13 januari 2016 |

Domstolens beslut att kungöra slutförvarsansökan har överklagats

Den 17 december tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslut om att ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle ska kungöras i januari 2016. Detta beslut överklagades av en privatperson i Nyköpings kommun och ärendet hanteras av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt (M 11542-15). 

Den 17 december tog Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ett s.k. beslut under rättegång där domstolen meddelade att ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle ska kungöras redan i januari. Se separat nyhet på MKG:s hemsida om detta, som länkas nedan. 

Beslutet överklagades i slutet av december av en privatperson i Nyköpings kommun och skickades vidare för handläggning till Mark och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt (M 11542-15). Den överklagande har fått anstånd till den 27 januari för att kunna styrka sin rätt att föra talan i målet och för att framföra det som hen vill att domstolen ska pröva. Det är osäkert om överklagandet kommer att påverka mark- och miljödomstolens tidsplan och sista tidpunkt för att lämna yttranden i sak efter kungörelse. 

Länkar:

Domstolen kommer att kungöra ansökan i januari, 151217 >>

Överklagan av domstolens beslut om kungörelse, 151223 >>

Logga in