Nyheter

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvar i Forsmark

Naturskyddsföreningen motsätter sig slutförvaret av kärnbränsle i Forsmark i ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreningen anser att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått.

Fler remissinstanser har lyft problem med kopparkapseln till domstolen

De senaste månaderna har ett antal yttranden i sak om ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark lämnats in till mark- och miljödomstolen.

Avstyrk ansökan: Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen och MKG till miljödomstol och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 31 maj svarat på mark- och miljödomstolen samt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, respektive remisser i sak i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 24 maj om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 24 maj höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark.

ESS söker tillstånd för provdrift utan slutförvarsplan

Kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, lämnade den 4 maj 2016 in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten om installation och provdrift. En plan för slutförvaring av det radioaktiva avfallet finns dock inte med i ansökan utan väntas först om några månader. 

SFR 2 ska prövas av regeringen som ny anläggning

Regeringen beslutade den 4 maj att ansökan om ett, enligt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, utökat slutförvar för kortlivat rivningsfall i Forsmark, SFR 2, är så omfattande att det istället ska prövas som en helt ny anläggning enligt 17 kap 3§ miljöbalken.

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissvaren i sak

Den 3 maj skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, en skrivelse till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. SSM gav SKB möjlighet att kommentera de remissvar som inkommit med synpunkter i sak. Senast den 31 oktober vill SSM ha svar.

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar

Miljöorganisationer från Danmark, Tyskland, Lettland och Tjeckien har skickat kritiska synpunkter på den svenska ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle till Naturvårdsverket. Myndigheter från samma länder lämnade ingen kritik, förutom Ålands landskapsregering som var oroliga för den långsiktiga säkerheten.

Majoriteten i Östhammars kommun föreslår en folkomröstning

Östhammars kommuns ordförande Jacob Spangenberg (C) och vice ordförande Margareta Widén-Berggren (S) meddelade på en presskonferens i Östhammar den 15 april att den ledande majoriteten i kommunen kommer att föreslå för kommunfullmäktige att en folkomröstning sker i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen.

SKB lämnar in oombedda lägesrapporter om kopparkapseln till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har på eget initiativ lämnat in två lägesrapporter rörande kopparkapseln som är tänkt att användas för slutförvaring av använt kärnbränsle. Den ena rapporten rör problem med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

Logga in