Nyheter

Protokoll klart från det sjätte övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB

Den 25 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sitt sjätte övergripande avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På mötet gjordes en övergripande genomgång av läget när det gäller kompletteringar och när de kommer att besvaras.

Artonde och sista mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 25 februari anordnades det artonde och sista mötet med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s referensgrupp om forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning lämnade gruppen hösten 2012.

MKG skriver nytt öppet brev till Uppsalaforskare

Kanslichefen för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit nytt ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Naturskyddsföreningen och MKG skickar in synpunkter efter det tredje samrådsmötet för SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar för att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt rivningsavfall från reaktorer, SFR 2.

SSM saknar ett inlandsalternativ i slutförvarsansökan – SKB avvaktar domstolens föreläggande

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i december 2013 en begäran om komplettering rörande Hultsfred som en möjlig alternativ plats.

Kraftig jordbävning 15 mil från Forsmark

I samband med att inlandsisen drog sig tillbaka från trakterna kring Bollnäs för 9500 år sedan skapade det stora trycket av isens försvinnande rörelser i berget. Forskare från Sveriges geologiska undersökning, SGU, har hittat förskjutningar på 5-6 meter i berget som resultat av en stor jordbävning. Förskjutningarna finns i en förkastning som är 6 km lång.

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2

Lördagen den 1 februari hölls det tredje och det som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB anser är det sista samrådsmötet inför inlämnandet av ansökan om att få bygga ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark. Bolaget anser att ansökan endast ska gälla en utbyggnad av nuvarande slutförvaret för kortlivat driftsavfall, SFR 1.

Naturskyddsföreningen och MKG varnar för högre finansiella risker för staten

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 januari svarat på Miljödepartementets remiss med förslag på ett nytt finansieringssystem för kostnaderna för kärnavfallet och rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Förslaget presenterades i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i juni 2013.

SKB försöker begränsa prövningen av nya slutförvaret SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB planerar i vår att ansöka om att få bygga ett nytt slutförvar för låg- och medelaktivt avfall, SFR 2. Det nya slutförvaret ska främst användas för att slutförvara radioaktivt avfall från rivningen av kärnkraftverken.

Avstämningsmöte med SKB om MKB-kompletteringar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. Samtidigt är myndigheten remissinstans i mark- och miljödomstolens granskning av ansökan enligt miljöbalken. De bägge prövningarna ska hantera samma miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Logga in