1 april 2015 |

MKG ger SSM förslag på ett tydligare kärnavfallsprogram

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 1 april skickat in sina synpunkter till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på myndighetens arbete med att ta fram ett nationellt program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige, inklusive dokumentet ”Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige – En plan”. Ett nationellt program måste finnas enligt EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70 Euratom. MKG lyfter bl.a. frågor om programmets struktur, som i nuvarande form är otydligt. MKG saknar också miljöbalkens mål och krav i programmet. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har regeringens uppdrag att ansvara för att redovisa det nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall enligt de krav som ställs i EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Ett plandokument ska vara framtaget senast den 1 juli för att det första nationella programmet ska kunna avrapporteras till EU-kommissionen senast den 23 augusti. Den 26 mars anordnade SSM ett seminarium och presenterade ett utkast på en rapport som heter ”Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall: Nationell plan”.  Rapporten är tänkt, tillsammans med andra dokument, att utgöra redovisningen av det svenska nationella programmet. Synpunkter på rapporten kan skickas till SSM senast den 30 april.

Den 1 april har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickat in sina synpunkter. MKG börjar sitt yttrande med att reda ut begreppen ”nationell plan”, ”nationellt program” och vilka krav som finns i kärnavfallsdirektivet och hur det är implementerats i den svenska lagstiftningen. Nuvarande utkast på ”nationell plan”, som enligt direktivet bör vara ett ”nationellt program”, är enligt MKG otydligt. MKG reder i sitt yttrande ut vad som är förvirrande i programarbetet och ger förslag på ny struktur på dokument som kan presenteras till EU-kommissionen som det svenska nationella programmet. 

Punkter som MKG därefter tar upp i sitt yttrande är:
- Avsaknaden av miljöbalkens mål och krav på alternativredovisningar
- Frågan om behovet av en strategisk miljöbedömning och samråd
- Avsaknaden av tydligare beskrivningar om ansvarsfördelningen mellan staten och industrin
- Avsaknaden av tydliga beskrivningar om öppenhet, möjlighet till insyn och allmänhetens möjlighet att påverka beslutsprocesser
- Avsaknaden av information om planen för ett slutförvar för långlivat medelaktivt avfall (SFL)
- Ifrågasättande om det verkligen inte Sverige har avtal med andra länder?
- Avsaknaden av en redovisning om vilka tillstånd som finns för olika anläggningar och villkoren för dessa
- Avsaknaden av information om kärnämneskontroll och om import och export av kärnavfall
- Avsnittet om avfall från eventuella nya reaktorer bör strykas 

Hela yttrandet finns att ladda ner nedan.

 

Länkar:

MKG:s synpunkter på arbetet med ett svenskt nationellt program, 150401 >>

SSM:s Nationella Plan för Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, remissversion 150309 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM höll seminarium om den nationella kärnavfallsplanen 2015, 150326 >> 

Mer information på SSM:s hemsida, där du också kan se en inspelning av seminariet som livesändes på youtube >>

Uppdatering:
Milkas synpunkter på arbetet med ett svenskt nationellt program, inklusive bilagor 150430 >>

 

Logga in