1 december 2016 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 1 december om SSM:s granskningsrapport om slutförvarets långsiktiga säkerhet

Den 1 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om frågeställningar som tas upp i myndighetens granskningsrapport om KBS-3 slutförvarets långsiktiga säkerhet som var ett underlag till myndighetens yttrande i sak till mark- och miljödomstolen i slutet av juni 2016. Myndigheten förtydligade vissa frågor i sin granskningsrapport efter önskemål av kärnavfallsbolaget. Under mötet redovisade också bolaget sin nuvarande planering för omhändertagande av synpunkter från SSM gällande uppförande och drift av slutförvaret (UDS) och slutförvarets långsiktiga säkerhet (GLS), samt redovisade mer specifikt planering gällande säkerhet efter förslutning.

Avstämningsmötet den 1 december mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, om myndighetens granskningsrapport om KBS-3 slutförvarets långsiktiga säkerhet anordnades efter önskemål av bolaget att få klarhet i några av myndighetens frågor i rapporten. Kärnavfallsbolaget ville bland annat få förtydligande gällande vissa frågor om koppar och biosfär. Se bilaga till mötesprotokollet med bolagets frågor.

Under mötet redovisade också bolaget sin nuvarande planering för omhändertagande av synpunkter från SSM gällande uppförande och drift av slutförvaret (UDS) och slutförvarets långsiktiga säkerhet (GLS). Kärnavfallsbolaget uppger att en del av SSM:s frågor kommer behandlas direkt inom ramen för den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR) och rapporten Säkerhet under uppförande av slutförvaret (Suus), som bolaget kommer lämna in som underlag för att få tillstånd att påbörja uppförandet av slutförvaret. Andra frågor anser bolaget inte kan avgöras i detta läge, utan kärnavfallsbolaget kommer därför redovisa dessa i en statusrapport om plan inför fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser inför framtagandet av uppdaterad SAR. Bolaget informerar att de avser att färdigställa ett kortfattat PM som beskriver bolagets hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS. SSM meddelar att även myndigheten arbetar med att sortera frågorna i UDS- och GLS-rapporterna.

Kärnavfallsbolaget redovisade också för bolagets planering gällande säkerhet efter förslutning. SSM påpekade att myndigheten vill ha en mer heltäckande scenarioanalys, samt att det som i princip kan ha en betydelse för säkerheten bör komma upp på en högre nivå i säkerhetsanalysen där en klar bedömning med underlag kan ges. Förslaget är att efter årsskiftet under januari-februari ha ett avstämningsmöte där SSM klargör vilka förväntningar myndigheten har på scenarioanalysen inför den preliminära säkerhetsredovisningen (PSAR).

Bolaget nämnde att de också ville diskutera konsekvenserna av förseningen på minst ett halvår som uppkommit på grund av att domstolen vill att frågan om samordning av prövningarna ska utredas vidare. Frågorna diskuterades inte vidare utan det konstaterades att dessa lämpar sig för avstämning vid möten där frågor av icke-teknisk natur behandlas.

Strax efter mötet skickade kärnavfallsbolaget kompletterande information om hur bolagets experimentella studier kring kopparkorrosion i syrgasfritt vatten med tillsatta kloridjoner slutförts. Kärnavfallbolaget uppgav att bolaget konstaterat att vätet från Cu-OFP härrör från själva metallen, vilket gjorde att undersökningar kring andra faktorer inte längre var lika strakt motiverade.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet den 1 december, 161201 >>

Bilaga: Frågor från SKB till SSM >> 


SKB:s presentationer från avstämningsmötet:
Presentation 1. Hantering av SSM:s granskningsrapporter UDS och GLS >>
Presentation 2. Planering/innehåll säkerhet efter förslutning PSAR >>

SSM:s granskningsrapport: Långsiktigt säkerhet inför yttrandet till mark- och miljödomstolen, 160628 >>

Logga in