SSM 2015-725 Begäran av kompletteringar och svar

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2015-725 "Begäran av kompletteringar och svar – avseende ansökan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall". 

Länk till aktuell lista över handlingar i SSM2014-5966 hos Strålskyddsmyndigheten >> 

PDF-dokumnet med: Lista över handlingar i ärende SSM2015-725 >>

 

86. Begärt SKBdok- hydrogeologi TD15, 190517 >>

85. Tjänsteanteckning 181119 >>

84. Svar till SSM om komplettering gällande data för radionuklidtransportberäkningar.pdf, 180621 >>

83. Bekräftelse av mottagen tidplan, 180615 >>

82. Tidsplan för besvarande av begäran om komplettering, 180612 >>

81. Begäran om komplettering - data för RNT-beräkningar, 180528 >>

80. Begärt SKBdok - Radionuklidtransportberäkningar, 180410 >>

79. Begärt SKBdok - radionuklidtransportberäkningar, 180406 >>

77. Svar på begäran av komplettering - geokemi, mejl från SSM, 2015-725-51

76. Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, alla frågor), 171115 >>
Bilagor:
- SFR-avfall från rivning av kärntekniska anläggningar Studsvik >>
- Radionuklidtransportberäkningar för SFR med uppdaterat inventarium från Studsvik >> 
- Kompletterande beräkningar för gasavgång >> 

75. Svar på begäran av komplettering - utformning BRT (70), 171026 >>

74. Tidsplan för besvarande av komplettering - Data för biosfärsmodellering (27)

73. Svar kompletteringsbegäran - säkerhetsklassning (53)

72. Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, fråga 1), 180929 >>
Bilagor:
- SFR-avfall från rivning av kärntekniska anläggningar Studsvik >>
- Radionuklidtransportberäkningar för SFR med uppdaterat inventarium från Studsvik >> 

71. Svar kompletteringsbegäran - kemi (51)

70. Tidplan för besvarande av begäran om komplettering - utformning BRT (70) >>

69. Begäran om komplettering - utformning BRT, 171026 >>
Bilaga: 
Redovisning av teknisk barriär vid övergång till segmenterade 

 

68. Svar kompletteringsbegäran om data för biosfärsmodellering, 170707 >>

67. Begäran om komplettering - Data för biosfärsmodellering, 170627 >>

66. Svar på komplettering - Kod för transportmodeller, 170627 >>

65. SFR-U Begäran om komplettering - Kod för transportmodeller, 170613 >>

64. Leverans av datafiler som utgör del av svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR - data och förtydligande av radionuklidtransportberäkningar >>

*** Den 15 maj 2017 lämnade även SKB in en större komplettering till mark- och miljödomstolen, vars aktbilagor du kan följa här >>*** 

63. Svar kompletteringsbegäran om  
MKB & AH i KTL-ärendet Alternativ lokalisering, 170515 >>
Bilaga: Kompletterande jämförelse mellan sökt lokalisering och en alternativ lokalisering >> 
Alternativa utformningar 2BMA, 170515 >>
Bilaga: Vidareutvecklad utformning av förvarsdelen 2BMA i utbyggd del av SFR >>

62. Svar på kompletteringsbegäran om
Händelseinventering, 170515 >>          
Bilaga 1: Plan för händelseinventering >>
Bilaga 2: TT - Metodik för inventering och urval av yttre händelser >>
Bilaga 3: Metodik för säkerhetsanalys brand – Kärnbränsleförvaret/SFR >>

61. Svar kompletteringsbegäran om 
Utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA, 170515 >>
Bilaga 1: Säkerhetsfunktionsindikatorn hydraulisk kontrast och BMA salarnas hydrauliska funktion >>
Bilaga 2: Hållfasthetsegenskaper hos betongkonstruktionerna i 1-2BMA under de första 20 000 åren efter förslutning >>
Bilaga 3: Vattenflöde genom 2BMA - känslighet för parametrisering av bergets egenskaper >>
Bilaga 4: Långtidsutveckling av materialegenskaper för grundläggning och återfyllnad i 1-2BMA >>
Biosfärsobjekt, 170515 >>
Bilaga: Kompletterande beräkningar om biosfärsobjekt >> 

60. Svar kompletteringsbegäran data konsekvensanalysberäkningar (39) och
Hydrogeologi, 170515 >>
Bilaga: Vattenflöde genom 2BMA – känslighet för parameterisering av bergets egenskaper >>

59. Svar kompletteringsbegäran om
Kolloider, 170515 >>
Bilaga: Supplementary information on colloid interactions in SFR >>
Säkerhetsanalysmetodik, 170515 >>
Bilaga 1: Information om konstruktionsstyrande fall >>
Bilaga 2: Försiktiga antaganden i analysen av säkerhet efter förslutning >>
Bilaga 3: Konvergens av probabilistiska beräkningar >>
Bilaga 4: Säkerhetsfunktionsindikatorn hydraulisk kontrast och BMA salarnas hydrauliska funktion >>

58. Svar kompletteringsbegäran om
Effekter av tidig permafrost, 170515 >>
Bilaga: Information om klimat och effekter på SFR till följd av frysning av betong>>
Bergrumsstabilitet, 170515 >>

57. Svar kompletteringsbegäran om
Avfallskollin och kringgjutning, 170515 >>
Bilaga: Komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR – avfallskollin och kringgjutning i 1BMA och 2BMA >>
Dos till biota, 170515 >>
Bilaga: Additional considerations for the non-human biota dose assessment in the SR-PSU >>

56. Tidplan för komplettering gällande säkerhetsklassning, 170425 >> 

55. Begäran om komplettering - Konsekvensanalys, 170411 >>

54. Svar på kompletteringsbegäran om
Sorptionskapacitet och betonggradering, 170330 >>
Kemikalieinventariet, 170330 >> 
Bilaga 1: Förtydligande gällande underlag och beräkning av mängder och koncentrationer av komplexbildare i SFR >>
Bilaga 2: Organic complexation in the geosphere for SR PSU >> 

53. Begäran om komplettering - Säkerhetsklassning, 170328 >>

52.Tidsplan för besvarande av komplettering kemi (51), 170309 >> 

51. Begäran om komplettering - Kemi, 170213 >>

50. Begäran om komplettering - Händelseinventering, 161201 >>

49. Svar kompletteringsbegäran om
- utsläpp till omgivningen (17) >>
- personstrålskydd (15) >>
- plan för arbete med säkerhetsanalys under drift (19) >>

48. Tidsplan för besvarande av kompletteringar, 161028 >> 

47. Begäran om komplettering - dos till biota >>

46. Begäran om komplettering - avfallskollin och kringgjutning >>

45. Begäran om komplettering - berg >>

44. Begäran om komplettering - effekter av tidig permafrost >>

43. Begäran om komplettering - SA-metodik >>

42. Begäran om komplettering - kolloider >>

41. Begäran om komplettering - kemikalieinventariet >>

40. Begäran om komplettering - hydrogeologi >>

39. Begäran om komplettering - data konsekvensanalysberäkningar, svenska (ersätter 35) >>

38. Begäran om komplettering - sorptionskapacitet och betongdegradering >>

37. Begäran om komplettering - biosfärsobjekt >>

36. Begäran om komplettering - Utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA >>

35. Begäran om komplettering - data konsekvensanalysberäkningar >>

34. Begäran om komplettering - MKB & AH i KTL-ärendet - alternativa utformningar, 160928 >>

33. Begäran om komplettering - MKB & AH i KTL-ärendet - lokalisering, 160928 >> 

32. Svar till SSM gällande data för konsekvensanalysberäkningar, 160915 >>
Bilaga 1: Drainage of runoff water from 157_2 into 157_1 via a stream – Biosphere complementary information for SR-PSU >>
Bilaga 2: Guide to the SR-PSU parameterisation of Kd and CR parameterisation process in two Access databases - Detailed descriptions based on three examples >>
Bilaga 3: Manual reproduction of Kd and CR parameter values in SR-PSU >>

31. Begärt SKBdok - Hydrogeologi TD08, komprimerad, 160630 >>

30. Begärt SKBdok - Hydrogeologi TD05, TD10, 160630 >>

29. Begärt SKBdok - Händelseinventering SFR, 160419 >>

28. Begärt SKBdok - MTO strategi, 160407 >>

27. Begärt SKBdok - SFR 1 Forsmark - omgivningskonsekvenser av missöden, 160323 >>

26. Begärt SKB dokID - Individdos i omgivningen - dimensionerande fall för beredskapen efter utbyggd SFR, 160323 >> 
 Dosprognos vid drift av utbyggt SFR, 160323 >>
Referensrapport till kapitel 8 i SFR 1 SAR-delen för Anläggninsutformning och drift, 100120 >>
Bilaga: Missöde i SFR - Stråldosberäkningar drift, 160311 >>

25. Begärt SKBdoc om begärt LCA-analys hantering av reaktortankar, 160815 >>

24. Rättelse till dok. nr 22 - Svar till begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet, 160701 >>
Innehållsförteckning, 160701 >>
- Följebrev SSM - Svar till SSM på begäran om komplettering avseende MKB och uppfyllandeav allmänna hänsynsregler. SKBdoc 1550443 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR.SKBdoc 1536410 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarnavid SFR, Forsmark 2012. SKBdoc 1370543 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup. SKBdoc 1535980 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA. SKBdoc 1548610 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal förmedelaktivt avfall, 2BMA. SKBdoc 1526718 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar - konsekvensanalys.SKBdoc 1537311 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering. SKBdoc 1535979 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i dentektoniska linsen i Forsmark. SKBdoc 1534753 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:10 Malmpotential. SKBdoc 1536079 ver 1.0 >>
- Bilaga SFR-U K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- ochmedelaktivt avfall. SKBdoc 1541437 ver 1.0 

23. Svar till SSM gällande tidsplan för besvarande av begäran om förtydligande gällande
Utsläpp till omgivningen, 161028 >> 
Personstrålskydd, 161028 >>
Genomförandeplan för händelseinventering, 161028 >>
Data för konsekvensanalysberäkningar >>

22. Svar till begäran om komplettering - MKB och uppfyllande av allmänna hänsynsregler - Följebrev, 160701 >>
Bilagor: 
K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR >>
K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR >>
K:4 Motiv till förvarsdjup >>
K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA >>
K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall, 2BMA >>
K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar – konsekvensanalys >>
K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering >>
K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i den tektoniska linsen i Forsmark >>
K:10 Malmpotential >>
K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall >>

*** Den 1 juli 2016 lämnade även SKB in en större komplettering till mark- och miljödomstolen, vars aktbilagor du kan följa här >> *** 

21. Svar till begäran om komplettering - Beredskapsfrågor, 160701 >>
Bilaga: Beredskap >>

20. Begäran om komplettering - Data för konsekvensanalysberäkningar, 160701 >>

19. Begäran om komplettering - Genomförandeplan för händelseinventering, 160701 >> (plan för arbete med säkerhetsanalys under drift, 160701 >>)?

18. Svar till begäran om förtydligande - Klimatscenarier, 160630 >>
Bilaga: Hantering av klimatscenarierna i ansökan om utbyggnad av SFR >>

17. Begäran om förtydligande - Utsläpp till omgivningen, 160627 >>

16. Svar till begäran om komplettering F-PSAR kap. 8 säkerhetsanalys under drift (12)

15. SFR-U begäran om kompletteringar - personstrålskydd, 160628 >> 

14. Begärt SKB dok ID om principer för styrning av avfall

13. Svar till begäran om förtydligande radionuklidinventarium (10) - Tidsplan för begäran om klimatscenarier (9) och beredskapsfrågor(11)

12. Begäran om komplettering - FPSAR kap. 8 säkerhetsanalys under drift

11. Begäran om komplettering - beredskapsfrågor

10. Begäran om förtydligande - radionuklidinventarium och villkor, 160317 >>

9. Begäran om förtydligande - klimatscenarier, 160316 >>

8. Tidsplan för svar på kompleteringsbegäran MKB och AH i KTL-ärendet (7)

7. Begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet, 151218 >>

6. Begärd komplettering med information om styrdokument för SR-PSU - rättelse >>
Mail >>
Bilagor:
 
- Quality plan for the SFR Extension project (Swedish); SKBdoc 1091371, ver 5.0 >>
- Instruction for qualification of “old” references, SKBdoc 1336002, ver 1.0 >>
- Quality assurance plan SR-PSU, SKBdoc 1185910, ver 2.0 >>
- Instructions for developing process descriptions in SR-PSU, SKBdoc 1196630, ver 3.0 >>
- Instructions for development and handling of the SKB FEP database – Version SR-PSU >>
- English, SKBdoc 1196636, ver 2.0 >>
- SR-PSU model summary report instruction, SKBdoc 1336782, ver 2.0 >>
- Supplying data for the SR-PSU Data report, SKBdoc 1336783, ver 2.0 >>
- Instruction for use of preliminary data used in SR-PSU calculations/modelling, SKBdoc 1336784, ver 1.0 >>
- Instruction for model and data quality assurance for the SR-PSU project, SKBdoc 1337871, ver 3.0 >>

5. Mail ang alternativ utredning rivning lagring slutförvaring reaktortankar, 150828 >>
- Jämförelse mellan alternativen hel respektive segmenteradreaktortank >>
- Utredning av hantering av reaktortank - Tids- och kostnadsuppskattning >>
- Utredning av extern segmentering avreaktortank vid nedmontering och rivning av kärnkr >>

4. Förfrågan om styrdokument för SR-PSU, 150622 >>

3. Begärd komplettering med information om styrdokument för SR-PSU, 150703 >>

2. Svar på begäran om förtydligande 1 - toppdokumentet sida 30, 150218 >>

1. Begäran om förtydligande 1 - toppdokumentet sida 30, 180602 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev