Pressmeddelanden

Nya rön om kopparkorrosion kan hindra export av slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall

Kärnavfallsbolaget SKB vill exportera sin KBS-metod för slutförvaring av högaktivt kärnavfall till andra länder. Men forskare på KTH har visat att kopparkapseln som ska hindra radioaktiva läckage kan korrodera sönder mycket snabbare än bolaget hävdar. Risker för den långsiktiga säkerheten med metoden hotar därför exportplanerna.

SKB:s slutförvarsmetod har brister: Djupa borrhål kan vara bättre

Idag tänker kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB välja Östhammar eller Oskarshamn som slutförvarskommun.
"– Nya rön visar att industrins KBS-metod har brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera", säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. "SKB är inte redo för ett platsval innan metoden är tillräckligt utredd."

Linda Birkedal ny ordförande i MKG

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har en ny ordförande. Linda Birkedal från Naturskyddsföreningen kommer att leda styrelsens arbete det närmaste året. MKG granskar kärnkraftsindustrins arbete med att ta fram en slutförvarsmetod för använt kärnkraftsbränsle. Föreningen är kritisk mot den metod som industrin vill använda.

Inte klart att välja plats för kärnavfallslager

Trots risken för rostande kopparkapslar och lera som inte beter sig som datakalkylerna beräknat är kärnavfallsbolaget SKB på väg att pressa fram ett förtida platsval för var kärnavfallet ska deponeras. Naturskyddsföreningen och MKG anser att flera frågetecken måste klaras ut innan industrin låser sig för en viss plats.

Slutförvaring av kärnavfall kan öka strålningsriskerna

Alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre har inte undersökts vilket gör att slutförvaringen av det svenska kärnavfallet kan ge ökad joniserande strålning i miljön i onödan. Den slutsatsen drar Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning i en ny granskning som presenteras idag.

Oväntade problem med koppar och lera i slutförvaret

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer på samrådsmötet på Arlanda den 5/12 om slutförvar av kärnkraftsbränsle att ställa viktiga frågor kring säkerheten av kärnkraftsindustrins slutförvarsmetod för använt kärnbränsle. MKG vill veta mer om nya uppgifter om problem med kopparkorrosion och om oväntade problem med lerbufferten.

MKG vill ha en bred diskussion om slutförvarsfrågan

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det bara ligger i kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, intresse att samrådet för ett slutförvar för kärnavfall begränsas till att endast gälla de närboende kring platsundersökningen. Ett slutförvar för det svenska använda kärnkraftsbränslet är en kommunal, regional och nationell angelägenhet.

Miljörörelsen: Kärnkraftsindustrin missköter kärnavfallshanteringen. Vad gör regeringen?

Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, beslut att stoppa deponering i kärnkraftsindustrins slutförvar för kärnavfall i Forsmark (SFR) är ytterligare ett exempel på att kärnkraftsindustrin inte tar kärnavfallsfrågor på allvar.

Granskning av slutförvarsansökan avbryts

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar beskedet från Statens strålskyddsinstitut, SSI, att myndigheten avbryter granskningen av kärnkraftsindustrins, SKB:s, ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall. Ansökan är för dålig och den borde dessutom av juridiska skäl aldrig ha lämnats in.

Gör en oberoende utredning om djupare borrhål för kärnavfall!

Kärnkraftsindustrin har trots krav från regering och myndigheter inte seriöst undersökt alternativet med tio gånger djupare borrhål för slutförvar av högaktivt kärnkraftsavfall. Det framgick på ett seminarium om slutförvaring av kärnavfall.

Logga in