14 februari 2010 |

Kärnavfallsrådet lyfter barriärproblem och återtagbarhet i ny rapport

Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har presenterat en ny kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet för miljöministern. Kunskapslägesrapporten ska nu presenteras varje år, till skillnad från tidigare var tredje. I år fokuserar rapporten på barriärproblem (koppar och lera) och på begreppet återtagbarhet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG menar att det är bra att rådet nu lyfter de problem med kopparkorrosion och lererosion som dykt upp de senaste åren.

Den 14 februari presenterade Kärnavfallsrådet rapporten ”Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet – utmaningar för slutförvarsprogrammet (SOU 2010:6)” för miljöminister Andreas Carlgren. Kunskapslägesrapporten blir nu årlig och i årets rapport ligger fokus på problemen med de konstgjorda barriärerna av koppar och lera och på frågan om möjligheten till återtagbarhet.

Kärnavfallsrådet menar att det behövs mer forskning för att skapa klarhet i kopparkorrosionsfrågan. Även om rådet anser att det för närvarande inte är möjligt att dra så långtgående slutsatser från forskningsresultatn som KTH-forskarna Hultqvist och Szakalos gör med avseende på kopparkapslarnas långsiktiga hållbarhet i slutförvaret, så anser rådet att det krävs en serie undersökningar för att få svar på de frågor som uppstått kring ämnet. Rådet anser att KTH-gruppens resultat alltså kan vara korrekta men det finns osäkerheter kring dem som måste klaras ut.

Detta innebär att rådet anser att det inte är tillräckligt utrett om KTH-forskarnas utsagor om att kopparkapslarna kan förstöras inom tusen års tid i stället för de hundratusentals år som krävs är riktigt. Det krävs helt enkelt ytterligare studier. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG menar att Kärnavfallsrådets fokusering på kopparkorrosionsfrågan är viktig och att rådet nu måste samarbeta med Strålsäkerhetsmyndigheten för att se till att från käravfallsbolaget SKB oberoende studier blir gjorda för att få fram den kunskap som behövs för att avgöra om KTH-forskarna har rätt eller inte.

Den andra frågan som rådet tar upp är risken för lererosion vid en istid, något som på senare tid blivit mer och mer uppmärksammat. Även Strålsäkerhetsmyndigheten och dess externa experter har uppmärksammat denna växande fråga och Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, anser att denna fråga behöver diskuteras i ett större forum.

Rapportens andra fokus ligger på återtagbarhet, dvs. om slutförvaret ska utformas på ett sådant sätt att det underlättar ett återtagande av kärnavfall som redan deponerats. Detta öppnar upp frågan om risken för kärnvapenspridning, en fråga som även den får för liten uppmärksamhet i rapporten.

Förra kunskapslägesrapporten kom 2007 och den rapporten lämnade MKG ett särskilt yttrande över till rådet (se nedan). MKG avser göra samma sak denna gång.

Länk:

Rapporten ”Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet - utmaningar för slutförvarsprogrammet (SOU 2010:6)” >>

Information om rapporten på Kärnavfallsrådets hemsida >>

Presentation av rapporten på Miljödepartementets hemsida >>

Nyhet om MKG:s synpunkter på 2007 års kunskapslägesrapport från Kärnavfallsrådet >>

Logga in