14 oktober 2011 |

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över förslag till ny strålsäkerhetslagstiftning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har svarat på Miljödepartementets remiss på förslaget att lägga in de delar av kärntekniklagen och strålskyddslagen som rör strålning som ett kapitel i miljöbalken. Föreningarna är i huvudsak positiva till utredningen.

Ingvar Persson, tidigare chefsjurist vid Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har sedan december 2008 haft i uppdrag att se över lagstiftningen om strålskydd och kärnsäkerhet. I utredningens betänkande som lämnades över till regeringen i våras föreslår utredaren att alla bestämmelser samordnas i ett nytt kapitel i miljöbalken.

Du kan ladda ner Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s yttrande längst ner på sidan.

Delar av sammanfattningen av föreningarnas synpunkter:

”Föreningarna välkomnar förslaget om att inordna prövning och tillsyn av kärntekniska anläggningar och andra verksamheter med strålning under Miljöbalken. Reformen har förutsättningar att förbättra skyddet för människor och miljö och förenkla den dubbelprövning som är dagens ordning.”

”Fördelningen av ärenden mellan Mark- och miljödomstolarna och Strålsäkerhetsmyndigheten är i huvudsak bra, men vi anser att även prövningen av mellanlagring och prövningen av slutförvaring av utländskt radioaktivt avfall är av sådan vikt att ansökningar ska prövas av Mark- och miljödomstol som första instans.”

”Föreningarna välkomnar att utredningen föreslår en lagregel som reglerar statens sistahandsansvar för utbränt kärnbränsle. Naturskyddsföreningen har emellertid i tidigare remissvar påtalat det olämpliga i att energikoncernerna kan göra sig fria från ansvaret för radioaktivt avfall och atomolyckor genom att överlåta tillstånden till dotterbolag. I Tyskland har moderbolagen tvingats acceptera ett ekonomiskt ansvar för dotterbolagens kärntekniska verksamhet.”

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG yttrande över strålsäkerhetslagstiftning >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att utredningen är klar och att remissen skickats >>

Utredningen ”Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form” (SOU 2011:18), 110302 >>

Logga in