Nyheter

USA på jakt efter nya platser för provborrning av djupa borrhål

Efter att inledningsvis ha misslyckats med att hitta en plats för provborrning i ett pilotprojekt för att undersöka slutförvarsmetoden djupa borrhål gör nu USA ett nytt försök att hitta en ny entreprenör och nya platser. USA:s energidepartement hoppas på att starta lokaliseringsprocessen i januari och projektet beräknas drivas i fem år.

Regeringen ger SSM nytt uppdrag att bedöma driftstider av reaktorer för kärnavfallsavgiftsberäkningar – kräver bättre koordinering med Riksgälden

Den 5 juni 2013 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett nytt förslag till finansieringslagstiftning. Utredningsarbetet hade gjorts i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden. När det i ett regeringsdirektiv står att arbetet ska ske i samråd betyder det enligt praxis att myndigheterna ska vara överens om det resultat som presenteras.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 september om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 2 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. SSM informerade bl.a.

Frågor från EU om Sveriges nationella program

EU-kommissionen har skickat frågor angående Sveriges nationella program för hanteringen av använt kärnavfall och radioaktivt avfall som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade in för ett år sedan i enlighet med kärnavfallsdirektivet 2011/70/Euratom. Frågorna berör bland annat olika tidplaner, samt kostnader och ekonomiska planer för Sveriges avfallshantering.

MMD kungör ansökan om utökat mellanlagring vid Studsvik

Den 26 juli 2016 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt AB SVAFO:s ansökan om tillstånd för utökad mellanlagring av radioaktivt avfall vid Studsvik, Nyköpings kommun. SVAFO lämnade in ansökan till domstolen i slutet av april efter att ha genomfört samråd om den planerande verksamheten med bl.a. organisationer, allmänhet och myndighet.

SKB får lång svarstid hos domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, får svarstid till den 17 oktober 2016 för att bemöta inkomna synpunkter i sak i ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, meddelar mark- och miljödomstolen. Bolaget bedömer att huvudförhandling bör kunna hållas först under våren 2017.

SFR 2: Domstolen vill ha synpunkter på om ansökan behöver kompletteras ytterligare

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har skickat ut en förfrågan om kärnavfallsbolagets, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, behöver kompletteras ytterligare innan kungörelse utfärdas. Senast den 30 september 2016 ska remissvar lämnas till domstolen.

Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella slutförvaringsplatser för Fennovoima

Den 12 juli meddelade Arbets- och näringsministeriet i Finland att de godkänner det program för bedömning av miljökonsekvenser av slutförvaringen av använt kärnbränsle (MKB-program) som kärnkraftsbolaget Fennovoima OY lämnade in i slutet av juni.

Högsta domstolen: Avisningen av överklagan står fast

En privatperson från Nyköpings kommun och Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen överklagade i maj Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätts slutliga beslut om att avvisa deras överklaganden mot Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Nu meddelar Högsta domstolen att mark- och miljööverdomstolens avgörande om att avvisa överklaganden står fast.

SKB kompletterar ansökan om SFR 2

Den 1 juli lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in kompletteringar och svar på synpunkter på remissinstansernas kompletteringskrav på ansökan om ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2.

Logga in