Nyheter

Djupa borrhål som tema på workshop i Berlin

Den 5-6 juni arrangerades en internationell workshop i Berlin med medverkande experter inom områden som rör metoden djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle och annat högaktivt radioaktivt avfall.

SSM: Clab och SFR uppfyller inte kraven på strålsäkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat en strålsäkerhetsvärdering för Clab och SFR som ger kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB underkänt för åren 2013-2014. Strålsäkerhetskarven uppfylls inte i tillräcklig omfattning. Kärnavfallsbolaget behöver bli bättre på att driva och utveckla sin verksamhet.

SSM har skickat ut Clink-ansökan på remiss i sak

På grund av försenade kompletteringsinlämningar har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, först nu den 20 maj skickat ut en remiss med begäran om synpunkter i sakfrågor på ansökan enligt kärntekniklagen om att få bygga en kombinerad mellanlagrings – och inkapslingsanläggning, Clink. Ansökan anses alltså av myndigheten vara komplett nog.

SKB har inget emot en regeringsprövning av SFR 2

Den 6:e februari lämnade Östhammars kommun in en skrivelse till regeringen rörande kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt rivningsavfall, SFR 2, i Forsmark. Kommunen ville med skrivelsen försäkra sig om att en tillåtlighetsprövning av regeringen enligt 17 kapitlet miljöbalken skulle ske.

SSM anordnade informationsmöte om SFR-ansökan

Den 6 maj anordnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick presentera sin ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2. På mötet redogjorde även SSM för sin kommande granskning av ansökan. Mötet var riktat till de remissinstanser som getts möjlighet att inkomma med synpunkter på bl.a.

Nyhetsbrev 1/2015

Nyhetsbrev 1/2015 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Domstolen och SSM planerar samordnad SFR 2-granskning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har efter samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och inkomna synpunkter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB visat att domstolen anser det är viktigt att prövningen av ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, enligt miljöbalken och kärntekniklagen ska ske parallellt och samordnat.

Domstolen bereder remissinstanserna tillfälle att yrka om komplettering eller avvisning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 13 april skickat ut en underrättelse till myndigheter, organisationer och sakägare i prövningen om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

SSM skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnade den 19 december in en ansökan om att få bygga SFR 2, som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR, till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

MKG ger SSM förslag på ett tydligare kärnavfallsprogram

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 april skickat in sina synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på myndighetens arbete med att ta fram ett nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, inklusive dokumentet ”Hantering av använt kärnbränsle och ra

Logga in