Nyheter

MKG presenterar PM: Kärnavfallsfrågor på regeringens bord under mandatperioden

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tagit fram en promemoria, PM, om de kända frågor rörande kärnavfall som finns på regeringens bord att hanteras under mandatperioden 2014-2018. 

SSM svarar på domstolens förslag om ny tidplan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har yttrat sig över Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts förslag till reviderad tidplan för prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. SSM bedömer tidplanen som realistisk och välgrundad.

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas. SSM föreslår en kraftig ökning från dagens 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till 4,0 öre/kWh.

MKG: SKBs slutsats om syrgasfri kopparkorrosion är förtida

Den 30 september gick kärnavfallsbolaget SKB ut med att de nu hade vetenskapliga bevis för att koppar inte korroderar i syrgasfritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har analyserat bolagets rapport och konstaterar att de försök som pågår inte har slutförts och att det därmed inte går att dra den slutsatsen.

SKB till SSM: Försumbar inverkan av läckströmmar på kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens begäran om komplettering rörande om läckströmmar från elförbindelsen Fenno-Skan till Finland kan ha en påverkan på kopparkorrosion i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark.

SKB har lämnat in försenade kompletteringar till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 30 september skickat in en leverans av svar på begäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med kompletteringar och förtydligande av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringarna rör bl.a.

SKB till SSM: Det finns ingen kopparkorrosion i syrgasfritt vatten

Det har under flera år funnits en debatt bland forskare om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Frågan har varit viktig eftersom den kan påverka den långsiktiga säkerheten för kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s planerade slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Domstolen ber SSM kommentera ny tidplan

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har skickat ett förslag på reviderade tidplan för synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten. De båda instanserna eftersträvar en parallell prövning av ansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen.

Regeringen skickar in sin femte rapport till IAEA:s Joint Convention

Den 16 september skickade regeringen in sin rapport till Joint Convention, det internationella kärnenergiorganet IAEA:s fördrag om säkerheten vid hanteringen av radioaktivt avfall. Rapporten är den femte i ordningen.

Internationell konferens om kommunikation till framtida generationer

Frågan om hur vi ska föra vidare information till framtida generationer och civilisationer om de slutförvar för kärnavfall som byggs var i fokus på konferensen Constructing Memory i Verdun, Frankrike. Konferensen anordnades den 15-17 september av projektet Preservation of Records, Knowledge and Memory, som drivs inom kärnenergibyrån NEA.

Logga in