16 november 2009 |

Inga svar på Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium

Kärnavfallsrådet genomförde en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion den 16 november. På mötet redovisade KTH-forskarna och kärnavfallsbolaget SKB sin syn på frågan om kopparkorrosion med andra än tidighare antagna processer kan ske i en anoxisk (syrefri) slutförvarsmiljö. Tyvärr framkom väldigt lite nytt på seminariet, främst för att Kärnavfallsbolaget SKB inte ville redovisa de försök bolaget gör för att undersöka frågan. Expertpanelen förväntas komma med ett gemensamt utlåtande i januari. MKG anser att det är viktigt att från kärnavfallsbolaget fristående försök görs för att utreda frågan och förväntar sig att Strålsäkerhetsmyndigheten agerar kraftfult i ärendet.

Kärnavfallsrådet genomförde i mitten av november ett internationellt vetenskapligt seminarium om kopparkorrosion i en syrefri miljö. På mötet deltog fyra internationella experter som lyssnade på presentationer från de KTH-forskare som menar att det finns fler processer för kopparkorrosion i en anoxisk (syrefri) miljö än de som kärnavfallsbolaget SKB räknar med. Även bolagets experter gjorde presentationer.

Programmet från seminariet och ett nyhetsbrev som Kärnavfallsrådet producerat efter seminariet finns nedan. Dessutom kan underlaget till seminariet laddas ner från MKG:s hemsida efter att Kärnavfallsrådet tagit bort dessa dokument från sin hemsida. Presentationerna från seminariet finns längst ner.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, hade framförallt förväntat sig att kärnavfallsbolaget SKB skulle presentera ett omfattande material om de försök som bolaget har genomfört för att visa att KTH-forskarna har fel med sina teorier. I stället så pratade bara bolaget allmänt om att deras modeller med massbalanser skulle visa att det inte skulle spela någon roll för ett slutförvars långsiktiga säkerhet även om KTH-forskarna har rätt. MKG anser att det bär väldigt problematiskt att kärnavfallsbolaget, som har det lagliga ansvaret för att undersöka frågan, inte kan redovisa de försök de genomför. Samtidigt visar försök från Äspölaboratoriet att det pågår en oväntat omfattande och svårförklarlig kopparkorrosion i olika experiment. Samma dag som seminariet släppte bolaget äntligen kärnavfallsbolaget slutrapporten från upptaget av LOT A2-paketet. I rapporten försöker bolaget förklara den höga korrosionen med att det skulle stängts in syre i försöket även om andra försök visar att syre snabbt förbrukas i en slutförvarsmiljö. Länk till nyhet om LOT A2-rapporten finns nedan.

Från KTH-forskarnas presentation kunde utläsas att de menar att det saknas omfattande kunskap om vilka korrosionsprocesser som pågår mellan koppar och lera i en slutförvarsmiljö. Efter seminariet har KTH-forskarna kompletterat sina presentationer genom att skicka två nya dokument till expertgruppen. Nyhet om detta finns nedan.

Efter seminariet förväntas expertgruppen att skriva ett gemensamt yttrande. Yttrandet förväntas vara klart i mitten av januari. MKG anser att det är väldigt viktigt att det görs från kärnavfallsbolaget SKB fristående försök för att undersöka de processer som KTH-forskarna föreslår. Även om det enligt lagstiftningen är bolaget som har huvudansvar för forskningen är det inte i dess intresse att ta fram kunskap i denna fråga. Nya korrosionsprocesser skulle kunna hota den långsiktiga miljösäkerheten av ett slutförvar och kanske hela KBS-metoden. Strålsäkerhetsmyndigheten måste agera kraftfullt för att se till att det finns ett fullgott underlag för att bedöma denna fråga om bolaget fortsätter att forcera inlämnandet av en ansökan för att få bygga ett slutförvar i Forsmark.

Efter seminariet skickade MKG ut ett pressmeddelande som kommenterade seminariet. Även en länk till detta finns nedan.

Programmet från kopparkorrosionsseminariet >>

Nyhetsblad 2009/3 från Kärnavfallsrådet om kopparkorrosionsseminariet >>

Nyhet om att kärnavfallsbolaget SKB slutligen har släppt slutrapporten för upptaget av LOT A2-paketet i Äspölaboratoriet >>

Nyhet om att KTH-forskarna skickat extra material till korrosionsseminariets expertpanel >>

MKG:s pressmeddelande efter seminariet >>

Information om Kärnavfallsrådets seminarium om kopparkorrosion på rådets hemsida >>

Presentationer på seminariet:

Presentation DJ Duquette - Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments >>
Presentation G Hultquist - Questions, hypotheses and facts related to corrosion of copper in water >>
Presentation C Lilja - Copper corrosion processes in the Cu-O-H system, and their role in long-term safety assessments >>
Presentation P Szakalos - Thermodynamics and kinetics of copper corrosion in oxygen free water >>
Presentation P Korzhavyi - Corrosion Properties of Copper in Pure Water >>
Presentation GK Shuah - Corrosion Properties of Copper in Pure Water >>
Presentation D Latanision >>
Presentation D Macdonald - Corrosion of Copper in Water >>
Presentation D Shoesmith >>

Logga in