16 september 2013 |

Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt överklagande av SKB:s dispens från artskyddsförordningen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvarsansökan med metodval och platsval är ännu inte godkänd av domstol och Strålsäkerhetsmyndigheten. Enligt Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har därför inte Länsstyrelsen några rättsliga grunder i sitt beslut om att ge kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB dispens enligt artskyddsförordningen. Föreningarna yrkar på att beslutet upphävs av domstolen.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i ett område söder om Forsmarks kärnkraftverk. Platsen är ett värdefullt våtmarksområde med flera skyddade växt- och djurarter, och för att få bygga slutförvaret kräver lagen en dispens från artskyddsförordningen. SKB har ansökt om en sådan dispens hos Länsstyrelsen i Uppsala län och fick ett godkännande den 26 juni 2013. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, överklagade beslutet den 8 juli, respektive den11 juli och bad samtidigt om mer tid för att utveckla grunderna för överklagandet. Den 15 september skickade föreningarna in en gemensam komplettering. Målet har nummer M 4617-13 vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Dispensen var mycket generell och tillåter att SKB gräver bort och skadar ett antal växtarter, döda och skada ett antal skyddade djurarter, och skada och förstöra fortplantningsområden och viloplatser för andra. Som rättsgrund för beslutet har Länsstyrelsen angivit ”tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse”. Föreningarna menar att det är alldeles för tidigt att ge ett så generellt tillstånd eftersom det är högst oklart om den metod som kraftindustrin valt för slutförvarssystemet, KBS-metoden kan godkännas eller att Forsmark skulle vara den bästa platsen att implementera ett slutförvar av denna typ. Dessa frågor måste först avgöras i miljöprövningen om slutförvaret innan dispens enligt artskyddsförordningen kan ges för intrång i Forsmarksområdet. Föreningarna anser också att länsstyrelsen vid beslutet inte har levt upp till EU-domstolens praxis om högt ställda krav på bevisbörda när det gäller ingreppens påverkan på skyddade djurarter.

Föreningarna yrkar i första hand på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och avslår dispensbeslutet i alla delar. I andra hand yrkar de på att målet sammanförs med granskningen av slutförvarsansökan hos domstolen för att möjliggöra en samlad prövning. I tredje hand yrkar de på att målet vilandeförklaras i avvaktan på att slutförvarsansökan är rättskraftigt avgjort.

Nedan kan du läsa föreningarnas överklagande med bilagor, Länsstyrelsens beslut och underlaget till SKB:s ansökan om dispens.

Länkar

Naturskyddsföreningen och MKG:s komplettering till överklagande av dispens från artskyddsförordningen, 130915 >>

Bilagor:
1. EU-kommissionen, Vägledning om strikt skydd för djurarter av intresse för gemenskapen i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer, 2007 >>

2. Naturvårdsverkets vägledning, Gulyxne >>

3. Naturvårdsverkets vägledning, Större vattensalamander >>

4. Länsstyrelsen i Uppsala län, dispens enligt terrängkörningslagen >>

5. Naturvårdsverkets vägledning, Guckusko >>

6. Svensk Kärnbränslehantering AB, Svar på SSM:s begäran om komplettering – Miljökonsekvensbeskrivning, den 2 april 2013 >>

7. Strålskyddsmyndigheten, Angående lämnade kompletterande underlag, skrivelse till SKB den 26 april 2013 >> 

 

Nyhet på MKG:s hemsida att Naturskyddsföreningen och MKG överklagar SKB:s dispens från artskyddsförordningen, 130708 >> 

Länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens skickad som kopia till Mark- och miljödomstolen, 130626 >> 

Naturskyddsföreningens överklagande på länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens, 130711 >>

MKG:s överklagande på länsstyrelsens beslut om artskyddsdispens, 130711 >>

I Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kompletteringsbehovet för slutförvarsansökan kan du läsa om föreningarnas krav på komplettering angående naturvärden. Se sida 32 och framåt i yttrandet, under titeln ”2.10 Påverkan på naturmiljön och bullerproblematik”, 120601 >>

Underlag till SKB:s ansökan om artskyddsdispens, SKB P-11-04, februari 2011 >>

Logga in