Huvudförhandlingen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandling om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågick under fem veckor hösten 2017. Den 23 januari 2018 lämnade domstolen in sitt yttrande till regeringen. Domstolen avstyrkte ansökan. Läs om yttrandet här >>

Naturskyddsföreningen och MKG deltog på förhandlingen och gjorde dagliga rapporteringar. Dessa hittar du här >>

Prövningsprocessen fortsätter hos regeringen som tar beslut i målet. 

 

Länkar:

Domstolens frågor: Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga) 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Oskarshamn 2-5 oktober, Östhammar 9-13 oktober och Stockholm 23-26 oktober>>

Domstolens protokoll från de första två veckorna av förhandlingen i Stockholm 5-14 september >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >> (Uppdatering: Starttiden den 23 oktober har ändrats till kl. 10:00)

Presentationer från huvudförhandlingen listade på MKG:s hemsida >>

Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >>

Information om ansökan och huvudförhandlingen på Nacka tingsrätts hemsida, 170705 >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Följ Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under förhandlingen här >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kunggjorts av mark- och miljödomstolen, 170704 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB har den 30 juni 2023 skickat in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev