Nyheter

Fortsatta medel till MKG för 2016

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 27 december Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2016, vilket är samma summa som för 2015.

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter beslut om nedläggning av reaktorer

Under 2015 har Vattenfall och E.ON av ekonomiska skäl beslutat att avveckla kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2 respektive Oskarshamn 1 och 2. Detta innebär att det blir en kortare driftstid för reaktorerna än den som använts för att beräkna den nuvarande kärnavfallsavgiften.

MKG vill att SSM gör en mer heltäckande analys av Forsmark som plats för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten har i sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 17 november låter myndigheten meddela att de är positiva till Forsmark som plats ur strålsäkerhetssynpunkt.

Finska regeringen säger ja till slutförvar

Den finska regeringen beslutade den 12 november att säga ja till den finska kraftindustrins kärnavfallsbolag Posivas ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på halvön Olkiluoto vid Östersjön. Anläggning ska inledningsvis fungera som en forsknings- och pilotanläggning.

Om strålningsrisker på Kärnavfallsrådets seminarium

Kärnavfallsrådet anordnade den 3 november ett seminarium tillsammans med Nationalkommittén för strålskyddsforskning vid Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, om strålningsrisker vid ett slutförvar för använt kärnbränsle och vad exponering av strålning innebär för människa och natur.

Enligt SKB ligger feldeponerat avfall säkert i SFR – återtag dröjer

Historiskt radioaktivt avfall har felaktigt deponerats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR, vilket Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM fick information om 2012. Myndigheten har därefter begärt information om vilka kompensatoriska åtgärder bolaget ska vidta fram till ett återtag av avfallet.

Samråd om utökad mellanlagring vid Studsvik

AB SVAFO avser att ansöka om tillstånd för ökad mellanlagring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. Lagret behövs fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvar har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit.

Workshop om djupa borrhål i Washington, D.C.

Den 21-22 oktober anordnar USA:s motsvarighet till Kärnavfallsrådet, the U.S. Nuclear Waste Technical Review Board, en internationell workshop om metoden djupa borrhål som slutförvar för radioaktivt avfall.

Två nya rapporter visar att koppar korroderar i ett syrgasfritt slutförvar

Två nya vetenskapliga artiklar om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö har publicerats, en från USA och en från Kina, med resultat som sätter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvarsmetod KBS på spel.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Logga in