Försvars- och näringsutskotten arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut

Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) har i försvarsutskottet och näringsutskottet tagit initiativ för att pressa på regeringen att ta ett snabbt beslut om kärnbränsleförvarsansökan. Initiativen har nu slagits ihop och behandlas i försvarsutskottet. Utskottet har bjudit in representanter från Kärnavfallsbolaget SMK, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Naturvårdsverket, Kärnavfallsrådet och kärnavfallskommunerna till en frågestund den 11 mars (se dagordning nedan). Den 25 mars är det tänkt att miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) ska höras. Därefter kan utskottet eventuellt ta ett beslut om att föreslå riksdagen att göra ett tillkännagivande i frågan och säga åt regeringen att ta ett snabbt beslut. Det är dock osäkert om det kommer att finnas en riksdagsmajoritet för det. Grundlagen förhindrar att riksdagen går in i en domstolsprocess, vilket regeringens tillåtlighetsprövning är en del av, för att påverka vilket beslut som tas. 

Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) har angett att de genom ett beslut i riksdagen vill pressa på regeringen att ta ett snabbt beslut om tillåtlighet i prövningen av ett kärnbränsleförvar i Forsmark, en inkapslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk samt en utökning av tillståndet att mellanlagra använt kärnbränsle i det befintliga centrala mellanlagret Clab. Detta borde enligt partierna ske senast i maj.

Partierna har i försvarsutskottet och näringsutskottet tagit initiativ för att pressa på regeringen. Initiativen har därefter slagits ihop och behandlas i försvarsutskottet. Utskottet planerar först att bjuda in representanter från energibranschen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till en frågestund. Sedan kommer Kärnavfallsrådet och kärnavfallskommunerna att höras. Slutligen är det tänkt att miljöminister Per Bolund (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) kommer att bjudas in.

Det politiska intresset kommer efter att Vattenfall larmat om att Clab håller på att bli fullt och att kärnkraftsdriften är hotad redan år 2024. Att driften hotad så tidigt är dock inte sant eftersom det finns betydande lagringskapacitet även vid kärnkraftreaktorerna. Problemet är att kärnavfallsbolaget SKB inte har brutit ut ansökan om att få öka mellanlagringen i Clab från 8 000 ton till 11 000 ton ur kärnbränsleförvarsansökan i tid. Eftersom det p.g.a. förväntade överklaganden i olika instanser ändå kommer att ta minst till 2025 att få verkställighet för ändring av Clab-kapaciteten, är det att föredra att bolaget omedelbart ber regeringen att bryta ut prövningen av Clab ur ansökan eller att en ny ansökan lämnas in. För snabbast hantering är förmodligen det förra att föredra.

Efter att utskottet har genomfört utfrågningarna kan det eventuellt tas ett beslut om att föreslå riksdagen att göra ett tillkännagivande i frågan och säga åt regeringen att ta ett snabbt beslut. Det är dock osäkert om det kommer att finnas en riksdagsmajoritet för det. Grundlagen förhindrar dessutom att riksdagen går in i en domstolsprocess, vilket regeringens tillåtlighetsprövning är en del av, för att påverka vilket beslut som tas (SFS 1974:152). Inte heller kan ett förvaltningsärende påskyndas på ett sätt som inte följer regelverket för handläggningen. Om så sker kan det bli fråga om en överprövning i Högsta förvaltningsdomstolen vilket snarare bromsar processen än skyndar på den. 

Se MKG:s nyhet länkad nedan om Uppsala Nya Tidnings, (UNT:s) intervjua med miljöminister Per Bolund (MP) om riksdagspolitikernas initiativ.

Naturskyddsföreningen och MKG skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 januari, se även den länkad nedan. Där lyfter föreningarna industrins missvisande varning om att det tillfälliga kärnbränsleförvaret som idag används, Clab, håller på att bli fullt.

Länkar:

Dagordning till försvarsutskottets utfrågning av myndigheter m.fl. och kommuner om slutförvar och mellanlagring av använt kärnbränsle, 210311 >>

Här går det att följa försvarsutskottet på riksdagens hemsida >> 

Protokoll från försvarsutskottets möte den 23 februari 2021 >> 

Nyheten i UNT ”I maj kan regeringen tvingas besluta om slutförvaret” 2 mars >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om UNT:s intervju med Per Bolund, 210228 >> 

KD vill pressa regeringen att fatta beslut om kärnbränsleförvaret i april, 210218 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida med Naturskyddsföreningens och MKG:s debattartikel i SvD den 14 februari, 210214 >>