Aktbilagor 2021-

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2021 och framåt.

 

Aktbilaga 938 Mail från sökandeombud Martin Johansson (som avregistrerar sig som sökandeombud), 220902 >>

Aktbilaga 937 Kungörelse av deldom, 220622 >>

Aktbilaga 936 Deldom över utökat Clab, 220622 >>

Aktbilaga 935 Underrättelse, 220621 >>

Aktbilaga 934 Yttrande från Milkas/Roland von Malmborg, 220531 >>

Aktbilaga 933 Yttrande från Britta Kahanpää, 220525 >>

Aktbilaga 932 Slutliga ställningstagande och synpunkter från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220525 >>

Aktbilaga 931 SKB om avgränsning vattenverksamhet, 220525 >>

Aktbilaga 930 SKB om villkor, 220525 >>

Aktbilaga 929 SKB om utgångspunkter för villkorsprövningen, 220524 >>

Aktbilaga 928 SKB om temperatur på utgående kylvatten, 220524 >>

Aktbilaga 927 SKB om ekonomisk säkerhet, 220524 >>

Aktbilaga 926 SKB om resteffektkylning och dess koppling till utökad mellanlagring, 220524 >>

Aktbilaga 925 SKB översikt miljökonsekvenser, 220524 >>

Aktbilaga 924 Oskarshamns kommun, kompletterande underlag till fullmakt, 220524 >>

Aktbilaga 923 SKB avs. planerad utökning av mellanlagring av använt kärnbränsle, 220524 >>

Aktbilaga 922 SKB ang avgränsning till följd av regeringens delbeslut, 220524 >>

Aktbilaga 921 SKB:s uppdrag, 220524 >>

Aktbilaga 920 Ställningstaganden från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220524 >>

Aktbilaga 919 SKB:s yrkanden, 220524 >>

Aktbilaga 918 Fullmakt Länsstyrelsen i Kalmar län, 220524 >>

Aktbilaga 917 PROTOKOLL Huvudförhandling (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun), 220524 >>

Aktbilaga 916 Fullmakt för Johan Swahn från MKG, 220521 >>

Aktbilaga 915 Fullmakt för Johan Swahn från Jordens Vänner, 220521 >>

Aktbilaga 914 Fullmakt för Johan Swahn från Svenska Naturskyddsföreningen, 220521 >>

Aktbilaga 913 Delegationsordning, Oskarshamns kommun, 220519 >>

Aktbilaga 912 Fullmakt för ombud Malin Wikström från Oskarshamns kommun, 220519 >>

Aktbilaga 911 Underrättelse om felaktig uppgift, 220509 >>

Aktbilaga 910 SKB Rättelse av felaktig uppgift i yttrandet om prövotider, 220509 >>

Aktbilaga 909 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 220506 >>

Aktbilaga 908 Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220505>>

Aktbilaga 907 Underrättelse MMD, 220505 >>

Aktbilaga 906 Yttrande från sökandeombud Per Molander, 220505 >>

Aktbilaga 905 Meddelande från SSM, 220502 >>

Aktbilaga 904 Skrivelse/mail från SGI, 220421 >>

Aktbilaga 903 Föreläggande MMD e-postat till SKB, 220419 >>

Aktbilaga 902 Underrättelse MMD e-postat till remissinstanser, 220419 >>

Aktbilaga 901 Förhandlingsordning, 220419 >>

Aktbilaga 900 Kungörelse Huvudförhandling 24-25 maj, 220419 >>

Aktbilaga 899 Fullmakt i original för sökandeombuden, 220413 >>

Aktbilaga 898 Yttrande från SSM, 220411 >>

Aktbilaga 897 SKB:s yttrande över inkomna yttranden, 220406 >>

Aktbilaga 896 Föreläggande till SKB, 220404 >>

Aktbilaga 895 Underrättelse till SSM, 220404 >>

Aktbilaga 894 Bilaga 2 till SKB:s yttrande, Yttrande till Miljödepartementet, 210813 >>

Aktbilaga 893 Bilaga 1 till SKB:s yttrande, Yttrande till Miljödepartementet, 210730 >>

Aktbilaga 892 Yttrande från SKB, 220331 >>

Aktbilaga 891 Fullmakt från Jordens Vänner, 220323 >>

Aktbilaga 890 Yttrande från Milkas, 220328 >>

Aktbilaga 889 Yttrande från Kahanpää, 220328 >>

Aktbilaga 888 Yttrande från Försvarsmakten, 220325 >> (har ingen att erinra) 

Aktbilaga 887 Yttrande från SGU, 220325 >> (har inga invändningar) 

Aktbilaga 886 Bilaga till Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKGs yttrande, 220324 >>

Aktbilaga 885 Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220324 >>

Aktbilaga 884 Yttrande från Naturvårdsverket, 220324 >>

Aktbilaga 883 Protokoll till ab 882 från Oskarshamns kommun, 220323 >>

Aktbilaga 882 Yttrande från Oskarshamns kommun, 220323 >>

Aktbilaga 881 Föreläggande MMD, 220317 >>

Aktbilaga 880 Yttrande från Stockholms universitet, 220316 >>

Aktbilaga 879 Yttrande från SGI, 220311 >>

Aktbilaga 878 Mail från Vattenfall Eldistribution, 220311 >>

Aktbilaga 877 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 220311 >>

Aktbilaga 876 E-post från Vattenfall Eldistribution AB, 220310 >>

Aktbilaga 875 Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län, 220308 >>

Aktbilaga 874 E-post från sökandeombud Martin Johansson, 220308 >>

Aktbilaga 873 Underrättelse MMD e-postat till SKB, besked senast den 18 mars, 220307 >>

Aktbilaga 872 E-post från Vattenfall Eldistribution AB, 220304 >>

Aktbilaga 871 Beslut under rättegång, domstolen ger SKB anstånd med att ge in ett yttrande till den 30 juni 2023 i de delar som rör kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen Clink, 220223 >>

Aktbilaga 870 Yttrande från ombuden Per Molander och Martin Johansson om de fortsatta prövningarna av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen, 220216 >>

Aktbilaga 869 Regeringsbeslut i ärende M2018/00217, M2017/02796 och M2021/00969. M2018/00217, M2017/02796 och M2021/00969. Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle, 220127 >>

Aktbilaga 868 E-post från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där de avstår från att yttra sig, 220114 >>

Aktbilaga 867 E-post från HaV som avstår från att yttra sig, 220113 >>

Aktbilaga 866 Underrättelse skickat med lösbrev (Clab), 220104 >>

Aktbilaga 865 Information och tidsplan för målet (Clab), 220104 >>

Aktbilaga 864 Kungörelse av målet (Clab), 220104 >>

Aktbilaga 863 Anförande från SKB angående deldom (Clab), 211223 >>

Aktbilaga 862 Aktbilaga utgår

Aktbilaga 861 Skrivelse till SKB från rådman Anders Lillienau (Clab), 211221 >>

Aktbilaga 860 Yttrande 2 från SSM (Clab), 211221 >>

Aktbilaga 859 Yttrande 1 från SSM (Clab), 211217 >>

Aktbilaga 858 Yttrande och begäran av deldom från SKB (Clab), 211215 >>

Aktbilaga 857 Förordnande till ny aktförvarare, 211214 >>

Aktbilaga 856 SKBs yttrande med begäran om deldom för Clab, 211216 >>

Aktbilaga 855 E-post från SKB:s ombud Per Molander om aktförvaring, 211019 >>

Aktbilaga 854 SKBs yttrande över aktbehandling i prövningen, 211019 >>

Aktbilaga 853 Underrättelse från mark- och miljödomstolen till kärnavfallsbolaget SKB om Clab, 211004 >>

Aktbilaga 852 SKBs yttrande över tidsplan Clab-prövning, 210930 >>

Aktbilaga 851 Föreläggande och tidsplan Clab-prövning, 210915 >>

Aktbilaga 850 Regeringsbeslut (delvis) i fråga om Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev