Nyheter

MKG till SSM: Fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s sammanfattande redovisning den 16 mars till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarar fortfarande inte på frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Det anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG som den 25 mars skickat sina synpunkter på redovisningarna till SSM.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015

Kärnavfallsrådets anordnade den 24 mars ett seminarium i om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 - Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet”. Rådet lämnade över rapporten till regeringen den 23 februari.

Kärnavfallsrådet får ytterligare en ny ledamot, Ingmar Persson från SLU

Regeringens rådgivande organ Kärnavfallsrådet har den senaste tiden fått två nya ledamöter. Den 17 december utsågs Mikael Karlsson, f.d. ordförande i Naturskyddsföreningen (se tidigare nyhet). Den 23 mars utsågs Ingmar Persson av miljöministern Åsa Romson. Ingmar Persson är professor i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM

Den 30 september 2014 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en komplettering till Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringen handlade om den sedan länge tvistade frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten och om det är en risk för den långsiktiga säkerheten i slutförvaret.

Remiss ute om nationell plan för radioaktivt avfall i Sverige

Senast den 24 augusti 2015 ska Sverige anmäla innehållet av ett nationellt program för en säker och ansvarsfull hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall till EU-kommissionen. Detta enligt EU:s kärnavfallsdirektiv från 2011.

SSM vill se förslag på åtgärder för feldeponerat avfall i SFR

Ca 3000 tunnor med historiskt radioaktivt avfall har felaktigt slutförvarats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR.

En lerrapport från SKB är missvisande och innehåller felaktigheter säger Luleå-professor

Professor emeritus Roland Pusch vid Luleå tekniska universitet har uppmärksammat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på att det finns felaktigheter och missledande information i en av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s rapporter. Rapporten, TR-13-21, är en studie kopplad till prototypförsöket i Äspölaboratoriet där buffertmaterialet bentonitlera har studerats.

SKB:s komplettering om kopparkorrosion återigen försenad

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att den komplettering som bolaget ska lämna in till myndigheten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, återigen blir försenad. Nu meddelar bolaget att kompletteringen väntas i slutet av mars.

MKG kommenterar SSM:s granskning av SKB:s forskning om kopparkorrosion

Sommaren 2014 anlitade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en brittisk konsult att genomföra en granskning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s kvalitetssäkring av kopparkorrosionsförsök. I februari 2015 offentliggjordes protokollet från SSM:s och SKB:s första möte som hölls den 20 augusti 2014.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015: Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

Kärnavfallsrådet lämnade den 23 februari in sin kunskapslägesrapport till statssekreteraren Yvonne Ruwaida på Miljö- och energidepartementet. Kärnavfallsrådet skriver i årets rapport bl.a. om kärnämneskontroll, kunskapsbevarande, mätprogram samt kostnadsberäkningar.

Logga in