Nyheter

Brittiska forskare ser positivt på metoden djupa borrhål och deltar i amerikanskt pilotprojekt

Borrteknikexperten John Beswick från Marriott Drilling Group har tillsammans med professor emeritus Fergus Gibb och Karl Travis från University of Sheffield publicerat en artikel om slutförvarsmetoden djupa borrhål. Artikeln fokuserar på de tekniska utmaningar som återstår innan metoden kan börja användas.

Nyhetsbrev 1/2014

Nyhetsbrev 1/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Avstämningsmöte i sak med SKB om ytterligare kompletteringar om kapselfrågor

Den 11 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det tionde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Syftet med mötet var att ge SSM möjlighet att ställa frågor på de kompletteringar som skickats in av SKB om kapselfrågor i februari. 

Om återvinning av radioaktivt material på konferens

Den 8-10 april arrangerade bolaget Studsvik AB, i samarbete med internationella kärnenergiorganet IAEA och kärnkraftsbyrån NEA inom OECD, en internationell konferens om återvinning av material, bl.a. metaller, från skrotning av kärntekniska anläggningar.

Undersökningar om kunskap om kärnavfallsfrågor

Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt kunskaperna hos riksdagsledamöter respektive allmänheten i kärnavfallsfrågor. Kännedomen om kraftindustrins föreslagna slutförvarsmetod med kopparkapslar är större än den föreslagna platsen för slutförvaret och hur det slutgiltiga beslutet om slutförvaring ska fattas.  

Strålsäkerheten brister i Clab och SFR

Strålsäkerheten brister i kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab och slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall SFR. Detta uppger Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som bedriver tillsyn.

SSM: Forskningsanläggningen ESS måste säkra sin avfallshantering

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövar för närvarande ansökan om en ny kärnforskningsanläggning i Lund, European Spallation Source, ESS. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har att yttrat sig över ansökan till domstolen. Det är enligt myndigheten angeläget att bolaget redovisar en plan för hur det radioaktiva avfallet ska hanteras och finansieras.

SSM yttrar sig om Fud-13 till regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickat in sitt yttrande till regeringen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13. SSM föreslår att programmet godkänns.

Sverige vill överföra ägandet av 834 kg separerat plutonium till Storbritannien

I december 2013 lämnade kärnkraftsbolaget OKG som äger kärnkraftverket i Oskarshamn in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att få överföra ägandet av 834 kg separerat plutonium till Storbritannien. Plutoniumet kommer från upparbetning av 140 ton använt kärnbränsle som fraktades till Sellafield på 1970- och 80-talet.

SKB drar tillbaka sin hemställan till regeringen om SFR 2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB gjorde den 29 januari 2013 en s.k. hemställan till regeringen. Bolaget ville att regeringen skulle överväga möjligheten att besluta om att avstå från den obligatoriska överprövningen som ska ske enligt miljöbalken av det nya slutförvaret för kortlivat rivningsavfall SFR 2.

Logga in