SKB har lämnat yrkanden och villkorsförslag om SFR 2 till domstolen

Kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett nytt förvar för rivningsavfall, SFR 2, i anslutning till det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, i Forsmark, är efter regeringens tillåtlighetsbeslut den 22 december prioriterad av SKB och behandlas nu åter i mark- och miljödomstolen. Kärnavfallsbolaget har den 31 mars skickat in bolagets yrkanden och förslag på villkor. Nu väntas en remiss från domstolen med möjlighet att ge synpunkter. Uppdatering: SKB:s yrkanden och förslag på villkor är kungjorda och synpunkter kan skickas senast 15 juni. 

Efter regeringens tillåtlighetsbeslut den 22 december 2021 fick mark- och miljödomstolen tillbaka målet om ett nytt förvar för rivningsavfall, SFR 2, i anslutning till det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, i Forsmark. Den 30 mars skickade kärnavfallsbolaget SKB in yrkanden och förslag på villkor i målet. Bolaget har önskat en huvudförhandling under senhösten 2022. Domstolen har dock ingen tidsplansplan för målet ännu, utan avvaktar de synpunkter som kan komma i den remiss som nu väntas.

Eftersom sötvattensituationen i området är ansträngd har kärnavfallsbolaget den 28 februari även ansökt om att få använda havsvatten som processvatten i byggnationen av det nya förvaret samt för den fortsatta driften av SFR. Vattnet kommer att filtreras och avsaltas. Detta är ett separat mål hos domstolen.

MKG med medlemsföreningar anser att regeringen borde sagt nej till SFR 2 då det inte är visat att det nya förvaret blir säkert nog. Miljön riskerar att skadas av att förvaret kan börja läcka ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen utanför Forsmark snabbare än tänkt, kanske redan inom 50 till 100 år efter förslutning. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret. Föreningarna anser att regeringen borde ha villkorat beslutet med att förvaren lämnas öppna under övervakning i de 400 till 500 år som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till mindre farliga nivåer.

Länkar:

Uppdatering:
Domstolens kungörelse, 220406 >>

Domstolens  underrättelse, 220406 >>

Yttrande från SKB med yrkanden och villkorsförslag, 220331 >>
Bilagor:
- Bilaga 1, Förslag till slutliga villkor, bemyndiganden och utredningsföreskrift, 220331 >>
- Bilaga 2, Fåglar vid stora Asphällan, 220331 >> 
- Bilaga 3, Verksamhetsområde ovan jord, 220331 >>
- Bilaga 4, Sammanställning av ansökan, 220331 >>

Yttrande från SKB till mark- och miljödomstolen om de fortsatta prövningarna av SKB:s mål, 220215 >>

Vad händer nu? Domstolens, SSM:s och SKB:s planer för SFR och kärnbränsleförvarsmålen, 220329 >>

SKB ansöker om att få ta upp havsvatten ur Östersjön till bygget av SFR, 220228 >>

Regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark, 211222 >>
 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev