Nyheter

SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 2 mars berett kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tillfälle att yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål.

MKG: SSM måste ta i alla kopparkorrosionsfrågor redan nu

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tillsammans med Naturskyddsföreningen under prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle upprepade gånger försökt uppmärksamma Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på att kärnavfallsbolaget SKB:s hantering och beskrivning av vilka kopparkorrosionsprocesser som äger rum i slutförvaret inte är riktig.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2017: Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring

Kärnavfallsrådet lämnande den 24 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till miljöminister Karolina Skog. Årets rapport heter Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017: Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring (SOU 2017:8). I rapporten ger rådet en beskrivning av vad som hänt inom kärnavfallsområdet under 2016.

SSM vill utreda lagrummet för utförsel av radioaktivt avfall och kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i en skrivelse uppmärksammat regeringen på behovet att se över lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet gällande förutsättningarna att genomföra svenska materialundersökningar vid utländska laboratorier.

Klargjort att det finns allvarliga kopparkorrosionsproblem – Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 14 februari svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnavfallsbolaget SKB:s kompletteringar och bemötande i sak från i oktober förra året i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Mängderna utländskt kärnavfall i Sverige är okänt

I en artikel i Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur den 13 februari framgår det att det är oklart om vilka mängder av utländskt kärnavfall som förvaras i Sverige. Bland annat har Studsvik Nuclear AB sedan 1994 specialtillstånd av regeringen för att ta emot och behandla mindre mängder utländskt kärnavfall i Sverige.

Riksrevisionen ska granska finansieringssystemet för kärnavfall

Den 13 februari meddelade riksrevisionen om att myndigheten förbereder insatser för att granska rapporteringen av kostnader, intäkter och ekonomiska risker i finansieringssystemet för rivning av kärnkraftsreaktorer och omhändertagande av radioaktivt avfall.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 3 februari om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 3 februari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark. SSM informerade bl.a.

SKB skickar in Plan 2016 med kostnadsberäkningar för kärnavfallet och rivning av reaktorer till SSM

Den 9 januari 2017 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB sin senaste beräkning av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer, Plan 2016, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Detta görs var tredje år i enlighet med finansieringsordningen.

SKB yttrar sig över överklagandena om dispens från artskyddsförordningen

Kraftindustrin kärnavfallsbolag SKB har den 21 december svarat på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts underrättelse att bolaget kan yttra sig över överklagandena av Länsstyrelsens i Uppsala läns beslut i juni 2013 om dispens från artskyddsförordningen i samband med byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Logga in