Anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM publicerade den 11 mars en slutrapport från sin kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolaget SKB:s korrosionsrapport från de 20-åriga försökspaketen i LOT-försöket. SSM meddelar att resultaten från granskningen inte föranleder någon förändring i SSM:s bedömningar av bolagets ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark. MKG menar att det är anmärkningsvärt att SSM godkänner bolagets rapportering eftersom den mest omfattande korrosionen inte redovisats i detalj. Om det hade gjorts hade det varit tydligt att koppar inte fungerar som kapselmaterial i kärnbränsleförvaret.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomförde under hösten 2020 en kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsresultat från de under hösten 2019 upptagna 20-åriga försökspaketen i LOT-försöket. Granskningen skedde med stöd av experter från det brittiska konsultbolaget Galson Sciences. SSM skriver i sitt pressmeddelande:

”SSM:s sammanfattande bedömning är att SKB har utfört försöken med en hög kvalitet och att resultaten är tillförlitliga. Resultaten är i linje med vad som kan förväntas baserat på etablerad kunskap kring korrosionsprocesser för koppar i slutförvarsmiljön och de överensstämmer väl med tidigare genomförda LOT-försök. Resultaten skiljer sig inte heller från andra vetenskapliga studier och experiment som SSM vägt in i myndighetens tidigare beredning av SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.”

SSM står alltså fast vid sina bedömningar, och hänvisar till sitt yttrande från 2019 då de kommenterade SKB:s komplettering till regeringen, de skriver att ”SKB på ett tillfredsställande sätt utrett och svarat på de specifika frågor om kopparkapselns långsiktiga beständighet i slutförvarssystemet som ställts av mark- och miljödomstolen”.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har noga följt arbetet och har vid fyra tillfällen skickat in synpunkter till SSM:s granskning. Utöver det har även MKG den 11 december 2020 i en skrivelse haft kritiska synpunkter på hur granskningsarbetet gått till.

Så sent som den 5 mars skickade MKG in de senaste synpunkterna på SSM:s kvalitetsgranskning. Redan då verkade det som myndigheten skulle godkänna kärnavfallsbolagets svepskäl för att inte i detalj undersöka de mest korroderade ytorna i försöket. SKB ville inte redovisa korrosionen på de hetaste ytorna av kopparröret (finns inga bilder alls!) eller på bottenplattan med detaljstudier (bild på bottenplattan nedan).

Bild på bottenplattan LOT A3

Som skäl till att inte analysera röret sa bolaget att de ändå kapade av en annan del av röret och undersökte det då i stället. Att kopparplattan inte undersöktes skulle bero på att den var i kontakt med sand (och rätt säkert syrgasfritt grundvatten), men i kärnbränsleförvaret är det lera. Bägge förklaringarna är helt ovetenskapliga.

MKG anser att det är anmärkningsvärt att Strålsäkerhetsmyndigheten nu godtar bolagets rapport när det inte har genomförts detaljerade analyser av de mest korroderade kopparytorna i försöket. Om det hade gjorts hade det varit tydligt att koppar inte fungerar som kapselmaterial.

MKG:s kanslichef har skrivit en krönika om detta (länk nedan).

 

Länkar:

SSM:s rapport ”Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet”, 210311 >> 

SSM:s pressmeddelande på SSM:s hemsida, 210311 >> 

Tidigare nyheter om LOT-granskningen på MKG:s hemsida:

Krönika: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks! 210305 >>

MKG i det fjärde SSM bidraget om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen, 210305 >> 

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>