25 februari 2016 |

Regeringen sa nej till byte av tillståndshavare för Ågesta kärnkraftverk

Regeringen avslog den 25 februari ansökningarna från AB SVAFO och Vattenfall om ett byte av tillståndshavare för det sedan länge nedlagda Ågesta kärnkraftverk. Vattenfall ville lämna över ansvaret till SVAFO. Miljö- och energidepartementet ansåg att ett ägarbyte skulle försämra möjligheten att ställa de krav på ansvar som en ägare har kopplat till tillståndet för kärnkraftverket.

I december 2009 skickade AB SVAFO in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att överta tillståndet enligt kärntekniklagen för Ågesta kärnkraftverk från Vattenfall AB. Vattenfall skickade också in en ansökan två månader senare om befrielse från rättigheter och skyldigheter i samband med ett övertagande. Efter en granskning av ansökningarna hos SSM skickade SSM i april 2015 ett yttrande till regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet. SSM tillstyrkte i yttrandet ansökningarna med förbehåll för att vissa förutsättningar i fråga om finansiella åtaganden uppfylls.

Den 25 februari 2016 avslog regeringen ansökningarna. I beslutet står: ”Jämfört med den situation som råder idag skulle tillståndsbytet från samhällelig synpunkt medföra en försämring i fråga om möjligheterna att avkräva fullgörande av det ansvar som en tillståndshavare har. Att Svafos ägare och Vattenfall har gjort åtaganden till förmån för Svafo inverkar inte på bedömningen. Ansökningarna bör därför inte bifallas.”

  

Länk:

Regeringens beslut, 160225 >>

SSM:s överlämnande av AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillstånd, 150219 >>

SSM:s yttrande över AB SVAFO:s ansökan om ett övertagande av tillståndet, 150219 >>
Bilaga 9: Beskrivning av anläggningen och kvarvarande skyldigheter >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Vattenfall ska betala högra kärnavfallsavgifter för rivningen av Ågestareaktorn, 140625 >>

Logga in