Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter

Regeringen har den 26 augusti fattat beslutet att separera ansökan om en ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle från den mer omfattande prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem. Mellanlagret, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk måste få tillstånd för lagring av 11 000 ton bränsle jämfört med 8 000 ton idag så fort som möjligt för att inte riskera de problem för elproduktionen som kärnkraftsindustrin larmat om. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att beslutet är bra eftersom det på snabbaste sättet löser Clab-frågan men samtidigt ger regeringen tid att fortsätta utreda de kvarvarande bristerna i underlaget för den långsiktiga säkerheten av det föreslagna kärnbränsleförvaret i Forsmark. Regeringen fortsätter nu prövningen med en remiss om kopparkapselns skyddsförmåga och insatsen av gjutjärn.

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen (bägge finns nedan) om en separat hantering av en utökning av mellanlagret Clab sker efter att kärnkraftsindustrin varnat om att lagret kommer bli fullt om det inte finns ett lagakraftvunnet tillstånd före slutet av 2023. Efter starka påtryckningar från industrin om att ta beslut att även godkänna kärnbränsleförvaret valde regeringen alltså att separera ansökningarna och bara tillåta en utökning av Clab. Prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem fortsätter och regeringen meddelar i pressmeddelandet om Clab-beslutet att den närmast kommer att skicka en remiss till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Kärnavfallsrådet. Remissen kommer innehålla ”frågan om bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn.”

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ut ett pressmeddelande om att föreningarna välkomnar beslutet. Jordens Vänner har också skickat ut ett pressmeddelande om att regeringens besked är positivt. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle kan nu prövas vidare, och de osäkerheter om kopparkorrosion som påverkar förvarets säkerhet kan redas ut.

MKG ser det som angeläget att alla de kvarstående osäkerheterna rörande kopparkapseln utreds och att alla aktörer som jobbar med frågorna omfattas av regeringens remiss. Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner och MKG har särskilt i ett yttrande till regeringen den 11 juni betonat vikten av att vetenskapligt fullgoda resultat från de mest korroderade ytorna i LOT-försöket finns tillgängliga som underlag i regeringsprövningen. Prof. em. Christoffer Leygraf på KTH lyfte i ett yttrande till regeringen den 26 mars upp en ny vetenskaplig artikel som ger ny kunskap som visar att det finns en betydande risk för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslarna i ett kärnbränsleförvar. Länkar till yttrandena finns nedan.

Av intresse är att regeringen två dagar innan beslutet, den 24 augusti, hade bett om dragningar från SSM och kärnavfallsrådet på ett möte (länk nedan).

 

Länkar:

Uppdatering: 
Publicerad på Sveriges Riksdag: "KU:s granskning av regeringen är klar", 220602 >>

 

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Regeringens beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på Naturskyddsföreningens hemsida, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på MKG:s hemsida, 210826 >>

Jordens Vänners pressmeddelande ”Positivt besked om mellanlagring av kärnavfall”, 210826 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 2021, 210611 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Yttrande den 26 mars 2021 från Christofer Leygraf, KTH, 210326 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

 

 

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev