Regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark

Regeringen har den 22 december beslutat att godkänna att förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark (SFR) byggs till med ett nytt förvar (SFR 2).

SFR är det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften och finns under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. SFR 2 är ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning av reaktorer, och förvaret ska byggas bredvid det gamla.

Regeringen beslutade att ge tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen. Besluten finns nedan.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) anser att regeringen borde sagt nej till det nya förvaret. Föreningarna har nyligen framfört till regeringen att det inte är visat att det nya förvaret blir säkert nog. Miljön riskerar att skadas av att förvaret kan börja läcka ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen utanför Forsmark snabbare än tänkt, kanske redan inom 50 till 100 år efter förslutning. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret.

Föreningarna anser att regeringen borde ha villkorat beslutet med att förvaren lämnas öppna under övervakning i de 400 till 500 år som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till mindre farliga nivåer.

Föreningarna anser även att det är viktigt att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR tas upp innan klartecken ges för att bygga det nya.

Nu kommer mark- och miljödomstolen att fortsätta prövningen enligt miljöbalken för att ge ett tillstånd med villkor. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM kommer att fortsätta prövningen enligt kärntekniklagen. Där kommer kärnavfallsbolaget SKB att lämna in en ny säkerhetsanalys (PSAR) som måste godkännas av myndigheten innan byggstart kan ske.

Regeringen gick ut med nyheten om beslutet först till TT (länk nedan) och sedan med ett pressmeddelande (länk nedan). Östhammars kommun har lagt ut en nyhet på hemsidan (länk nedan).

Regeringens beslutet om kärnbränsleförvaret är planerat till den 27 januari.

Länkar:

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken för SFR 2, 211222 >>

Regeringens tillstånd enligt kärntekniklagen för SFR 2, 211222 >>

Miljöminister Annika Strandhäll om beslutet till TT, 211222 >>

Pressmeddelandet på regeringens hemsida, 211222 >>

Nyhet på Östhammars kommuns hemsida, 211222 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG yttrat sig om SFR 2, 211216 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Östhammars kommun vill kunna påverka framtida ändringar av SFR, 211214 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR, 201216 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens pressmeddelande om tidsplanen, 211208 >>

Regeringens tidsplan på Miljödepartementets hemsida, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>  

 

Andra nyheter på MKG:s hemsida:

Kärnbränsleförvarsfrågan aktuell i media, 211214 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt, 211124 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev