Nyheter

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag har fyra aktuella mål vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och bl.a. samordningen av hanteringen av de kumulativa effekterna från varje sökt anläggning har blivit en fråga som domstolen anser viktig.

SKB anser att remissynpunkter inte behöver bemötas

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB väljer att inte besvara remissinstansernas synpunkter i sakgranskningen av ansökan om ett slutförvar hos Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. De anser att frågorna redan är besvarade i kompletteringsfasen eller att de ändå kan hanteras i SSM:s prövning senare – efter ett regeringstillstånd.

MKG i samrådet om utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in en inlaga i samrådet om ett utökat markförvar för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. Föreningen vill i den kommande ansökan bl.a. se beskrivningar av hur mycket icke-radioaktivt avfall som finns idag i deponin, avfall som skulle kunna friklassas.

SFR 2: SSM vill ha ytterligare kompletteringar av SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skickade tidigare i höst begäranden om ytterligare kompletteringar till kraftindustrins kärnavfallbolag, SKB, gällande ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

SSM:s rapport om Studsvikslagens upphörande är ute på remiss

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, rapport om effekterna av Studsvikslagens (1988:1597) upphörande på remiss. Studsvikslagen är till för att finansiera omhändertagandet och slutförvaringen av det historiska radioaktiva avfallet från kärnkraftsforskning och det militära kärnvapenprogrammet.

Proposition om ny finansieringslagstiftning väntas i vår

Miljö- och energidepartementet arbetar med en proposition till riksdagen om ändringar i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet. En del av underlaget för propositionen är den utredning som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden redovisade juni 2013, med förslag om en betydande revidering av nuvarande lagstiftning.

SSM föreslår ändringar i avgifter för ansökningar och tillsyn

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på ändringar av avgifter för tillsyn av bl.a. kärntekniska anläggningar på remiss. SSM föreslår att avgifter för tillsyn över reaktorer under avveckling ska höjas. Synpunkter på SSM:s förslag ska skickas till regeringen senast den 21 november.

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 24 oktober in sitt bemötande till mark- och miljödomstolen på de synpunkter på slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som lämnats in i Esbo-samrådet under våren 2016.

Informationsmöte om Fud-16 för remissinstanser

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, anordnade den 19 oktober ett informationsmöte där kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, redovisade sitt senaste forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud-16) för remissinstanser. På mötet presenterade också SSM hur myndigheten planerar att genomföra granskningen av programmet.

SKB ansöker om utökad hamnverksamhet i Forsmark

Den 17 oktober skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om utökad hamnverksamhet i Forsmark. Bolaget vill att domstolen hanterar ansökan separat från de pågående prövningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt kortlivat radioaktivt avfall, SFR och SFR2.

Logga in