Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter

Regeringen har den 26 augusti fattat beslutet att separera ansökan om en ökad kapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle från den mer omfattande prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem. Mellanlagret, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk måste få tillstånd för lagring av 11 000 ton bränsle jämfört med 8 000 ton idag så fort som möjligt för att inte riskera de problem för elproduktionen som kärnkraftsindustrin larmat om. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tycker att beslutet är bra eftersom det på snabbaste sättet löser Clab-frågan men samtidigt ger regeringen tid att fortsätta utreda de kvarvarande bristerna i underlaget för den långsiktiga säkerheten av det föreslagna kärnbränsleförvaret i Forsmark. Regeringen fortsätter nu prövningen med en remiss om kopparkapselns skyddsförmåga och insatsen av gjutjärn.

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen (bägge finns nedan) om en separat hantering av en utökning av mellanlagret Clab sker efter att kärnkraftsindustrin varnat om att lagret kommer bli fullt om det inte finns ett lagakraftvunnet tillstånd före slutet av 2023. Efter starka påtryckningar från industrin om att ta beslut att även godkänna kärnbränsleförvaret valde regeringen alltså att separera ansökningarna och bara tillåta en utökning av Clab. Prövningen av ett kärnbränsleförvarssystem fortsätter och regeringen meddelar i pressmeddelandet om Clab-beslutet att den närmast kommer att skicka en remiss till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Kärnavfallsrådet. Remissen kommer innehålla ”frågan om bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn.”

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ut ett pressmeddelande om att föreningarna välkomnar beslutet. Jordens Vänner har också skickat ut ett pressmeddelande om att regeringens besked är positivt. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle kan nu prövas vidare, och de osäkerheter om kopparkorrosion som påverkar förvarets säkerhet kan redas ut.

MKG ser det som angeläget att alla de kvarstående osäkerheterna rörande kopparkapseln utreds och att alla aktörer som jobbar med frågorna omfattas av regeringens remiss. Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner och MKG har särskilt i ett yttrande till regeringen den 11 juni betonat vikten av att vetenskapligt fullgoda resultat från de mest korroderade ytorna i LOT-försöket finns tillgängliga som underlag i regeringsprövningen. Prof. em. Christoffer Leygraf på KTH lyfte i ett yttrande till regeringen den 26 mars upp en ny vetenskaplig artikel som ger ny kunskap som visar att det finns en betydande risk för att nedbrytningsprocesserna väteförsprödning och spänningskorrosion kan påverka kopparkapslarna i ett kärnbränsleförvar. Länkar till yttrandena finns nedan.

Av intresse är att regeringen två dagar innan beslutet, den 24 augusti, hade bett om dragningar från SSM och kärnavfallsrådet på ett möte (länk nedan).

 

Länkar:

Uppdatering: 
Publicerad på Sveriges Riksdag: "KU:s granskning av regeringen är klar", 220602 >>

 

Regeringens beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Regeringens beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen av ökad kapacitet för Clab, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Miljödepartementets pressmeddelande ”Beslut om utökad mellanlagring av använt kärnbränsle”, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på Naturskyddsföreningens hemsida, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s pressmeddelande ”Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall” på MKG:s hemsida, 210826 >>

Jordens Vänners pressmeddelande ”Positivt besked om mellanlagring av kärnavfall”, 210826 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 2021, 210611 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Yttrande den 26 mars 2021 från Christofer Leygraf, KTH, 210326 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

 

 

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev