7 oktober 2020 |

Informationsblad om kvarstående barriärfrågor från Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport

Hur mycket kan kopparkapseln korrodera utan att säkerheten i slutförvaret för använt kärnbränsle minskar? Riskerar gjutjärnsinsatsen att bli spröd, och hur mycket påverkar den radioaktiva strålningen korrosionen? Dessa alltjämt obesvarade frågor som kräver svar ställs i det senaste, och sista, informationsbladet från Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport (SOU 2020:9) som publicerades den 7 oktober 2020.

Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin. Rapporten har titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Tanken var att Kärnavfallsrådet även skulle ha anordnat ett seminarium om rapporten men på grund av Corona-pandemin ställdes seminariet in. Istället har Kärnavfallsrådet publicerat informationsblad med sammanfattningar från rapportens kapitel. Under juni månad skickades det ut tre blad, och efter sommaren har det nu publicerats tre till.

Regeringens rådgivande vetenskapliga organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har i uppdrag att vartannat år överlämna en kunskapslägesrapport till miljöministern. I rapporten ger rådet sin självständiga bedömning av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet, med syfte att uppmärksamma och beskriva frågor som Kärnavfallrådet anser viktiga och att redogöra för rådets synpunkter i dessa.

Det senaste informationsbladet från Kärnavfallsrådet kallas ”Frågor om barriärerna som fordrar mer forskning” och är hämtat från kapitel 5 Utveckling av barriärerna – kunskapsläget avseende kopparkapselns integritet i kunskapslägesrapporten för 2020 (SOU 2020:9). 

En av kärnavfallsrådets korrosionsexperter, Hannu Hänningen, säger följande i informationsbladet:

”Det finns alltså en rad frågor kring korrosion och kring de mekaniska egenskaperna hos såväl kopparkapseln som gjutjärnsinsatsen som måste få svar”.

Kärnavfallsrådet avslutar i informnationsbladetmed att konstatera att fortsatt forskning och utvecklingsarbete behövs för att reducera osäkerheterna när det gäller de kvarstående frågorna om barriärerna. Rådet anser att SKB bör prioritera frågorna i sina kommande forsknings- och utvecklingsprogram (Fud) och att de ska vara tydliga kravpunkter i SSM:s fortsatta stegvisa prövning om regeringen ger SKB tillstånd och tillåtlighet att bygga och driva kärnbränsleförvar.

Kärnavfallsrådet uppger även att detta informationsblad från kunskapslägesrapporten är det sista som publiceras på detta vis.

 

Länkar:

På Kärnavfallsrådets hemsida kan du hitta informationsbladet om frågor om barriärerna som fordrar mer forskning:

- Frågor om barriärerna som fodrar mer forskning >>

Tidigare informationsblad:

- Ett slutförvar för använt kärnbränsle och den goda tekniken >>
- Svenska folket har dålig kunskap om det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle >>
Långsiktig kompetensförsörjning inom kärnavfallsområdet >>
Stegvis prövning och tiden därefter >>
- Hur kan vi minnas ett slutförvar i framtiden? >> 

Kärnavfallsrådets rapport ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?” (SOU 2020:9) >>

Kärnavfallsrådets hemsida med samtliga publikationer >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet publicerar informationsblad om allmänhetens kunskapsnivå, 200916 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet publicerar informationsblad när seminarium ställs in, 200616 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Kärnavfallsrådet överlämnar kunskapslägesrapporten 2020 till regeringen, 200220 >>

Logga in