Nyheter

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016: Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Kärnavfallsrådet lämnande den 29 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen sa nej till byte av tillståndshavare för Ågesta kärnkraftverk

Regeringen avslog den 25 februari ansökningarna från AB SVAFO och Vattenfall om ett byte av tillståndshavare för det sedan länge nedlagda Ågesta kärnkraftverk. Vattenfall ville lämna över ansvaret till SVAFO. Miljö- och energidepartementet ansåg att ett ägarbyte skulle försämra möjligheten att ställa de krav på ansvar som en ägare har kopplat till tillståndet för kärnkraftverket.

Ny domare i slutförvarsprövningen hos mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt prövar ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Rådman Johan Svensson som varit domare i målet sedan dess start 2011 ska sluta vid domstolen. Ny domare i målet blir rådman Anders Lillienau.

Remiss ute om införandet av EU:s strålskyddsdirektiv

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppdraget att ge förslag på hur EU:s strålskyddsdirektiv, 2013/59/Euratom, ska implementeras i svensk lagstiftning. Den 12 februari skickade SSM ut sina förslag på remiss för insamling av synpunkter, med sista svarsdatum 5 maj 2016.

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar

Den 5 februari 2016 skickade Naturvårdsverket ut en förfrågan om synpunkter på ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Förfrågan skickades till de länder som deltar i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU.

Slutförvarsansökan har kungjorts av Strålsäkerhetsmyndigheten

Idag, den 29 januari 2016, har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kungjort kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, ansökningarna om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det finns en ansökan om ett slutförvar i Forsmark och en ansökan om en inkapslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Prövningen går nu formellt in i en fas till att handla om ansökningarnas sakfrågor.

Slutförvarsansökan har kungjorts av mark- och miljödomstolen

Idag, den 29 januari 2016, har Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt kungjort kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Prövningen går nu från en kompletteringsfas till att handla om ansökans sakfrågor. Ansökan har skickats ut på remiss med slutdatum 30 mars.

Pressinformation: Om kungörelsen av slutförvarsansökan

Kritiserad och bristfällig slutförvarsansökan kungörs 

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB om slutförvarsansökningar den 26 jan

Den 26 januari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark.

Naturskyddsföreningen och MKG har skickat in synpunkter på förslag för att modernisera finansiellt stöd till organisationer ur kärnavfallsfonden

Under 2013 och 2014 har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tagit fram förslag på ändringar för att modernisera finansieringslagstiftningen som reglerar stödet till miljöorganisationer. Dessa förslag inklusive Strålsäkerhetsmyndighetens synpunkter från oktober 2014 har remissinstanser haft möjlighet att kommentera.

Logga in