Nyheter

Domstolen kommer att kungöra ansökan i januari

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade på eftermiddagen den 17 december i något av ett antiklimax att kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle kommer att kungöras i januari. 

SSM får i uppdrag att utreda Studsvikslagen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 17 december i uppdrag av Miljö- och energidepartementet att utreda effekterna vid Studsvikslagens upphörande i slutet av 2017 såsom det nu står i lagen. Regeringen vill veta om lagen bör förlängas en viss period, alternativt utan tidsbegränsning, eller om lagen kan upphöra. Senast den 15 september 2016 ska uppdraget redovisas.

SSM yttrar sig om kompletteringsbehovet för ansökan om SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade den 16 december in sitt remissvar till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt över kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. SSM efterfrågar i sitt remissvar kompletteringar bl.a.

Nyhetsbrev 2-3/2015

Nyhetsbrev 2-3/2015 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in komplettering på sitt senaste yttrande till miljödomstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, skickade den 14 december in ett kompletteringsyttrande till mark och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i miljöprövningen av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Yttrandet är en komplettering av det större yttrandet med yrkanden som skickades in den 26 juni.

Amerikanska forskare i kopparkorrosion avvisar SKB:s kritik

De forskare från USA som 2014 publicerade en vetenskaplig artikel som experimentellt visar att koppar korroderar i syrgasfritt vatten har fått del av kärnavfallsbolaget SKB:s kommentarer. Forskarna avvisar i en kommentar SKB:s kritik och anger att de slutsatser som fanns i den ursprungliga artikeln fortsatt gäller.

SSM presenterar förväntningar på Fud-16

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterade den 11 december en utredning med sina förväntningar på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s nästa program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet).

Fortsatta medel till MKG för 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 3 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2016, vilket är samma summa som för 2015.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 december om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 2 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark. SSM informerar bl.a.

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter beslut om nedläggning av reaktorer

Under 2015 har Vattenfall och E.ON av ekonomiska skäl beslutat att avveckla kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 respektive Oskarshamn 1 och 2. Detta innebär att det blir en kortare driftstid för reaktorerna än den som använts för att beräkna den nuvarande kärnavfallsavgiften.

Logga in