Nyheter

SKB klagar på höga kompletteringskrav för MKB:n

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har begärt ett flertal kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som lämnats in med ansökan om ett slutförvar enligt kärntekniklagen. Kraftindustrins kärnavfallsbolag har på begäran lämnat in en tidplan över när kompletteringarna ska lämnas in.

SKB skjuter fram inlämnandet av ansökan om SFR 2

Efter ett samråd med bristande underlag och mycket kritik skjuter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fram inlämnandet av ansökan om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2. Bolaget behöver mer tid för att färdigställa ansökan och svara på samrådets frågor. Tiden har ändrats från 31 mars till 7 maj.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2014: Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande

Kärnavfallsrådet lämnade den 6 mars in sin kunskapslägesrapport till miljöministern Lena Ek. En central punkt för rapporten är den vetenskapliga oenighet som rådet fortfarande anser pågår kring kopparkorrosionsforskning. Rapporten beskriver också kunskapsläget för den alternativa metoden djupa borrhål.

Extra avstämningsmöte om kompletteringar

Några dagar efter det övergripande avstämningsmötet den 25 februari träffades Michael Egan, utredare på myndigheten och SKB:s projektledare Helene Åhsberg, som ansvarar för kontakten med Strålsäkerhetsmyndigheten i tillståndsprövningen för ett nytt avstämningsmöte.

SKB kompletterar åter om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 5:e och 28:e februari lämnat in två kompletteringssvar till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, angående degraderingsprocesser, d.v.s. kopparkorrosion m.m., för kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle. Bolaget anser sig därmed ha svarat på alla frågor utom en som SSM ursprungligen ställde i september 2012.

SKB lämnar in februarileveranser av KBS-kompletteringar till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Protokoll klart från det sjätte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 25 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt sjätte övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet gjordes en övergripande genomgång av läget när det gäller kompletteringar och när de kommer att besvaras.

Artonde och sista mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 25 februari anordnades det artonde och sista mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning lämnade gruppen hösten 2012.

MKG skriver nytt öppet brev till Uppsalaforskare

Kanslichefen för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit nytt ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt rivningsavfall från reaktorer, SFR 2.

Logga in