SSM 2015-725 Begäran av kompletteringar och svar

Här kan du följa utvecklingen i Strålsäkerhetsmyndighetens diarienummer SSM 2015-725 "Begäran av kompletteringar och svar – avseende ansökan om utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall". 

Länk till aktuell lista över handlingar i SSM2014-5966 hos Strålskyddsmyndigheten >> 

PDF-dokumnet med: Lista över handlingar i ärende SSM2015-725 >>

 

86. Begärt SKBdok- hydrogeologi TD15, 190517 >>

85. Tjänsteanteckning 181119 >>

84. Svar till SSM om komplettering gällande data för radionuklidtransportberäkningar.pdf, 180621 >>

83. Bekräftelse av mottagen tidplan, 180615 >>

82. Tidsplan för besvarande av begäran om komplettering, 180612 >>

81. Begäran om komplettering - data för RNT-beräkningar, 180528 >>

80. Begärt SKBdok - Radionuklidtransportberäkningar, 180410 >>

79. Begärt SKBdok - radionuklidtransportberäkningar, 180406 >>

77. Svar på begäran av komplettering - geokemi, mejl från SSM, 2015-725-51

76. Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, alla frågor), 171115 >>
Bilagor:
- SFR-avfall från rivning av kärntekniska anläggningar Studsvik >>
- Radionuklidtransportberäkningar för SFR med uppdaterat inventarium från Studsvik >> 
- Kompletterande beräkningar för gasavgång >> 

75. Svar på begäran av komplettering - utformning BRT (70), 171026 >>

74. Tidsplan för besvarande av komplettering - Data för biosfärsmodellering (27)

73. Svar kompletteringsbegäran - säkerhetsklassning (53)

72. Svar på begäran om komplettering - konsekvensanalys (55, fråga 1), 180929 >>
Bilagor:
- SFR-avfall från rivning av kärntekniska anläggningar Studsvik >>
- Radionuklidtransportberäkningar för SFR med uppdaterat inventarium från Studsvik >> 

71. Svar kompletteringsbegäran - kemi (51)

70. Tidplan för besvarande av begäran om komplettering - utformning BRT (70) >>

69. Begäran om komplettering - utformning BRT, 171026 >>
Bilaga: 
Redovisning av teknisk barriär vid övergång till segmenterade 

 

68. Svar kompletteringsbegäran om data för biosfärsmodellering, 170707 >>

67. Begäran om komplettering - Data för biosfärsmodellering, 170627 >>

66. Svar på komplettering - Kod för transportmodeller, 170627 >>

65. SFR-U Begäran om komplettering - Kod för transportmodeller, 170613 >>

64. Leverans av datafiler som utgör del av svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR - data och förtydligande av radionuklidtransportberäkningar >>

*** Den 15 maj 2017 lämnade även SKB in en större komplettering till mark- och miljödomstolen, vars aktbilagor du kan följa här >>*** 

63. Svar kompletteringsbegäran om  
MKB & AH i KTL-ärendet Alternativ lokalisering, 170515 >>
Bilaga: Kompletterande jämförelse mellan sökt lokalisering och en alternativ lokalisering >> 
Alternativa utformningar 2BMA, 170515 >>
Bilaga: Vidareutvecklad utformning av förvarsdelen 2BMA i utbyggd del av SFR >>

62. Svar på kompletteringsbegäran om
Händelseinventering, 170515 >>          
Bilaga 1: Plan för händelseinventering >>
Bilaga 2: TT - Metodik för inventering och urval av yttre händelser >>
Bilaga 3: Metodik för säkerhetsanalys brand – Kärnbränsleförvaret/SFR >>

61. Svar kompletteringsbegäran om 
Utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA, 170515 >>
Bilaga 1: Säkerhetsfunktionsindikatorn hydraulisk kontrast och BMA salarnas hydrauliska funktion >>
Bilaga 2: Hållfasthetsegenskaper hos betongkonstruktionerna i 1-2BMA under de första 20 000 åren efter förslutning >>
Bilaga 3: Vattenflöde genom 2BMA - känslighet för parametrisering av bergets egenskaper >>
Bilaga 4: Långtidsutveckling av materialegenskaper för grundläggning och återfyllnad i 1-2BMA >>
Biosfärsobjekt, 170515 >>
Bilaga: Kompletterande beräkningar om biosfärsobjekt >> 

60. Svar kompletteringsbegäran data konsekvensanalysberäkningar (39) och
Hydrogeologi, 170515 >>
Bilaga: Vattenflöde genom 2BMA – känslighet för parameterisering av bergets egenskaper >>

59. Svar kompletteringsbegäran om
Kolloider, 170515 >>
Bilaga: Supplementary information on colloid interactions in SFR >>
Säkerhetsanalysmetodik, 170515 >>
Bilaga 1: Information om konstruktionsstyrande fall >>
Bilaga 2: Försiktiga antaganden i analysen av säkerhet efter förslutning >>
Bilaga 3: Konvergens av probabilistiska beräkningar >>
Bilaga 4: Säkerhetsfunktionsindikatorn hydraulisk kontrast och BMA salarnas hydrauliska funktion >>

58. Svar kompletteringsbegäran om
Effekter av tidig permafrost, 170515 >>
Bilaga: Information om klimat och effekter på SFR till följd av frysning av betong>>
Bergrumsstabilitet, 170515 >>

57. Svar kompletteringsbegäran om
Avfallskollin och kringgjutning, 170515 >>
Bilaga: Komplettering av ansökan om utökad verksamhet vid SFR – avfallskollin och kringgjutning i 1BMA och 2BMA >>
Dos till biota, 170515 >>
Bilaga: Additional considerations for the non-human biota dose assessment in the SR-PSU >>

56. Tidplan för komplettering gällande säkerhetsklassning, 170425 >> 

55. Begäran om komplettering - Konsekvensanalys, 170411 >>

54. Svar på kompletteringsbegäran om
Sorptionskapacitet och betonggradering, 170330 >>
Kemikalieinventariet, 170330 >> 
Bilaga 1: Förtydligande gällande underlag och beräkning av mängder och koncentrationer av komplexbildare i SFR >>
Bilaga 2: Organic complexation in the geosphere for SR PSU >> 

53. Begäran om komplettering - Säkerhetsklassning, 170328 >>

52.Tidsplan för besvarande av komplettering kemi (51), 170309 >> 

51. Begäran om komplettering - Kemi, 170213 >>

50. Begäran om komplettering - Händelseinventering, 161201 >>

49. Svar kompletteringsbegäran om
- utsläpp till omgivningen (17) >>
- personstrålskydd (15) >>
- plan för arbete med säkerhetsanalys under drift (19) >>

48. Tidsplan för besvarande av kompletteringar, 161028 >> 

47. Begäran om komplettering - dos till biota >>

46. Begäran om komplettering - avfallskollin och kringgjutning >>

45. Begäran om komplettering - berg >>

44. Begäran om komplettering - effekter av tidig permafrost >>

43. Begäran om komplettering - SA-metodik >>

42. Begäran om komplettering - kolloider >>

41. Begäran om komplettering - kemikalieinventariet >>

40. Begäran om komplettering - hydrogeologi >>

39. Begäran om komplettering - data konsekvensanalysberäkningar, svenska (ersätter 35) >>

38. Begäran om komplettering - sorptionskapacitet och betongdegradering >>

37. Begäran om komplettering - biosfärsobjekt >>

36. Begäran om komplettering - Utveckling av betongegenskaper i 1-2BMA >>

35. Begäran om komplettering - data konsekvensanalysberäkningar >>

34. Begäran om komplettering - MKB & AH i KTL-ärendet - alternativa utformningar, 160928 >>

33. Begäran om komplettering - MKB & AH i KTL-ärendet - lokalisering, 160928 >> 

32. Svar till SSM gällande data för konsekvensanalysberäkningar, 160915 >>
Bilaga 1: Drainage of runoff water from 157_2 into 157_1 via a stream – Biosphere complementary information for SR-PSU >>
Bilaga 2: Guide to the SR-PSU parameterisation of Kd and CR parameterisation process in two Access databases - Detailed descriptions based on three examples >>
Bilaga 3: Manual reproduction of Kd and CR parameter values in SR-PSU >>

31. Begärt SKBdok - Hydrogeologi TD08, komprimerad, 160630 >>

30. Begärt SKBdok - Hydrogeologi TD05, TD10, 160630 >>

29. Begärt SKBdok - Händelseinventering SFR, 160419 >>

28. Begärt SKBdok - MTO strategi, 160407 >>

27. Begärt SKBdok - SFR 1 Forsmark - omgivningskonsekvenser av missöden, 160323 >>

26. Begärt SKB dokID - Individdos i omgivningen - dimensionerande fall för beredskapen efter utbyggd SFR, 160323 >> 
 Dosprognos vid drift av utbyggt SFR, 160323 >>
Referensrapport till kapitel 8 i SFR 1 SAR-delen för Anläggninsutformning och drift, 100120 >>
Bilaga: Missöde i SFR - Stråldosberäkningar drift, 160311 >>

25. Begärt SKBdoc om begärt LCA-analys hantering av reaktortankar, 160815 >>

24. Rättelse till dok. nr 22 - Svar till begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet, 160701 >>
Innehållsförteckning, 160701 >>
- Följebrev SSM - Svar till SSM på begäran om komplettering avseende MKB och uppfyllandeav allmänna hänsynsregler. SKBdoc 1550443 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR.SKBdoc 1536410 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarnavid SFR, Forsmark 2012. SKBdoc 1370543 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup. SKBdoc 1535980 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA. SKBdoc 1548610 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal förmedelaktivt avfall, 2BMA. SKBdoc 1526718 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar - konsekvensanalys.SKBdoc 1537311 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering. SKBdoc 1535979 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i dentektoniska linsen i Forsmark. SKBdoc 1534753 ver 1.0
- Bilaga SFR-U K:10 Malmpotential. SKBdoc 1536079 ver 1.0 >>
- Bilaga SFR-U K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- ochmedelaktivt avfall. SKBdoc 1541437 ver 1.0 

23. Svar till SSM gällande tidsplan för besvarande av begäran om förtydligande gällande
Utsläpp till omgivningen, 161028 >> 
Personstrålskydd, 161028 >>
Genomförandeplan för händelseinventering, 161028 >>
Data för konsekvensanalysberäkningar >>

22. Svar till begäran om komplettering - MKB och uppfyllande av allmänna hänsynsregler - Följebrev, 160701 >>
Bilagor: 
K:2 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer vid utbyggnad av SFR >>
K:3 Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR >>
K:4 Motiv till förvarsdjup >>
K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA >>
K:6 Redovisning av alternativa utformningar av bergssal för medelaktivt avfall, 2BMA >>
K:7 Alternativa utformningar av bergssal för reaktortankar – konsekvensanalys >>
K:8 Avgränsning till 200 m djup vid lokalisering >>
K:9 Jämförelse mellan sökt placering och en alternativ placering i den tektoniska linsen i Forsmark >>
K:10 Malmpotential >>
K:11 Redovisning av alternativ för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall >>

*** Den 1 juli 2016 lämnade även SKB in en större komplettering till mark- och miljödomstolen, vars aktbilagor du kan följa här >> *** 

21. Svar till begäran om komplettering - Beredskapsfrågor, 160701 >>
Bilaga: Beredskap >>

20. Begäran om komplettering - Data för konsekvensanalysberäkningar, 160701 >>

19. Begäran om komplettering - Genomförandeplan för händelseinventering, 160701 >> (plan för arbete med säkerhetsanalys under drift, 160701 >>)?

18. Svar till begäran om förtydligande - Klimatscenarier, 160630 >>
Bilaga: Hantering av klimatscenarierna i ansökan om utbyggnad av SFR >>

17. Begäran om förtydligande - Utsläpp till omgivningen, 160627 >>

16. Svar till begäran om komplettering F-PSAR kap. 8 säkerhetsanalys under drift (12)

15. SFR-U begäran om kompletteringar - personstrålskydd, 160628 >> 

14. Begärt SKB dok ID om principer för styrning av avfall

13. Svar till begäran om förtydligande radionuklidinventarium (10) - Tidsplan för begäran om klimatscenarier (9) och beredskapsfrågor(11)

12. Begäran om komplettering - FPSAR kap. 8 säkerhetsanalys under drift

11. Begäran om komplettering - beredskapsfrågor

10. Begäran om förtydligande - radionuklidinventarium och villkor, 160317 >>

9. Begäran om förtydligande - klimatscenarier, 160316 >>

8. Tidsplan för svar på kompleteringsbegäran MKB och AH i KTL-ärendet (7)

7. Begäran om komplettering - MKB och AH i KTL-ärendet, 151218 >>

6. Begärd komplettering med information om styrdokument för SR-PSU - rättelse >>
Mail >>
Bilagor:
 
- Quality plan for the SFR Extension project (Swedish); SKBdoc 1091371, ver 5.0 >>
- Instruction for qualification of “old” references, SKBdoc 1336002, ver 1.0 >>
- Quality assurance plan SR-PSU, SKBdoc 1185910, ver 2.0 >>
- Instructions for developing process descriptions in SR-PSU, SKBdoc 1196630, ver 3.0 >>
- Instructions for development and handling of the SKB FEP database – Version SR-PSU >>
- English, SKBdoc 1196636, ver 2.0 >>
- SR-PSU model summary report instruction, SKBdoc 1336782, ver 2.0 >>
- Supplying data for the SR-PSU Data report, SKBdoc 1336783, ver 2.0 >>
- Instruction for use of preliminary data used in SR-PSU calculations/modelling, SKBdoc 1336784, ver 1.0 >>
- Instruction for model and data quality assurance for the SR-PSU project, SKBdoc 1337871, ver 3.0 >>

5. Mail ang alternativ utredning rivning lagring slutförvaring reaktortankar, 150828 >>
- Jämförelse mellan alternativen hel respektive segmenteradreaktortank >>
- Utredning av hantering av reaktortank - Tids- och kostnadsuppskattning >>
- Utredning av extern segmentering avreaktortank vid nedmontering och rivning av kärnkr >>

4. Förfrågan om styrdokument för SR-PSU, 150622 >>

3. Begärd komplettering med information om styrdokument för SR-PSU, 150703 >>

2. Svar på begäran om förtydligande 1 - toppdokumentet sida 30, 150218 >>

1. Begäran om förtydligande 1 - toppdokumentet sida 30, 180602 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev