23 november 2016 |

MMD kungör ansökan om utökad hamnverksamhet

Den 23 november 2016 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Ansökan skickades in av kärnavfallsbolaget i oktober i år och berör bl.a. transport av bergmassor från de eventuella slutförvarsbyggena för använt kärnbränsle och kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2. Transporterna var ursprungligen planerade med lastbil. Domstolen vill ha in synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen senast den 14 februari 2017.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kungjorde den 23 november 2016 kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om en utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Ansökan om den utökade hamnverksamheten kom in tidigare i höstas med anledning till att bolaget insett att deras bygg och driftsplaner för ett slutförvar för använt kärnbränsle, samt planerna för ytterligare ett slutförvar för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2, kommer medföra ett större tryck på hamnverksamheten i Forsmark än bolaget först räknat med. Den utökade hamnverksamheten berör därmed bl.a. ökad transport av bergmassor som ursprungligen var planerade att främst transporteras via lastbil.

Naturskyddsföreningen och MKG skrev i en samrådsinlaga inför ansökan att föreningarna var positiva till att fler transporter sker via båt än via lastbil då miljöpåverkan kan minskas längs vägarna. Föreningarna är dock oroliga för de störningar som kan komma att ske på fågel- och djurliv vid kusten, samt över det buller som den kombinerade bergkrossverksamheten och lastningen av bergkross på båt kan ge och som kan påverka friluftsverksamheten i området. Dessutom vill föreningarna att även transporter med lera till slutförvaret för använt kärnbränsle, som ska ersätta bergmassorna, ska tas via hamnen. 

Kärnavfallsbolaget har velat att domstolen ska hantera ansökan om hamnverksamhet separat från de pågående prövningarna om ett slutförvar för använt kärnbränsle och slutförvaren för kortlivat radioaktivt avfall, SFR och SFR 2. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har dock samma dag som kungörelsen av ansökan om en utökad hamnverksamhet gett motparterna i målen tillfälle att lämna synpunkter på om kraftindustrins fyra pågående mål hos domstolen (kärnbränsleförvarsmålet, målet om kortlivat avfall, hamnverksamhetsmålet, samt målet om artskyddsdispens) är i behov av en samordnad prövning. Se separat nyhet om detta. 

Domstolen vill ha in synpunkter om detta, samt synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för en utökad hamnverksamhet senast den 14 februari 2017.

Samma datum gäller för yttranden över kärnavfallsbolagets bemötande och kompletteringar från i oktober i kärnbränsleslutförvarsmålet. Se separat nyhet nedan.

 

Länkar:

MMD:s kungörelse av SKB:s ansökan >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB ansöker om utökad hamnverksamhet, 161017 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på behovet om samordnad prövning, 161123 >>

Nyhet om att domstolen ger tillfälle att lämna in synpunkter på SKB:s kompletteringar och bemötande i kärnbränsleslutförvarsmålet, 161122 >>

Logga in