1 mars 2015 |

En lerrapport från SKB är missvisande och innehåller felaktigheter säger Luleå-professor

Professor emeritus Roland Pusch vid Luleå tekniska universitet har uppmärksammat Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på att det finns felaktigheter och missledande information i en av kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s rapporter. Rapporten, TR-13-21, är en studie kopplad till prototypförsöket i Äspölaboratoriet där buffertmaterialet bentonitlera har studerats. Roland Pusch har arbetat som konsult med lerstudier åt SKB sedan 1970-talet och har en mycket stor erfarenhet av liknande studier. SSM har gett SKB möjlighet att kommentera kritiken. Bolaget har sagt att svar ska komma under februari 2015 men ännu har inget svar inkommit till myndigheten. SSM behandlar tills vidare frågan utanför prövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG anser att kritiken är en viktig del av prövningen. Detta eftersom den åter igen visar att kärnavfallsbolaget i sina rapporter inte hanterar kunskap på ett vetenskapligt sätt.

Uppdatering: SKB har svarat på kritiken och Roland Pusch har kommenterat SKB:s svar. Se nedan, bland länkarna. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har kopplat till granskningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark mottagit kritiska synpunkter från Roland Pusch, professor emeritus vid Luleå universitet. Roland Pusch har arbetat som konsult med lerstudier åt SKB sedan 1970-talet och har en mycket stor erfarenhet av liknande studier. Han kritiserar en rapport publicerad av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB där resultat från försök kopplade till prototypförsöket i Äspölaboratoriet på buffertmaterialet bentonitlera redovisas. Bentonitlera är det material som bolaget vill använda runt kopparkapslarna innehållande det högaktiva använda kärnbränslet.

Rapporten heter SKB TR-13-21 ”Prototype Repository Hydro-mechanical, chemical and mineralogical characterization of the buffer and tunnel backfill”. Roland Pusch är kritisk till hur studier av hydraulisk konduktivitet, förhårdning av bufferten och kemiska och mineralogiska förändringar hanteras och analyseras i rapporten.

Roland Pusch tar även upp riskerna med läckströmmar från elkraftsförbindelsen med Finland och att SKB ännu inte utrett frågan tillräckligt noga. 

SSM har skickat synpunkterna vidare till kärnavfallsbolaget, SKB, för synpunkter. Svar från bolaget skulle kommit under februari månad men väntas fortfarande.

SSM har meddelat att de avvaktar SKB:s kommentarer innan den beslutar om den ska ta in frågorna i prövningen av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att myndigheten omedelbart bör ta in kritiken i prövningen. Särskilt som den åter visar att kärnavfallsbolaget i sina rapporter inte hanterar kunskap på ett vetenskapligt sätt.

 

Länkar:

Kommentarer på SKB-rapport TR-13-21 av Roland Pusch >>

Rapporten TR-13-21 ”Prototype Repository Hydro-mechanical, chemical and mineralogical characterization of the buffer and tunnel backfill” >> 

E-post från SSM till SKB där bolaget ges möjlighet att lämna synpunkter >>

Uppdatering: 

 SKB:s svar, 140302 >>

SSM skickar SKB:s svar till Roland Pusch, 150428 >>

Roland Pusch bemöter SKB:s svar, 150428 >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets symposium om de konstgjorda barriärerna i det planerade slutförvaret, 131120 >>

Logga in