PRESSMEDDELANDE: Välkommet beslut om mellanlagring av kärnavfall

Beslutet om att mellanlagret i Oskarshamn ska kunna ta emot mer utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall välkomnas av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG). Nu kan den fortsatta hanteringen av slutförvaret få den tid den behöver och frågan om kopparkapslarna är ett tillräckligt säkert kapselmaterial redas ut

– Regeringens beslut om en separat hantering av mellanlagret är bra och ansvarsfullt. Hur kärnavfallet ska slutförvaras är en djupt allvarlig fråga – det handlar om tusentals ton mycket farligt avfall som ska slutförvaras och industrin har ännu inte kunnat presentera en säker lösning, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringsbeslutet innebär att ansökan för mellanlager och slutförvar delas upp, trots massiva protester från kärnkraftindustrin. Frågan om slutförvaret av kärnbränsle kan nu prövas vidare, och de osäkerheter om kopparkorrosion som påverkar förvarets säkerhet kan redas ut.

Naturskyddsföreningen och MKG kräver att kärnavfallsbolaget SKB nu redovisar de detaljerade resultaten från försöken med kopparkapslar i det så kallade LOT-försöket. SKB har hittills undanhållit försöksresultaten från delar av kopparytorna i försöket som var varmast och därför kan förväntas uppvisa mest korrosion.

– Det är inte visat att koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret. Utan ett fullgott vetenskapligt underlag om koppar är ett bra kapselmaterial kan inte regeringen ta ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

 

Kontakt:

Petra Holgersson, pressekreterare, Naturskyddsföreningen, 
072-565 44 05

Johan Swahn, kanslichef, MKG
070-467 37 31

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev