Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ

Den 24 mars skickade Kärnavfallsrådet en skrivelse till regeringen med en beskrivning och analys av olika juridiska frågor rörande miljöprövningen av kärnbränsleförvaret. Först ger rådet en sammanfattning av de parallella prövningarna av ett kärnbränsleförvarssystemet och utökning av kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Kärnavfallsrådet tydliggör sedan att ett initiativ av riksdagen som påverkar prövningen enligt miljöbalken skulle bryta mot grundlagen. Frågan är aktuell då närings- och försvarsutskotten utreder ett möjligt initiativ. Kärnavfallsrådet menar även att regeringen kan bryta ut ansökan om en utökad kapacitet för mellanlagret Clab ur kärnbränsleförvarsansökan för snabbare hantering av den frågan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG stödjer att Clab-ansökan bryts ut ur så att prövningen av frågan om den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret får ta den tid som behövs.

Kristdemokraterna och Liberalerna med stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna vill genom ett beslut i riksdagen pressa regeringen att ta ett snabbt beslut om tillåtlighet i prövningen av kärnbränsleförvaret i Forsmark på grund av att mellanlagret Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk annars hinner bli fullt och att detta hotar kärnkraften (se tidigare nyheter på MKG:s hemsida). MKG har visat att kärnkraften inte hotas förrän mot slutet av 2020-talet eftersom det även finns lagringsplats vid kärnkraftreaktorerna. I den skrivelse Kärnavfallsrådet skriver till regeringen den 24 mars står det att riksdagen inte får försöka påverka en domstolsprocess, vilket regeringens prövning är. Rådet skriver att ”ett initiativ av försvarsutskottet eller riksdagen som påverkar tillåtlighetsprövningen skulle alltså bryta mot grundlagen”.     

Även om inte frågan om mellanlagret Clab är avgörande för kärnkraftverkens drift förrän på sikt, är det inte tänkt att använt kärnbränsle ska lagras vid reaktorerna. Om en prövning av en ökning av kapaciteten för Clab från 8 000 till 11 000 ton använt kärnbränsle bryts ut ur kärnbränsleförvarsansökan kan regeringen låta den viktiga prövningen av ta den långsiktiga säkerheten av själva förvaret ta den tid som behövs. En separat prövning skulle dessutom gå mycket snabbare eftersom det kan ta många år av överklagande och fortsatt hantering i mark- och miljödomstolen innan ett eventuellt positivt kärnbränsleförvarsbeslut äger laga kraft. 

Kärnavfallsrådet har en lång genomgång av frågan om regeringen kan bryta ut Clab-ansökan. Rådet sammanfattar: 

”Rättsordningen är sammanfattningsvis alltså öppen för att prövningsinstansen [regeringen] på eget initiativ särskiljer på mål, utom när det är uppenbart att det skulle medföra negativa följdverkningar för parterna – i detta fall SKB.

Enligt Kärnavfallsrådets uppfattning kan således regeringen besluta det ena framför det andra [rörande frågan om att bryta ut Clab-prövningen] under förutsättning att saken är tillräckligt utredd.”

  

Länkar: 

E-post från Kärnavfallsrådet, 210324 >>
Bilaga: Skrivelse från Kärnavfallsrådet om prövning och särskiljning av slutförvarssystemet, 210324 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:
Miljöministern i frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret, 210323 >> 

Försvars- och näringsutskotten arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut, 210302 >> 

Kärnavfallsrådet i DN-slutreplik: ”Slutförvarsbeslutet måste få ta den tid som behövs” 210318 >>

Kärnavfallsrådet på DN Debatt – felaktiga uppgifter cirkulerar om slutförvaret av kärnavfall, 210310 >> 

MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >>