Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen

Regeringen skickade den 20 juni ut en remiss för att får synpunkter på ett förslag att bryta ut tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Då remisstiden löpt ut den 31 juli hade 25 instanser svarat. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att regeringen bör hantera ansökan om Clab-prövningen separat. Detta för att en sådan tillståndsprocess skulle gå snabbare. Dessutom skulle regeringen därefter ytterligare kunna fokusera på den långsiktiga säkerheten av inkapslingen och bl. a. kräva vetenskapligt redovisade resultat från kopparkorrosionen i LOT-försöket. Komplettering: Naturvårdsverket yttrande sig den 20 augusti och såg inget hinder för att regeringen prövar Clab i ett separat beslut.

Kärnkraftindustrin driver nu en kampanj för att få ett snabbt politiskt beslut om hela kärnbränsleförvarssystemet. MKG menar om ett beslut om kärnbränsleförvaret tas på politiska grunder och i avsaknad av ett fullgott miljöjuridiskt underlag riskeras hela ansökan eftersom en Cementaliknande situation kan uppnås vid ett överklagande.

Industrins har påtalat att mängden använt kärnbränsle i mellanlagret Clab 2023 beräknas uppnå den nuvarande tillståndgränsen. Regeringen remitterade därför den 20 juni ett föreslag om skyndsam hantering av industrins ansökan om en utökning av kapaciteten av lagret. Det är endast fråga om en administrativ ändring för att fortsätta med nuvarande verksamhet. Regeringen föreslog att Clab-ansökan bryts ut ur den större prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem eftersom den juridiska processen för hela beslutet kan bli utdragen.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att regeringen bör agera ansvarsfullt och stödjer regeringens förslag. Detta ger regeringen rådrum för att fortsätta pröva kärnbränsleförvarsansökan, särskilt rörande den fråga rörande kopparkapselns långsiktiga integritet och risken för att SSM:s riskgräns överskrids som mark-och miljödomstolen lyfte i yttrandet till regeringen i januari 2018. Det viktigaste är att kärnavfallsbolaget SKB måste redovisa en fullgod vetenskaplig detaljredovisning av de mest korroderade kopparytorna i de 20-åriga försökspaketen från LOT-experimentet. Föreningarna har utvecklat deras syn på regeringens fortsatta hantering av kärnbränsleförvarsbeslutet i ett yttrande den 10 juni (se länk nedan).

Kärnkraftindustrin driver nu en politisk kampanj för att få ett snabbt politiskt beslut om hela kärnbränsleförvarssystemet. MKG menar om ett beslut om kärnbränsleförvaret tas på politiska grunder och i avsaknad av ett fullgott miljöjuridiskt underlag riskeras hela ansökan eftersom en Cementaliknande situation kan uppnås vid ett överklagande.

Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket svarar regeringen att det är juridiskt möjligt att separera ansökan om en ökning av Clab från resten av ansökningarna om ett kärnbränsleförvar.

Kärnavfallsrådet lägger bland annat till: ”Att bryta ut prövningen av Clab betyder i sig inte att ett beslut om slutförvar för använt kärnbränsle tar längre tid. Det ger regeringen möjlighet att fokusera på andra mer komplexa slutförvarsfrågor, som till exempel frågor om villkor, informationsbevarande samt deltagande och insyn. Då kan det brådskande beslutet gällande kapacitetsökning i Clab fattas skyndsamt, medan det komplexa slutförvarsbeslutet får ta den tid som behövs för att bli välgrundat.”

SSM däremot drar en omvänd slutsats, dvs att ”SSM noterar att en utgångspunkt i miljöbalken är att det ska ske en samlad prövning av en verksamhets totala miljöpåverkan. Vidare ser SSM att om besluten rörande Kärnbränsleförvaret, Clink och Clab inte hålls samman kan det leda till utmaningar vad gäller samhällelig acceptans och förankring.” 

Naturvårdsverket konstaterar kort: "[Myndigheten] ser inte några hinder enligt miljöbalken mot att regeringen i ett separat beslut kan ta ställning till [SKB:s] yrkande om utökad mellanlagring", och att "Naturvårdsverket har inte några synpunkter på att avgörande som avser Clab fattas i ett separat beslut".

MKG konstaterar att de tre statliga verksamheter som har främst juridisk expertis i frågan stödjer regeringen i frågan om det inte finns något juridiskt hinder för ett separat beslut

MKG vill betona att det har visat sig att det var ett misstag av kärnkraftsindustrin att föra in Clab-tillståndet i kärnbränsleförvarsansökan en bit in i miljöprövningen i stället för att hantera den separat. Clab-frågan hade mycket enklare kunnat hanteras separat från början. Därmed är det mycket osannolikt att mark- och miljödomstolen kan ha något som helst juridiskt problem att hantera frågan separat. Föreningen beklagar att SSM inte kan se vad som är viktigt för en sammanhållen miljöprövning och vad som uppenbart inte är det.

Industrin, liksom Oskarshamns kommun som har ett stort ekonomiskt intresse i ett kärnbränsleförvarsbeslut, är emot regeringens förslag och vill se en skyndsam hantering av hela prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem, trots de fortsatt olösta svaren angående kärnbränsleförvarets långsiktiga miljösäkerhet. Och trots att detta på sikt riskerar att ge svårigheter för driften av kärnkraftverken. Och faktiskt riskerar att ansökan slutligen inte godkänns på grund av ett bristande underlag.

Länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om regeringens remiss, 210620 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s remissvar om Clab-frågan, 210629 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande till regeringen om kärnbränsleförvarsbeslutet, 210611 >>

Utvalda remissvar:

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s remissvar, 210629 >>

Kärnavfallsrådets remissvar, 210730 >>

SSM:s remissvar, 210712 >>

Naturvårdsverkets remissvar, 210820 >>

SKB:s remissvar, 210730 >>

Samtliga remissvar finns här >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >>

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ, 210324 >>

Anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning, 210311 >>

”Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver”: Naturskyddsföreningen och MKG på DN debatt om kärnbränsleförvaret, 210310 >>

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret, 210225 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev