8 februari 2013 |

Domstolen och SSM har diskuterat samordningen av prövningen

Den 8:e februari möttes Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i en muntlig förhandling. På mötet presenterade SSM sin tidsplan för det fortsatta arbetet med att få in kompletteringar till slutförvarsansökan från kärnavfallsbolaget SKB. SSM ansåg att det var viktigt med en gemensam kungörelse av ansökan av domstolen och myndigheten. En kungörelse kan tidigast ske efter godkännande av de kompletteringar som begärs av SSM eller föreläggs av domstolen.

På mötet redogjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för läget i den pågående prövningen enligt kärntekniklagen samt för hur myndigheten ser på förhållandet mellan de parallella prövningsförfarandena i SSM respektive mark- och miljödomstolen.

SSM ansåg att det skulle vara en fördel med att i möjligaste mån samordna tillståndsförfarandena i SSM respektive mark- och miljödomstolen då det finns flera likheter. Det är således svårt att bedöma och pröva en del separat. SSM:s kungörelse av ansökningarna borde kunna samordnas med mark- och miljödomstolens kungörelse så att dessa sker samtidigt. Inte minst ur pedagogiskt hänseende skulle det vara en fördel.

SSM betonade att osäkerheten är stor avseende tidsplanen för prövningen.

SSM berättade att kärnavfallsbolaget SKB väntas inkomma med kompletteringar till SSM den 2 april, den 30 juni och i december 2013, varefter SSM kommer att behöva i vart fall sex månader att granska dessa. Först därefter kan SSM bedöma om ansökningarna enligt båda lagstiftningarna är kompletta och således yttra sig till domstolen i kompletteringsdelen. Tidigast i juni 2014 kommer därför SSM att kunna yttra sig i målet till domstolen. Om mark- och miljödomstolen sedan finner att ansökan är komplett skulle både domstolens och SSM:s kungörelser kunna ske därefter.

Efter mötet kommer domstolen att skicka protokollet till sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, som kommer att få yttra sig. Därefter kommer domstolen att besluta om eventuell revidering av domstolens tidplan för handläggningen av målet. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Anser att det är viktigt att mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar sina prövningar av slutförvarsansökan. Särskilt viktigt är det att kungörelse efter kompletteringsfasen sker samtidigt och på samma underlag, inklusive samma miljökonsekvensbeskrivning. Det är viktigt att förstå att en kungörelse inte kan ske innan både SSM och domstolen har godkänt alla kompletteringar som begärs av myndigheten och föreläggs av domstolen. Detta betyder att tidsplanen är väldigt osäker efter det att domstolen eventuellt beslutar om att förelägga kompletteringar eftersom dessa kan vara av väldigt olika omfattning.

 

Länkar:

Protokoll från mötet mellan domstolen och myndigheten, 130208 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om ett tidigare möte mellan domstolen och myndigheten då de diskuterade samordning av slutförvarsansökan, 111116 >>

Logga in