Nyheter

SKB lämnar in oombedda lägesrapporter om kopparkapseln till SSM

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har på eget initiativ lämnat in två lägesrapporter rörande kopparkapseln som är tänkt att användas för slutförvaring av använt kärnbränsle. Den ena rapporten rör problem med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten.

SKB höll konferens om det svenska kärnavfallsprogrammet

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB bjöd den 13 april in myndigheter, politiker och organisationer till ”Mötesplats SKB” om det svenska kärnavfallsprogrammet. Syftet med mötet var enligt bolaget att skapa en plats för utbyte av lärdomar.

SKB:s kärnavfallsfartyg M/S Sigrid på grund utanför Barsebäck

Kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s fartyg M/S Sigrid, med uppdraget att transportera bolagets radioaktiva avfall, gick på grund utanför det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck på morgonen den 8 april. Uppdatering: UNT rapporterar om den efterföljande kontrollen av fartyget. Se länk nedan.

SSM har fått uppskov till den 30 juni för yttrande till domstolen

Den 29 januari kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Domstolen skickade ut ansökan på remiss för synpunkter i sakfrågor med slutdatum den 30 mars. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 30 mars begärt och fått uppskov till den 30 juni.

MKG har skickat in samrådsinlaga om utökad mellanlagring vid Studsvik

AB SVAFO avser att ansöka om tillstånd för ökad mellanlagring av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall vid Studsvik. Avfallet är bland annat från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2. SVAFO genomför ett samråd inför ansökans inlämnande med närboende, företag, organisationer, allmänhet och myndighet.

SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av Clink-ansökan och utökad mellanlagring i Clab

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i sin prövning av ansökan om en inkapslingsanläggning, Clink, för använt kärnbränsle, liksom ansökan om ett slutförvar, valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 23 mars kom de första resultaten om Clink-ansökan och ansökan om utökad mellanlagring i Clab.

Avstämningsmöte den 22 mars mellan SSM och SKB om slutförvarsansökan

Den 22 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om slutförvar.

Under avstämningsmötet diskuterades tillståndsansökningarna för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Naturskyddsföreningen och MKG och andra aktörer har fått förlängd remisstid för yttranden till domstolen

Den 29 januari kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Domstolen skickade ut ansökan på remiss för synpunkter i sakfrågor med slutdatum den 30 mars.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016

Kärnavfallsrådet anordnade den 15 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar”. Rådet lämnade över rapporten till regeringen den 29 februari. Uppdatering: Kärnavfallsrådets Nyhetsblad är publicerade.

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2016: Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar

Kärnavfallsrådet lämnande den 29 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Logga in