Nyheter

Regeringen har fattat beslut om Fud-13

Den 13 november beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-programmet) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat

I Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, nya tidplan för granskningen av slutförvarsansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle anges 31 januari 2016 som svarstid till den tidigare utskickade remissen i sak. Svarstiden blev förlängd p.g.a. försenade kompletteringar från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB och för att ge god tid för domstolens arbete med kompletteringsfrågor.

Nyhetsbrev 3/2014

Nyhetsbrev 3/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

SKBs åtgärdsförslag för ökad strålsäkerhet i Clab och SFR har granskats av SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s orsaksanalys och åtgärdsprogram för den bristande strålsäkerheten i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, och slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. SSM är överlag nöjd med SKB redovisningar.

SSM vill förlänga stödet till miljöorganisationer – men inte bredda

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har den 31 oktober svarat på regeringens remiss om Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, förslag på ändringar i stödet till ideella föreningar ur kärnavfallsfonden. SSM anser att stödet bör förlängas fram till dess att regeringen fattat sitt beslut om ett slutförvar för använt kärnbränsle och att stödet därefter kan omprövas för ev.

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion

I kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste lägesrapport bortförklarades enligt MKG:s mening riskerna med kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, med hänvisningar till egna studier. Den 29 oktober har Strålsäkerhetsmyndigheten meddelat att bolaget ska komplettera med ytterligare redovisningar och visa underlagsrapporterna från en av de studier som utförts.

Klartecken för rivning av Studsviks forskningsreaktorer R2 och R2-0

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett AB SVAFO klartecken att riva forskningsreaktorerna R2 och R2-0 i Studsvik. Svafo planerar att påbörja rivningen i februari nästa år. SSM vill dock att SVAFO kompletterar sin säkerhetsredovisning med fler redovisningar vad gäller hantering av kärnämne och kärnavfall.

MKG presenterar PM: Kärnavfallsfrågor på regeringens bord under mandatperioden

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tagit fram en promemoria, PM, om de kända frågor rörande kärnavfall som finns på regeringens bord att hanteras under mandatperioden 2014-2018. 

SSM svarar på domstolens förslag om ny tidplan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har yttrat sig över Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts förslag till reviderad tidplan för prövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. SSM bedömer tidplanen som realistisk och välgrundad.

SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas. SSM föreslår en kraftig ökning från dagens 2,2 öre/kWh producerad kärnkraftsel till 4,0 öre/kWh.

Logga in