SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR

Den 16 december 2020 avslutade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett åtta år långt granskningsärende om feldeponerat kärnavfall i SFR, förvaret för kortlivat rivningsavfall i Forsmark. Ärendet avslutades efter att kärnavfallsbolaget, SKB, i slutet av november 2020 presenterade en uppdaterad tidsplan för återtag av avfallet och transport till Studsvikområdet för vidare behandling. Bolaget har i denna nya tidsplan ändrat sig och kommer nu att återta avfallet före en eventuell utbyggnad av SFR.

Förutom ett beslut om att avsluta ärendet om ett återtag av feldeponerat avfall i SFR har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 16 december 2020 färdigställt en granskningsrapport över SKB:s uppdaterade tidsplan. Där framgår det att SSM ser positivt på ett återtag av avfallet före en eventuell utbyggnad av SFR. Längst ner i denna nyhet kan du läsa bakgrunden för ärendet.

I rapporten skriver SSM att samtliga S.14-fat skall återtas och karaktäriseras innan ett eventuellt beslut om återdeponering kan fattas. SSM ser även positivt på att SKB genomfört samråd med de tre inblandade avfallsproducenterna (Studsvik Nuclear AB, EDF Cyclife AB och AB Svafo) vid Studsviksområdet dit transport av avfallet skall ske och att ingen part ställt sig ovillig till återtagsplanen.

Myndigheten understryker dock att arbetet med återtaget behöver trappas upp:

I ljuset att det råder ett samförstånd mellan de olika parterna dels att ett återtag ska genomföras, dels att detta ska genomföras innan arbetet med att bygga ut SFR påbörjas förutsätter SSM att planering av genomförandet av det kommande arbetet intensifieras. Detta gäller såväl de åtgärder och den planering som behöver genomföras vid SFR, som de åtgärder och den planering som behöver göras vid de tre avfallsproducenterna vid Studsviksområdet.”

SSM kommer fortsättningsvis att följa arbetet med det feldeponerade avfallet vid den löpande tillsynen av tillståndshavarna. Innan återtaget av det feldeponerade avfallet i SFR påbörjas behöver SKB anmäla detta till SSM.

SSM kritisk vid verksamhetsbevakning av Studsvik Nuclear AB
I en rapport från myndighetsbevakning daterad 2020-10-01 riktar SSM stark kritik till hur Studsvik Nuclear AB arbetar med det så kallade historiska avfallet på Studsviksområdet.

Myndigheten skriver i rapporten att de inte kan få en klar bild över hur bolaget arbetar med avfallet på platsen, att det saknas handlingsplaner och att bolaget tydligare behöver ta ett beställaransvar gentemot EDF Cyclife AB som omhändertar den del av bolagets historiska avfall som benämns avtalsavfall.

Myndigheten menar också att mycket arbete kvarstår med att klara ut dokumentationen kring ägarförhållanden av berört avfall mellan Svafo AB och Studsvik Nuclear AB – vilket innebär att myndighetens förläggande från år 2010 om detsamma inte fullgjorts.

Förslag om att röntga avfallsfat i Forsmark
Den 16 januari 2020 genomförde SSM en verksamhetsbevakning hos företaget Svafo AB med syfte att inhämta information om hur bolaget planerar för ett återtagande av den del av det feldeponerade S.14-avfallet i SFR som företaget ansvarar för.

Vid myndighetsbevakningen framkom att bolaget Svafo ställde sig bakom ett fullt återtag av de avfallsfat som innehåller mörkerriktmedel (Ra-226), men antydde att det genomförda Röntgenprojektet inte motiverar ett återtag av allt S.14-avfall i SFR. Bolaget föreslog möjligheten att röntga varje avfallsfat på plats vid SFR och sedan göra löpande bedömningar av vad som behöver skickas till Studsvikområdet. I SSM:s granskningsrapport över SKB:s nya tidsplan framgår dock att denna lösning inte är aktuell, utan att allt feldeponerat S.14-avfall i SFR ska återtas.

BAKGRUND
I kärnavfallsbolaget SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt driftavfall i Forsmark, SFR, finns 2 844 avfallstunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet. Tunnorna finns i containrar och ett antal kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet.

Misstanken om att innehållet är feldokumenterat väcktes efter det s.k. röntgenprojektet. Projektet innebar att bolaget som ansvarar för det historiska avfallet, AB Svafo, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material och dessutom mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-22 (se länk nedan till tidigare nyheter på MKG:s hemsida).

Sedan vintern 2012/2013 har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskat SKB:s hantering av tunnorna. Både SSM och SKB har varit eniga om att avfallet ska återtas och föras tillbaka till Studsvik, däremot har diskussioner förts om när ett sådant återtag ska ske och efter påstötningar från myndigheten har SKB den 27 november 2020 föreslagit ett återtag i närtid, innan det planerade SFR2 skall byggas.

Länkar:

Rapporter och beslut från SSM:

SSM:s granskningsrapport av SKB:s uppdaterade redovisning av tidpunkt för återtag av feldeponerat avfall i SFR i ärende SSM2013-2073, 201216 >>

SSM:s avslut av ärende gällande feldeponerat avfall i SFR i ärende SSM2013-2073, 201216 >>

SSM:s verksamhetsbevakning av radioaktivt avfall vid Studsvik Nuclear AB, 201001 >>

Verksamhetsbevakning om AB Svafos planering för hantering av återtaget S.14-avfall, 200116 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB: Lämpligt att ta upp feldeponerat avfall före SFR2, 201130 >>

SSM: Otillfredsställande kärnavfallshantering i Studsvik, 201202 >>

”SSM till SKB: Dags att redovisa hur det feldeponerade avfallet ska tas om hand – containar rostar”, 201118 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att feldeponerat avfall i SFR farligare än tidigare trott – rostande containar försvårar återtag, 190219 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev