Nyheter

SKB ansöker om utökad hamnverksamhet i Forsmark

Den 17 oktober skickade kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om utökad hamnverksamhet i Forsmark. Bolaget vill att domstolen hanterar ansökan separat från de pågående prövningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt kortlivat radioaktivt avfall, SFR och SFR2.

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM

Industrins kärnavfallsbolag SKB vänder ryggen till remissinstansernas kritik vad gäller de olösta frågeställningarna om kopparkorrosion, något som sätter den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar av använt kärnbränsle på spel. SKB lämnade den 17 oktober, förutom ett kort bemötande på remissinstansernas synpunkter även in kompletteringar om Natura 2000 och sin vattenverksamhet.

SSM håller fast vid att kärnavfallsavgifter ska beräknas på 50 års drifttid av kärnkraftreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har till regeringen den 14 oktober redovisat uppdraget om vilken driftstid för kärnkraftsreaktorer som är lämpligt att använda vid beräkning av kärnavfallsavgifter. SSM fick uppdraget den 6 september av miljö- och energidepartementet med en särskild uppmaning att se till att Riksgälden höll med om resultatet.

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra kompletteringsyttrande om SFR 2 – tidigare yrkanden kvarstår

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 september svarat på mark- och miljödomstolen remiss angående ytterligare kompletteringsbehov av Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Esbo-samråd om de finska planerna för nytt slutförvar

Naturvårdsverket har den 30 september skickat ut en ut en remiss till berörda myndigheter, organisationer och allmänhet om tillfälle att lämna synpunkter på programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) av slutförvaring av använt kärnbränsle i Finland.

SKB har lämnat in Fud-16 till SSM

Vart tredje år lämnar kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in ett forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I rapporten redovisar bolaget det planerade arbetet för hur använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand samt arbetet för rivning av kärnkraftsreaktorerna.

SSM anser att Studsvikslagen ska upphävas och vill ha ökat ansvar via finansieringslagen

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fick den 17 december förra året i uppdrag av Miljö- och energidepartementet att utreda effekterna vid Studsvikslagens (1988:1597) upphörande i slutet av 2017 såsom det nu står i lagen.

ESS har skrivit avtal med SKB om slutförvar för radioaktivt avfall

Kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, har tecknat avtal med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för slutförvaring av verksamhetens radioaktiva avfall. Den 4 maj 2016 lämnade ESS in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om installation och provdrift. SSM väntar dock fortfarande på en slutförvarsplan, då planen ännu inte är inlämnad för granskning.

Naturskyddsföreningen och MKG har yttrat sig i samrådet om hamnverksamhet i Forsmark

Prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle pågår och SKB planerar att i höst komplettera huvudansökan med en ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet i Forsmark för att transportera bort bergmassor.

SSM föreslår tredubblad Studsviksavgift

I många år har den avgiftsnivå som kärnkraftsbolagen betalar in till kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen för att ta hand om historiskt kärnavfall legat oförändrad på 0,3 öre/kWh.

Logga in