10 november 2011 |

Miljöorganisationer kan erhålla mer medel ur Kärnavfallsfonden

Regeringen har den 10 november tagit beslut om att höja den summan som miljöorganisationer har möjlighet att söka ur Kärnavfallsfonden från 3 till 3,5 miljoner kronor per år. Detta har skett genom en förändring av finansieringsförordningen (SFS 2008-715). Även det belopp som en kommun kan erhålla höjdes. 

Vid regeringssammanträdet den 10 november beslutades om en ändring av den s.k. finansieringsförordningen (SFS 2008:715). Det som ändrades var hur mycket som miljöorganisationer och kommuner kan erhålla som stöd ur fonden per år. För organisationer höjdes beloppet från 3 till 3,5 miljoner per år. En förening kan liksom tidigare erhålla högst 2,5 miljoner kronor.

För föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, var höjningen av beloppet efterlängtat. Beloppet har legat på samma nivå sedan 2005 och i realiteten har det inneburit en nedskärning varje år p.g.a. av kostnadsökningar. MKG skrev till regeringen hösten 2010 och begärde att beloppet skulle höjas. Frågan gick ut på remiss och förslaget stöddes helt eller till del av kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar och av Kärnavfallsrådet. Däremot motsatte sig Strålsäkerhetsmyndigheten en höjning. Mer information om detta finns i länkar till tidigare nyheter.

Samtidigt som begäran om ökade medel föreslog även MKG att tiden för vilken organisationer kan använda medel under den pågående miljöprövningen skulle förlängas. Idag är tiden satt till 12 månader efter det att ansökan kungörs enligt miljöbalken. Detta beräknas ske tidigast i slutet av 2012 men kan dröja om det bli fråga om att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB måste komplettera ansökan innan kungörelse. Även i detta fall stöddes förslaget att förlänga tiden av kommunerna och kärnavfallsrådet medan Strålsäkerhetsmyndigheten motsatte sig en förlängning. MKG kommer att fortsätta arbeta för att finansieringsförordningen ändras så att miljöorganisationer kan erhålla stöd för att kunna delta i hela den juridiska processen.

För kommuner höjdes beloppet från 5 till 10 miljoner kronor per år. Avsikten var även att ändra förordningen så att regionförbund kunde söka medel ur fonden men under hösten avbröts det arbetet eftersom bedömningen gjordes att detta inte var i överensstämmelse med skrivningarna i finansieringslagen (SFS 2006:647) om vilka verksamheter som kan erhålla medel ur fonden. Möjligen är den stora höjningen av medel till kommunerna tänkt att ge regionförbund möjlighet att erhålla medel via kommuner, men det är osäkert om det skulle vara i enlighet med lagen vid en överprövning. 

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kraftindustrin. Avgifterna ska finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter. Sedan 2004 har miljöorganisationer haft möjlighet att ansöka om medel ur fonden för att kunna delta i samråds- och prövningsprocessen av kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar.

 

Länkar

Regeringens beslut att ändra i finansieringsförordningen (2008:715), 111110 >>

Hela finansieringsförordningen finns här >> 

Hela finansieringslagen finns här >> 

Nyhet om att MKG skrivit till regeringen om att ändra i finansieringsförordningen >>

Nyhet om remissinstansernas inställning till förslaget >>

 

Logga in