Nyheter

MKG ger SSM förslag på ett tydligare kärnavfallsprogram

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 april skickat in sina synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på myndighetens arbete med att ta fram ett nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, inklusive dokumentet ”Hantering av använt kärnbränsle och ra

SKB har kompletterat ansökan om Clink till mark- och miljödomstolen

Den 30 mars skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, den försenade kompletteringen rörande den kombinerade mellanlagrings- och inkapslingsanläggningen, Clink, som bolaget vill bygga i Oskarshamn, till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

SSM höll seminarium om den nationella kärnavfallsplanen 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har regeringens uppdrag att ta ansvar för att redovisa det  nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, enligt de krav som ställs i EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Detta ska vara gjort senast den 23 augusti.

MKG till SSM: Fortsatt motstridiga resultat från SKB om kopparkorrosion

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s sammanfattande redovisning den 16 mars till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, svarar fortfarande inte på frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten. Det anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG som den 25 mars skickat sina synpunkter på redovisningarna till SSM.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2015

Kärnavfallsrådets anordnade den 24 mars ett seminarium i om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 - Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet”. Rådet lämnade över rapporten till regeringen den 23 februari.

Kärnavfallsrådet får ytterligare en ny ledamot, Ingmar Persson från SLU

Regeringens rådgivande organ Kärnavfallsrådet har den senaste tiden fått två nya ledamöter. Den 17 december utsågs Mikael Karlsson, f.d. ordförande i Naturskyddsföreningen (se tidigare nyhet). Den 23 mars utsågs Ingmar Persson av miljöministern Åsa Romson. Ingmar Persson är professor i oorganisk och fysikalisk kemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM

Den 30 september 2014 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en komplettering till Strålsäkerhetsmyndigheten i granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Kompletteringen handlade om den sedan länge tvistade frågan om koppar korroderar i syrgasfritt vatten och om det är en risk för den långsiktiga säkerheten i slutförvaret.

Remiss ute om nationell plan för radioaktivt avfall i Sverige

Senast den 24 augusti 2015 ska Sverige anmäla innehållet av ett nationellt program för en säker och ansvarsfull hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall till EU-kommissionen. Detta enligt EU:s kärnavfallsdirektiv från 2011.

SSM vill se förslag på åtgärder för feldeponerat avfall i SFR

Ca 3000 tunnor med historiskt radioaktivt avfall har felaktigt slutförvarats i slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR.

En lerrapport från SKB är missvisande och innehåller felaktigheter säger Luleå-professor

Professor emeritus Roland Pusch vid Luleå tekniska universitet har uppmärksammat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på att det finns felaktigheter och missledande information i en av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s rapporter. Rapporten, TR-13-21, är en studie kopplad till prototypförsöket i Äspölaboratoriet där buffertmaterialet bentonitlera har studerats.

Logga in