SKB yttrar sig till miljödomstolen om kapacitetsökningen av Clab

Kärnavfallsbolaget SKB har skickat in ett yttrande med en begäran om deldom i frågan om utökningen av mellanlagret Clab till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

I augusti beslutade regeringen att separera frågan om att öka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, från ansökan om att uppföra ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Regeringen tillät ökningen med villkoren att garantera strålsäkerheten och hålla kommunikation med Oskarshamns kommun och tillsynsmyndigheter. Därefter överlämnades ärendet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Den 15 september skickade domstolen ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB att inkomma med eventuella kompletteringar och yrkanden. Den 15 december skickade kärnavfallsbolaget in ett yttrande med en begäran om deldom till Nacka tingsrätt där bolaget redogör för ärendet och sina synpunkter inför Mark- och miljödomstolens prövning av målet.

Yttrandet tar upp bolagets yrkanden, förklarar varför en deldom vore bra för ärendet och bifogar det underlag som behövs för deldomen. Bolaget vill att MKB:n godkänns rörande kapacitetsökningen och tar upp villkorsfrågor.

I yttrandet vill kärnavfallsbolaget även att domstolen gör ett verkställighetsförordnande, d.v.s. beslutar att verksamheten ska få påbörjas även om beslutet överklagas. Bolaget anger att mellanlagret når sin nuvarande tillåtna kapacitet i slutet av 2023 och att det behövs tid för att åstadkomma en mer yteffektiv lagring innan dess. Kärnavfallsbolaget anser att ett beslut i frågan måste komma senast under hösten 2022.

Domstolens tidsplan innebär att yttrandet nu ska kungöras och att synpunkter kommer att tas emot i mars. I april kommer bolaget att kunna bemöta synpunkterna och en huvudförhandling planeras i Oskarshamn den 24-25 maj. Preliminärt anger domstolen att ett avgörande kan komma i juni/juli 2022.

 

Länkar:

Yttrande från kärnavfallsbolaget SKB, 211215 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om yttrandet, 211215 >>

SSM har inlett prövningen av ökad kapacitet för Clab, 211027 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att tidsplanen för domstolsprövningen av Clab snart klar, 211008 >>

På MKG:s hemsida finns aktuell dagbok och alla aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens pressmeddelande om tidsplanen, 211208 >>

Regeringens tidsplan på Miljödepartementets hemsida, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev