16 april 2013 |

MKG:s synpunkter efter SSM:s tredje samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. SSM har bjudit in till informations- och samrådsmöten för att samla in synpunkter från externa intressenter. Den 27 mars hölls det tredje och sista mötet och MKG har den 16 april skickat in sina synpunkter. Den 31 maj ska utredarna lämna över sina förslag till Miljödepartementet.

Regeringsuppdraget handlar bland annat om kärnavfallsavgifter och säkerheter för finansiering av slutföring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. Inför varje samrådsmöte skickas en eller flera underlagspromemoria/or ut av SSM och efter varje möte kan intressenterna skicka in sina skriftliga synpunkter. En sammanställning av synpunkterna kommer att ingå i den slutgiltiga rapporteringen SSM skickar till regeringen innan den 31 maj 2013.

På myndighetens tredje samrådsmöte var temat ”Resultat från osäkerhetsanalys för hela systemet” och två underlagspromemorior skickades ut innan mötet med titlarna ”Säkerheter”, ”ALM-analys av finansieringssystemet”. Dessutom fanns tre PM med förslag till ändringar av den nuvarande finansieringslagen och förordningen samt förslag till en ny förvaltningsförordning för medlen i kärnavfallsfonden. Du kan ladda ner promemoriorna nedan samt den presentation som visades under mötet.

I sin skrivelse med synpunkter tar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, upp förslaget om att tillåta en riskabel placering av fondmedel i aktier m.m. MKG anser att detta inte är förenligt med målet att statens risk ska vara låg. MKG menar att det är på grund av påtryckningar från kärnkraftsindustrin som detta förslag läggs fram, då de ser en möjlighet till att åberopa och tillgodoräkna en högre långsiktig diskonteringsränta om förslaget genomförs.

MKG skriver också om vikten att skilja på och ena sidan myndighetens analys och andra sidan regeringens beslut om avgifter och säkerheter. MKG menar att det måste finnas ett objektivt sätt att bestämma vad kärnavfallsavgiften bör vara för att minimera statens risk och att detta bör regleras i finansieringsförordningen. Myndighetens tillvägagångssätt för analys av avgiftsnivåer bör däremot inte i förväg detaljregleras i förordningstext. MKG anser därför att 15 a § och 15 b § som i förväg anger vilken diskonteringsränta som ska användas vid löptider upp till 10 år, och från 10 år och däröver inte ska vara med i den föreslagna förordningstexten till finansieringsförordningen. Om regeringen vill ange riktlinjer till myndigheten för framtagandet av ett finansieringsunderlag kan det göras på annat sätt. 

I yttrandet berättar dessutom MKG att föreningen har skrivit till Miljödepartementet med ett förslag på att ändra den tidsgräns för hur länge ideella föreningar kan erhålla och använda medel ur kärnavfallsfonden.

Läs alla MKG:s kommentarer i dokumentet som du hittar nedan bland länkarna. Där hittar du också underlaget till mötet, en presentation som SSM höll på mötet, samt två kommentarer från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB som inkommit före och efter tredje mötet samt länkar till nyheter om de två tidigare mötena på MKG:s hemsida.

Kärnavfallsbolaget klagar på samrådsprocessen trots att kraftindustrin har haft större möjlighet att ge synpunkter än andra aktörer i och med att de utöver samrådsmötena haft separata möten med utredarna. I kommentarerna efter det tredje mötet motsätter sig även industrin en detaljreglering av diskonteringsräntan i förordningstext. Men industrin är generellt sätt motståndare till alla förändringar och anser att den långsiktiga diskonteringsräntan ska vara ännu högre än den som föreslås. Detta anser MKG är helt uteslutet. Den långsiktiga diskonteringsräntan som väljs påverkar avgiftsnivåerna starkt och eftersom de kan anges relativt godtyckligt ska denna inte sättas så att risken att skattebetalarna ska stå för kostnader ökar.

Nästa steg i processen är att SSM skickar in resultatet av arbetet till Miljödepartementet senast den 31 maj. Förslagen skickas sedan ut på remiss.

 

Länkar:

MKG:s kommentarer efter det tredje samrådsmötet, 130415 >>

Underlagspromemorier utskickade inför mötet:

3A Säkerheter >>

3B ALM-analys av finansieringssystemet >>

3C Finansieringslag >>

3D Finansieringsförordning >>

3E Förordning om förvaltning av kärnavfallsfonden >> 

Presenatation:

Presentation som visades under mötet >>

SKB:s synpunkter:

SKB:s synpunkter på samrådet 130301 >>

SKB:s kommentarer efter tredje samrådsmötet >>

Tidigare nyheter:

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter det andra samrådsmötet, 130218 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter det första samrådsmötet, 121123 >>

 

Logga in