Nyheter

Nyhetsbrev 2-3/2015

Nyhetsbrev 2-3/2015 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in komplettering på sitt senaste yttrande till miljödomstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni.

Amerikanska forskare i kopparkorrosion avvisar SKB:s kritik

De forskare från USA som 2014 publicerade en vetenskaplig artikel som experimentellt visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten har fått del av kärnavfallsbolaget SKB:s kommentarer. Forskarna avvisar i en kommentar SKB:s kritik och anger att de slutsatser som fanns i den ursprungliga artikeln fortsatt gäller.

SSM presenterar förväntningar på Fud-16

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterade den 11 december en utredning med sina förväntningar på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s nästa program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet).

Fortsatta medel till MKG för 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 3 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2016, vilket är samma summa som för 2015.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 december om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 2 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark. SSM informerar bl.a.

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter beslut om nedläggning av reaktorer

Under 2015 har Vattenfall och E.ON av ekonomiska skäl beslutat att avveckla kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 respektive Oskarshamn 1 och 2. Detta innebär att det blir en kortare driftstid för reaktorerna än den som använts för att beräkna den nuvarande kärnavfallsavgiften.

MKG vill att SSM gör en mer heltäckande analys av Forsmark som plats för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten har i sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 17 november låter myndigheten meddela att de är positiva till Forsmark som plats ur strålsäkerhetssynpunkt.

Finska regeringen säger ja till slutförvar

Den finska regeringen beslutade den 12 november att säga ja till den finska kraftindustrins kärnavfallsbolag Posivas ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på halvön Olkiluoto vid Östersjön. Anläggning ska inledningsvis fungera som en forsknings- och pilotanläggning.

Om strålningsrisker på Kärnavfallsrådets seminarium

Kärnavfallsrådet anordnade den 3 november ett seminarium tillsammans med Nationalkommittén för strålskyddsforskning vid Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, om strålningsrisker vid ett slutförvar för använt kärnbränsle och vad exponering av strålning innebär för människa och natur.

Logga in