5 februari 2016 |

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar

Den 5 februari 2016 skickade Naturvårdsverket ut en förfrågan om synpunkter på ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Förfrågan skickades till de länder som deltar i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU. Detta kunde ske efter att mark- och miljödomstolen kungjorde ansökan den 29 januari 2016. Länderna är nu uppmanade att skicka in synpunkter på MKB:n och tillhörande dokument senast den 15 april 2016. De kommer även att bjudas in till i ett samrådsmöte den 21 mars 2016. UPPDATERING: nu finns inbjudan till samrådsmötet, se mer info nedan.

Svenska Naturvårdsverket bjöd i december 2005 in länder runt Östersjön att delta i miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle. Detta skedde i enlighet med artikel 4 och 5 i Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och EU:s direktiv 2011/92/EU för mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. De länder som svarade att de hade för avsikt att delta i MKB-förfarandet var Finland, Tyskland Litauen, Polen och Ryssland. Danmark, Lettland och Estland svarade att de avstod från att delta, men ville bli informerad om slutförvarsansökans slutgiltiga MKB. 

I februari 2008 startade Naturvårdsverket samrådet enligt Esbo-konventionen genom att skicka ut bakgrundsinformation, den allmänna strukturen av MKB:n, dokument angående säkerhet och strålskydd samt en första bedömning av den långsiktiga säkerheten (SR-Can). Denna samrådsprocess kan nu fortsätta på grund av att slutförvarsansökan kungjordes av mark- och miljödomstolen den 29 januari 2016. Naturvårdsverket har den 5 februari skickat ut den aktuella ansökan och bett de deltagande länderna att ge synpunkter på de miljökonsekvenser som påverkar deras land. Synpunkterna ska skickas till Naturvårdsverket senast den 15 april 2016.

Naturvårdsverket kommer också att anordna ett samrådsmöte den 21 mars, 2016, för de länder som har visat intresse. Information om detta möte kommer att skickas ut separat av Naturvårdverket längre fram. Uppdatering: Den 16 februari skickade Naturvårdsverket ut en inbjudan till ansvariga Esbomyndigheter och sakmyndigheter i de länder som meddelat att de önskar delta i ett möte. Mötet kommer att hållas den 21 mars i kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, lokaler i Stockholm. Dagen efter finns möjlighet att åka på studiebesök till den plats i Forsmark där SKB planerar att bygga. 

 

Länkar:

Remiss enligt Esbo-konventionen från Naturvårdsverket, 160205 >> 

Tillgängliga dokument på SKB:s hemsida >> 

Uppdatering:
Inbjudan till seminarium den 21 mars >> 

Nyhet om Esbo-samrådet på MKG:s engelska hemsida, 160205 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att länderna kring Östersjön anmält sig till samrådsprocessen, 060409 >> 

På UNECE:s hemsida kan du läsa mer om Esbo-konventionen >>

Logga in