Så skickar du in dina synpunkter i prövningen

Det är inte bara berörda myndigheter, kommuner, miljöorganisationer, universitet och Kärnavfallsrådet som kan lämna in synpunkter på Kärnavfallsbolagets, SKB:s, ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Även allmänheten har möjlighet att yttra sig.

Det går bra att lämna in samma yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Här är lite tips om vad du kan tänka på när du ska framföra dina synpunkter i sak: 

 • Formuleringen av yttrandet bör vara rak på sak och konkret, undvik vaga uttryck och att återge dokumentets text i onödan. Inled gärna med en sammanfattning. Ifall du hänvisar till något specifikt avsnitt eller sida av ansökan så var tydlig med att ange det. Formulera ditt ställningstagande klart och tydligt. Skriv gärna kort.
 • Ange domstolens målnummer 1333-11, samt SSM:s ärendenummer SSM2016-268, datum, mottagare och avsändare i ditt yttrande.
 • Skicka in dina synpunkter skriftligen till:
  Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
  Box 1104
  131 26 Nacka Strand,

  eller via e-post till:
  mmd.nacka.avdelning4 (at) dom.se
  I ämnesraden skriver du förslagsvis ”Yttrande i mål nr 1333-11 från [ditt namn]”. Skriv vad ärendet gäller och bifoga yttrandet i PDF-format.

 • Skicka också dina synpunkter skriftligen till:
  Stålsäkerhetsmyndigheten
  SE-171 16 Stockholm, 

  eller via e-post till:
  registrator (at) ssm.se
  I ämnesraden skriver du förslagsvis “Yttrande i ärende dnr 2016/268 från [ditt namn]”. Skriv vad ärendet gäller och bifoga yttrandet i MS Word-format.

 • Synpunkterna ska lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast den 30 mars 2016,
  och till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 30 april 2016. Det är dock inte försent, flera remissinstanser har fått uppskov av domstolen och kommer att lämna in senare än 30 mars. Se nyhet om detta.

Information om remissen på SSM:s hemsida >>

SSM:s kungörelse som publicerats i bl.a. DN, SvD, UNT >>

Här kan du läsa ansökan och ladda ner de delar du är intresserad av >>

Här finns ovan information som pdf >>

Det här tycker MKG:
MKG har sedan granskningen av ansökan startades, år 2011, lämnat in flera yttranden med krav på kompletteringar. Tyvärr har majoriteten av kraven avvisats av kärnavfallsbolaget och ansökans stora brister kvarstår. I länken nedan finner du en sammanfattning av våra synpunkter, vilka bland annat innefattar att;

1. Att ansökan ska avvisas på grund av bristande underlag för rättslig prövning.

2. Om ansökan inte avvisas ska sökande (Svensk Kärnbränslehantering AB) lämna in omfattande kompletteringar. Exempelvis saknar MKG svar på viktiga frågor om:  

 • de konstgjorda barriärerna koppar och lera, detta påverkar den långsiktiga säkerheten av slutförvaret,
 • alternativa metoder, särskilt metoden djupa borrhål,
 • platsvalet samt fördelar med alternativa platser, så som en inlandslokalisering,
 • risker vid permafrost och jordbävningar under kommande istider,
 • riskscenarier vid avsiktliga intrång, och
 • naturvärdesfrågor 

Mer information om MKG:s synpunkter hittar du här >>

Frågor?
Behöver du mer tips eller hjälp för hur du ska gå tillväga är det bara att höra av sig till oss via mail, info@mkg.se, eller på telefon, 031-711 00 92. 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev