Nyheter

Nyhetsbrev 3/2016

Nyhetsbrev 3/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MMD kungör ansökan om utökad hamnverksamhet

Den 23 november 2016 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Ansökan skickades in av kärnavfallsbolaget i oktober i år och berör bl.a. transport av bergmassor från de eventuella slutförvarsbyggena för använt kärnbränsle och kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2.

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning av SKB:s mål

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har fyra pågående mål hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, samtliga i samma område i Forsmark. Det är fråga om målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle, målet om SFR 2, målet om utökad hamnverksamhet samt målet om artskyddsdispens.

Domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet

Den 17 oktober lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in ett bemötande på de remissyttranden i sak som inkommit under våren 2016 till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Bolaget lämnade även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet. Domstolen skickade den 22 november ut bemötandet m.m.

Domstolen: Huvudförhandling blir tidigast i september 2017 – Frågan om samordning av mål måste utredas ytterligare

Den 22 november tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nya beslut om den fortsätta handläggningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

SFR 2: SKB får förlängd svarstid även hos domstolen

Sedan den 20 oktober har sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, ett föreläggande från mark- och miljödomstolen att ta hand om de synpunkter på kompletteringsbehov som lämnats in till mark- och miljödomstolen i prövningen om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

MKG yttrar sig i Esbo-samråd om nytt finskt slutförvar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 16 november svarat på en remiss som Naturvårdsverket skickat ut i enlighet med Esbokonventionen. Remissen rörde ett program för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för ett projekt att slutförvara använt kärnbränsle från kärnkraftbolaget Fennovoima OY:s planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 10 november om kärnbränsleförvaret och SFR-tillbyggnaden

Den 10 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Under mötet diskuterades bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 9 november om SSM:s systemövergripande granskningsrapport

Den 9 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om frågeställningar som tas upp i SSM:s systemövergripande granskningsrapport om slutförvarssystemet för använt kärnbränsle.

Sverige svarar på EU-kommissionens frågor om det nationella kärnavfallsprogrammet

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarade den 3 november på de uppföljande frågor som ställts av EU-kommissionen på Sveriges nationella program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att det är förvånande att det inte finns några avtal med utlandet rörande kärnavfall i svaret från Sverige.

Logga in