Nyheter

Avstämningsmöte med SKB om MKB-kompletteringar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Samtidigt är myndigheten remissinstans i mark- och miljödomstolens granskning av ansökan enligt miljöbalken. De bägge prövningarna ska hantera samma miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Avstämningsmöte i sak med SKB om ythydrologi i SR-Site

Den 19 november 2013 höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det nionde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet behandlade frågor om ythydrologi som hanteras i ansökans säkerhetsanalys, SR-Site. 

SSM är inte nöjda med SKB:s svar rörande läckströmmars påverkan på SFR

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anser att läckströmmars påverkan på slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, samt den utbyggnad av SFR industrin vill göra ännu inte kan avfärdas och att ytterligare analyser behövs. Läckströmmar kan orsaka korrosion av de barriärer som är tänkta att skydda det radioaktiva avfallet.

Miljödomstolen vilandeförklarar målet om SKB:s artskyddsdispens

Den dispens från artskyddsförordningen som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av länsstyrelsen i juni 2013 har, efter att ha överklagats av ett flertal miljöorganisationer, vilandeförklarats av mark- och miljödomstolen.

SKB skickar uppskattningar av framtida avfallskostnader till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt finansieringsförordningen vart tredje år lämna in in nya beräkningar av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Den 7 januari 2014 lämnade bolaget in sin senaste beräkning, Plan 2013.

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-13

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.

SKB lämnar in decemberleveransen av KBS-kompletteringar till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande syrgasfri kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 20 december lämnat in en komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle i Forsmark. I en lägesrapport ger bolaget sin syn på kunskapsläget rörande syrgasfri kopparkorrosion.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar yttrande om kopparkorrosion till SSM och domstolen

Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Nyhetsbrev 3/2013

Nyhetsbrev 3/2013 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Logga in