30 september 2015 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om kompletteringsbehovet i SFR2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. I yttrande yrkar föreningarna i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas. I andra hand yrkar föreningarna att verksamheten 
ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt bestämmelserna i 17 kap. miljöbalken, samt att föreningarnas listade kompletteringar uträttas.

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 150930 >>
Bilaga: Staffan Westerlund Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall, Uppsala läns naturvårdsförbund 1983 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 150930 >>

Logga in