Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG yttrar sig om SFR 2

Det närmar sig ett regeringsbeslut i frågan om tillstånd att få bygga till nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR med ett nytt förvar SFR 2. Regeringens tidsplan som anger att ett beslut kommer den 22 december. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har skickat ett yttrande till regeringen för att belysa vilka aspekter föreningarna anser är viktiga inför beslutet. Föreningar anser att regeringen bör neka tillåtlighet enligt miljöbalken och neka tillstånd enligt kärntekniklagen.

SFR 2 är tänkt att bli en tillbyggnad av förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, som finns under havsbotten utanför Forsmarks kärnkraftverk. SFR 2 är ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall. I yttrandet skriver föreningarna att regeringen bör säga nej till tillbyggnaden, både enligt miljöbalken och kärntekniklagen.

Föreningarna menar att säkerhetsanalysen som bifogats ansökan inte i tillräcklig omfattning har tagit hänsyn till de komplicerade grundvattenflödena under havsbotten utanför Forsmark. Naturmiljön riskerar därmed att skadas av att förvaret riskerar att börja läcka ut i Öregrundsgrepen snabbare än tänkt, kanske redan inom 50-100 år efter en förslutning av förvaret. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret SFR vilket för förvärrar läget. I och med att säkerhetsanalysen inte är fullgod kan inte heller miljökonsekvensbeskrivningen godkännas. Som stöd för detta har föreningarna bifogat som bilagor yttranden som skickats till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i miljöprövningen och slutanföranden från huvudförhandlingen i domstolen.

Föreningarna anser att regeringen bör villkora ett eventuellt tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken med att förvaren aldrig bör ges tillstånd för förslutning. På grund av de problem och osäkerheter som finns rörande risken för förtida utsläpp av radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen bör i stället bägge förvaren lämnas öppna under övervakning i de 400 till 500 år som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till mindre farliga nivåer.

Föreningarna anser även att det är viktigt att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR tas upp innan klartecken ges för att bygga det nya.

Länkar:

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG om SFR 2, 211216 >>

Bilaga 1, Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG till MMD SSM, 181031 >>


Bilaga 2, Yttrande från Naturskyddsföreningen och MKG till MMD SSM, 190220 >>


Bilaga 3, Slutplädering för Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG, 191002 >>


Bilaga 4, Presentation, Naturskyddsföreningens, Jordens vänners och MKG:s synpunkter under huvudförhandlingen SFR-målet, 191002 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens pressmeddelande om tidsplanen, 211208 >>

Regeringens tidsplan på Miljödepartementets hemsida, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR, 201216 >>

Andra nyheter på MKG:s hemsida:

Kärnbränsleförvarsfrågan aktuell i media, 211214 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Flera repliker om kärnbränsleförvar i DN Debatt, 211124 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev