Nyheter

MKG har synpunkter på dansk slutförvarsplan

Enligt Esbokonventionen om samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan ska länder i som planerar miljöfarlig verksamhet som kan ge effekter i andra länder samråda om planerna.

SKB tror fortfarande att läckströmmar inte påverkar korrosion i SFR

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 4 juli skickat in ett andra svar till Strålsäkerhetsmyndigheten om läckströmmars påverkan på korrosion av metaller i slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall i Forsmark, SFR.

SKB lämnar in julikompletteringar till SSM, men inte om kopparkorrosion eller djupa borrhål

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SSM ändrar tidsplanen för remiss i sak för slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade i ett brev den 1 juli till remissinstanserna för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark att tidsplanen för remissen i sak är ändrad. Anledningen är att kärnavfallsbolaget SKB är försenad med de kompletteringar som utlovats till sommaren. Myndigheten skickade ut remissen den 28 april med sista svarsdatum den 31 oktober.

SKB är försenad med kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att bolaget är försenad med kompletteringarna av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle som skulle kommit innan semestern. Bolaget meddelande mark- och miljödomstolen förseningarna den 26:e juni.

Regeringen ger SSM rätt att kräva ekonomiska uppgifter av SKB

För att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, mer utförligt ska kunna granska kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, användning av medel från kärnavfallsfonden begärde myndigheten i ett föreläggande hösten 2012 ut vissa ekonomiska uppgifter från bolaget.

Remiss på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter för 2015: SSM vill ha nytt underlag redan nästa år

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, underkänner kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s kostnadsberäkningar för framtida hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Myndigheten föreslår samtidigt en kraftig höjning av avgiften till kärnavfallsfonden för 2015 från 2,2 till 3,8 öre/kWh.

Vattenfall ska betala högre kärnavfallsavgift för rivningen av Ågestareaktorn

Kärnavfallsavgiften för andra tillståndshavare av kärntekniska anläggningar än kärnkraftverk har beslutats av SSM. Detta gäller bl.a. den avgift Vattenfall ska betala för att betala rivningen av den nerlagda Ågestareaktorn. Avgiften ska betalas årligen i tre år för perioden 2014-2016.

Nyhetsbrev 2/2014

Nyhetsbrev 2/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

SSM föreslår oförändrad Studsviksavgift för 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, föreslår regeringen att den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen ska betala in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen ska hållas oförändrad på 0,3 öre/kWh kärnkraftsproducerad el. Avgiften ska finansiera hantering av det historiska radioaktiva avfallet och avvecklingen av äldre kärntekniska anläggningar.

Logga in