Mark- och miljödomstolen har tagit fram en tidsplan för målet om SFR 2

Mark- och miljödomstolen offentliggjorde den 2 maj en tidsplan för den fortsatta prövningen av ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, i anslutning till det befintliga förvaret för kortlivat driftsavfall, SFR. Om planen håller kan huvudförhandlingen ske den 29 november till 1 december 2022.

Efter regeringens beslut den en 22 december 2021 att ge tillåtlighet för ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, i anslutning till det befintliga förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, i Forsmark fick mark- och miljödomstolen tillbaka målet. Kärnavfallsbolaget SKB redovisade sina slutliga yrkanden och villkor i målet den 31 mars 2022. Domstolen kungjorde dessa den 6 april med en remiss till den 15 juni. Mark- och miljödomstolen har den 2 maj presenterat en tidsplan där en huvudförhandling planeras till den 29 november till 1 december 2022. 

Följande tidsplan gäller för den fortsatta handläggningen i målet:

15 juni 2022 Motparter yttrar sig i enlighet med kungörelsen
15 september 2022 Kärnavfallsbolaget SKB yttrar sig över inkomna yttranden
31 oktober 2022 Motparter bereds möjlighet att yttra sig skriftligt inför huvudförhandlingen
29 november-1 december 2022 Huvudförhandling i mark- och miljödomstolens lokaler i Nacka, även mål nr M 1417-22 (bortledande av havsvatten) hanteras vid förhandlingen

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) anser att regeringen borde sagt nej till det nya förvaret. Miljön riskerar att skadas av att förvaret kan börja läcka ut radioaktiva ämnen i Öregrundsgrepen utanför Forsmark snabbare än tänkt, kanske redan inom 50 till 100 år efter förslutning. Dessutom pågår det redan en relativt oväntad och omfattande nedbrytning av de tekniska förvarsbarriärerna i det existerande förvaret. Föreningarna anser att regeringen borde ha villkorat beslutet med att förvaren lämnas öppna under övervakning i de 400 till 500 år som krävs för att det radioaktiva innehållet ska ha avklingat till mindre farliga nivåer.

Föreningarna anser även att det är viktigt att det feldeponerade historiska kärnavfallet i SFR tas upp innan klartecken ges för att bygga det nya förvaret.

Länkar:

Domstolens tidsplan >>

På MKG:s hemsida kan du följa SFR 2-prövningen >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Vad händer nu? Domstolens, SSM:s och SKB:s planer för SFR och kärnbränsleförvarsmålen, 220329 >>

SKB har lämnat yrkanden och villkorsförslag om SFR 2 till domstolen, 220331 >>

Regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark, 211222 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG yttrar sig om SFR 2, 211216 >>

Östhammars kommun vill kunna påverka framtida ändringar av SFR, 211214 >>

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR, 201216 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev