Aktbilagor 2021-

Här kan du ladda ner alla de aktbilagor som domstolen har i mål M 1333-11, ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken under 2021 och framåt.

 

Aktbilaga 938 Mail från sökandeombud Martin Johansson (som avregistrerar sig som sökandeombud), 220902 >>

Aktbilaga 937 Kungörelse av deldom, 220622 >>

Aktbilaga 936 Deldom över utökat Clab, 220622 >>

Aktbilaga 935 Underrättelse, 220621 >>

Aktbilaga 934 Yttrande från Milkas/Roland von Malmborg, 220531 >>

Aktbilaga 933 Yttrande från Britta Kahanpää, 220525 >>

Aktbilaga 932 Slutliga ställningstagande och synpunkter från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220525 >>

Aktbilaga 931 SKB om avgränsning vattenverksamhet, 220525 >>

Aktbilaga 930 SKB om villkor, 220525 >>

Aktbilaga 929 SKB om utgångspunkter för villkorsprövningen, 220524 >>

Aktbilaga 928 SKB om temperatur på utgående kylvatten, 220524 >>

Aktbilaga 927 SKB om ekonomisk säkerhet, 220524 >>

Aktbilaga 926 SKB om resteffektkylning och dess koppling till utökad mellanlagring, 220524 >>

Aktbilaga 925 SKB översikt miljökonsekvenser, 220524 >>

Aktbilaga 924 Oskarshamns kommun, kompletterande underlag till fullmakt, 220524 >>

Aktbilaga 923 SKB avs. planerad utökning av mellanlagring av använt kärnbränsle, 220524 >>

Aktbilaga 922 SKB ang avgränsning till följd av regeringens delbeslut, 220524 >>

Aktbilaga 921 SKB:s uppdrag, 220524 >>

Aktbilaga 920 Ställningstaganden från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220524 >>

Aktbilaga 919 SKB:s yrkanden, 220524 >>

Aktbilaga 918 Fullmakt Länsstyrelsen i Kalmar län, 220524 >>

Aktbilaga 917 PROTOKOLL Huvudförhandling (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun), 220524 >>

Aktbilaga 916 Fullmakt för Johan Swahn från MKG, 220521 >>

Aktbilaga 915 Fullmakt för Johan Swahn från Jordens Vänner, 220521 >>

Aktbilaga 914 Fullmakt för Johan Swahn från Svenska Naturskyddsföreningen, 220521 >>

Aktbilaga 913 Delegationsordning, Oskarshamns kommun, 220519 >>

Aktbilaga 912 Fullmakt för ombud Malin Wikström från Oskarshamns kommun, 220519 >>

Aktbilaga 911 Underrättelse om felaktig uppgift, 220509 >>

Aktbilaga 910 SKB Rättelse av felaktig uppgift i yttrandet om prövotider, 220509 >>

Aktbilaga 909 Yttrande från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, 220506 >>

Aktbilaga 908 Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220505>>

Aktbilaga 907 Underrättelse MMD, 220505 >>

Aktbilaga 906 Yttrande från sökandeombud Per Molander, 220505 >>

Aktbilaga 905 Meddelande från SSM, 220502 >>

Aktbilaga 904 Skrivelse/mail från SGI, 220421 >>

Aktbilaga 903 Föreläggande MMD e-postat till SKB, 220419 >>

Aktbilaga 902 Underrättelse MMD e-postat till remissinstanser, 220419 >>

Aktbilaga 901 Förhandlingsordning, 220419 >>

Aktbilaga 900 Kungörelse Huvudförhandling 24-25 maj, 220419 >>

Aktbilaga 899 Fullmakt i original för sökandeombuden, 220413 >>

Aktbilaga 898 Yttrande från SSM, 220411 >>

Aktbilaga 897 SKB:s yttrande över inkomna yttranden, 220406 >>

Aktbilaga 896 Föreläggande till SKB, 220404 >>

Aktbilaga 895 Underrättelse till SSM, 220404 >>

Aktbilaga 894 Bilaga 2 till SKB:s yttrande, Yttrande till Miljödepartementet, 210813 >>

Aktbilaga 893 Bilaga 1 till SKB:s yttrande, Yttrande till Miljödepartementet, 210730 >>

Aktbilaga 892 Yttrande från SKB, 220331 >>

Aktbilaga 891 Fullmakt från Jordens Vänner, 220323 >>

Aktbilaga 890 Yttrande från Milkas, 220328 >>

Aktbilaga 889 Yttrande från Kahanpää, 220328 >>

Aktbilaga 888 Yttrande från Försvarsmakten, 220325 >> (har ingen att erinra) 

Aktbilaga 887 Yttrande från SGU, 220325 >> (har inga invändningar) 

Aktbilaga 886 Bilaga till Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKGs yttrande, 220324 >>

Aktbilaga 885 Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 220324 >>

Aktbilaga 884 Yttrande från Naturvårdsverket, 220324 >>

Aktbilaga 883 Protokoll till ab 882 från Oskarshamns kommun, 220323 >>

Aktbilaga 882 Yttrande från Oskarshamns kommun, 220323 >>

Aktbilaga 881 Föreläggande MMD, 220317 >>

Aktbilaga 880 Yttrande från Stockholms universitet, 220316 >>

Aktbilaga 879 Yttrande från SGI, 220311 >>

Aktbilaga 878 Mail från Vattenfall Eldistribution, 220311 >>

Aktbilaga 877 Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 220311 >>

Aktbilaga 876 E-post från Vattenfall Eldistribution AB, 220310 >>

Aktbilaga 875 Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län, 220308 >>

Aktbilaga 874 E-post från sökandeombud Martin Johansson, 220308 >>

Aktbilaga 873 Underrättelse MMD e-postat till SKB, besked senast den 18 mars, 220307 >>

Aktbilaga 872 E-post från Vattenfall Eldistribution AB, 220304 >>

Aktbilaga 871 Beslut under rättegång, domstolen ger SKB anstånd med att ge in ett yttrande till den 30 juni 2023 i de delar som rör kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen Clink, 220223 >>

Aktbilaga 870 Yttrande från ombuden Per Molander och Martin Johansson om de fortsatta prövningarna av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen, 220216 >>

Aktbilaga 869 Regeringsbeslut i ärende M2018/00217, M2017/02796 och M2021/00969. M2018/00217, M2017/02796 och M2021/00969. Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle, 220127 >>

Aktbilaga 868 E-post från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där de avstår från att yttra sig, 220114 >>

Aktbilaga 867 E-post från HaV som avstår från att yttra sig, 220113 >>

Aktbilaga 866 Underrättelse skickat med lösbrev (Clab), 220104 >>

Aktbilaga 865 Information och tidsplan för målet (Clab), 220104 >>

Aktbilaga 864 Kungörelse av målet (Clab), 220104 >>

Aktbilaga 863 Anförande från SKB angående deldom (Clab), 211223 >>

Aktbilaga 862 Aktbilaga utgår

Aktbilaga 861 Skrivelse till SKB från rådman Anders Lillienau (Clab), 211221 >>

Aktbilaga 860 Yttrande 2 från SSM (Clab), 211221 >>

Aktbilaga 859 Yttrande 1 från SSM (Clab), 211217 >>

Aktbilaga 858 Yttrande och begäran av deldom från SKB (Clab), 211215 >>

Aktbilaga 857 Förordnande till ny aktförvarare, 211214 >>

Aktbilaga 856 SKBs yttrande med begäran om deldom för Clab, 211216 >>

Aktbilaga 855 E-post från SKB:s ombud Per Molander om aktförvaring, 211019 >>

Aktbilaga 854 SKBs yttrande över aktbehandling i prövningen, 211019 >>

Aktbilaga 853 Underrättelse från mark- och miljödomstolen till kärnavfallsbolaget SKB om Clab, 211004 >>

Aktbilaga 852 SKBs yttrande över tidsplan Clab-prövning, 210930 >>

Aktbilaga 851 Föreläggande och tidsplan Clab-prövning, 210915 >>

Aktbilaga 850 Regeringsbeslut (delvis) i fråga om Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab), 210826 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev