15 juli 2016 |

SKB får lång svarstid hos domstolen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, får svarstid till den 17 oktober 2016 för att bemöta inkomna synpunkter i sak i ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle, meddelar mark- och miljödomstolen. Bolaget bedömer att huvudförhandling bör kunna hållas först under våren 2017.

Mark- och miljödomstolen, MMD, meddelar att kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, svarstid för att bemöta inkomna synpunkter i sak i ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle blir till den 17 oktober 2016. Svarstiden har getts av domstolen efter önskemål av kärnavfallsbolaget. Kärnavfallsbolaget önskar mycket tid på grund av att bolaget även avser ansöka om tillstånd till hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Ansökan handlar om möjlighet att via sjövägen transportera bort bergmassor från framtida uppförande av kärnbränsleförvaret. Det kommer även enligt bolaget att behövas en ny kungörelse med möjlighet för berörda myndigheter, kommuner och organisationer att lämna synpunkter.

Kärnavfallsbolaget bedömer att huvudförhandling bör kunna hållas under våren 2017.

Länkar:

Underrättelse från domstolen angående SKB:s svarstid, 160715 >>

Tjänsteanteckning från samtal med Per Molander angående att SKB önskar längre tid för bemötande av inkomna synpunkter, 160715 >>

Mer information om prövningen enligt miljöbalken >> 

Logga in