Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB

Mark- och miljödomstolen har påbörjat den separata prövningen av tillståndet för en utökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Den 15 september skickade domstolen ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB med ett förslag på tidsplan för den fortsatta prövningen. Domstolens plan anger att ett beslut om tillstånd skulle kunna tas till sommaren 2022.

Den 26 augusti beslutade regeringen att tillståndet för att utöka kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, från 8 000 ton till 11 000 ton bränsle skulle prövas separat från kärnbränsleförvaret. Avsikten med att ge tillåtlighet endast för mellanlagret var att det är den snabbaste och effektivaste vägen till det tillstånd som behövs för att undvika att svensk kärnkraft får driftsproblem för att Clab blir fullt.

När domstolen nu påbörjar den fortsatta tillståndsprövningen för Clab genom ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB, visar det sig att regeringens bedömning var riktig. Föreläggandet innehåller ett förslag till tidsplan som utmynnar i att ett beslut om tillstånd skulle kunna tas redan sommaren 2022.

Bolaget ska yttra sig över tidsplanen senast den 30 september. Senast 15 december vill domstolen att bolaget redovisar yrkanden och grunder samt göra en eventuell komplettering av ansökningshandlingarna.

Efter att kärnavfallsbolaget yttrande över tidsplanen planerar domstolen att fastställa en sådan som ska sändas till motparterna.

Den föreslagna tidsplanen anger preliminärt att en kungörelse om fortsatt prövning avseende Clab kan ske i december. Senast den 7 mars 2022 ska motparterna yttra sig och bolaget får till den 4 april på sig för ett bemötande. Senare i april kan kungörelse om huvudförhandling om villkor komma och förhandlingen planeras till den 24-25 maj 2022 i Oskarshamn. Preliminärt meddelas domstolens avgörande i juni-juli 2022.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att domstolens tidsplan tydligt visar på hur den kampanj som kärnkraftindustrin drev tidigare i höst helt saknade grund. Industrin hotade med att en separat hantering av Clab-ansökan kulle ta längre tid än att hantera den tillsammans med kärnbränsleförvarsansökan. Detta var endast skrämselpropaganda i syfte att få regeringen att ta ett förtida beslut att godkänna förvaret. Nu har regeringen tid att se till att det blir ett fullgott underlag inför ett sådant beslut, särskilt vad gäller kopparkapslarnas långsiktiga integritet.

 

Länkar:

Föreläggande och tidsplan Clab-prövning, 210915 >>

På MKG:s hemsida finns aktuell dagbok och alla aktbilagor i domstolsprövningen av Clab >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev