Nyheter

SKBs åtgärdsförslag för ökad strålsäkerhet i Clab och SFR har granskats av SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s orsaksanalys och åtgärdsprogram för den bristande strålsäkerheten i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, och slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. SSM är överlag nöjd med SKB redovisningar.

SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer – men inte bredda

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 31 oktober svarat på regeringens remiss om Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, förslag på ändringar i stödet till ideella föreningar ur kärnavfallsfonden. SSM anser att stödet bör förlängas fram till dess att regeringen fattat sitt beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och att stödet därefter kan omprövas för ev.

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion

I kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste lägesrapport bortförklarades enligt MKG:s mening riskerna med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, med hänvisningar till egna studier. Den 29 oktober har Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat att bolaget ska komplettera med ytterligare redovisningar och visa underlagsrapporterna från en av de studier som utförts.

Klartecken för rivning av Studsviks forskningsreaktorer R2 och R2-0

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett AB SVAFO klartecken att riva forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik. Svafo planerar att påbörja rivningen i februari nästa år. SSM vill dock att SVAFO kompletterar sin säkerhetsredovisning med fler redovisningar vad gäller hantering av kärnämne och kärnavfall.

MKG presenterar PM: Kärnavfallsfrågor på regeringens bord under mandatperioden

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tagit fram en promemoria, PM, om de kända frågor rörande kärnavfall som finns på regeringens bord att hanteras under mandatperioden 2014-2018. 

SSM svarar på domstolens förslag om ny tidplan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har yttrat sig över Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts förslag till reviderad tidplan för prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. SSM bedömer tidplanen som realistisk och välgrundad.

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas. SSM föreslår en kraftig ökning från dagens 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till 4,0 öre/kWh.

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida

Den 30 september gick kärnavfallsbolaget SKB ut med att de nu hade vetenskapliga bevis för att koppar inte korroderar i syrgasfritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har analyserat bolagets rapport och konstaterar att de försök som pågår inte har slutförts och att det därmed inte går att dra den slutsatsen.

SKB till SSM: Försumbar inverkan av läckströmmar på kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens begäran om komplettering rörande om läckströmmar från elförbindelsen Fenno-Skan till Finland kan ha en påverkan på kopparkorrosion i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

SKB har lämnat in försenade kompletteringar till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 30 september skickat in en leverans av svar på begäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med kompletteringar och förtydligande av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringarna rör bl.a.

Logga in