Östhammars kommun vill kunna påverka framtida ändringar av SFR

Östhammars kommun har den 14 december uppvaktat regeringen för att lyfta att kommunen i sitt beslut att godkänna tillbyggnaden av det nuvarande förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall (SFR) med ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall (SFR 2) ville ha det villkorat att ändringar av förvaren skulle vara föremål för ett nytt tillåtlighetsbeslut av regeringen. Därmed skulle kommunen få ett veto över ändringarna. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, stödjer kommunens ståndpunkt eftersom en sådan prövning även möjliggör för allmänheten och miljöorganisationer att lämna synpunkter inför beslutet. Föreningarna anser att regeringen bör villkora ett eventuellt tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken med att förvaren aldrig bör ges tillstånd för förslutning.

I protokollet från mötet står det:

”Östhammars kommun informerar om det förbehåll som kommunen lämnat för sitt tillstyrkande av att SFR anläggs i kommunen innebärande att regeringen ska pröva tillåtligheten av verksamheten om den i framtiden omprövas och kommunen gör vissa klargöranden i anslutning till detta, allt i enlighet med vad som framgår av kommunens skrivelser i ärendet.”

I det utdrag från protokollet från Östhammars kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2021 om att godkänna SFR-tillbyggnaden står det:

”Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrker utbyggnad av anläggning för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall i Forsmark i Östhammars kommun i enlighet med Svensk kärnbränslehantering AB:s ansökan under förutsättning att beslutet förenas med följande förbehåll:

  • att regeringen ska pröva tillåtligheten av verksamheten vid en omprövning av verksamheten samt
  • att kommunfullmäktiges tillstyrkan inhämtas innan tillåtlighet meddelas.

Regeringen ska alltid pröva tillåtligheten av verksamheten och inhämta kommunfullmäktiges tillstyrkan om förändringen av verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag. Det kan exempelvis, men inte uteslutande, gälla ökad avfallsvolym, ändrade avfallstyper, mellanlagring, ny transporttunnel eller fortsatt drift efter att kärnkraftsindustrins behov av anläggningen upphört.”

Skälet till att kommunen vill ha detta villkorat i ett regeringsbeslut är att om det inte tas ett tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken har inte kommunen ett veto över förändringen. Samma veto som kommunen i april 2021 avstod ifrån vad gäller tillbyggnationen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, stödjer kommunens ståndpunkt eftersom en sådan prövning även möjliggör för allmänheten och miljöorganisationer att lämna synpunkter inför beslutet.

Regeringens tidsplan är att ett beslut om SFR 2 ska tas den 22 december. Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skickade den 16 december in ett yttrande till regeringen för att belysa vilka aspekter föreningarna anser är viktiga inför beslutet.

Föreningarna menar att säkerhetsanalysen som bifogats ansökan inte i tillräcklig omfattning har tagit hänsyn till de komplicerade grundvattenflödena under havsbotten utanför Forsmark. Naturmiljön riskerar därmed att skadas av att förvaret riskerar att börja läcka ut i Öregrundsgrepen snabbare än tänkt. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret SFR vilket för förvärrar läget.

Föreningarna anser att regeringen bör villkora ett eventuellt tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken med att förvaren aldrig bör ges tillstånd för förslutning. På grund av de problem och osäkerheter som finns rörande risken för förtida utsläpp av radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen bör i stället bägge förvaren lämnas öppna under övervakning i de 400 till 500 år som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till mindre farliga nivåer.

Länkar:

Protokoll från möte mellan Östhammars kommun och Miljödepartementet, 211214 >>

Utdrag ur protokoll från Östhammars kommun - beslut om inställning till SFR 2 skickad till miljödepartementet, 210506 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Östhammar röstat ja till SFR 2, 210427 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG yttrat sig om SFR 2, 211216 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>