6 september 2017 |

Remiss av SSM:s förslag till strukturella förändringar i förordning om vissa avgifter till SSM

Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, förslag till strukturella förändringar i förordningen om vissa avgifter till SSM på remiss, med slutdatum 2 oktober.

Uppdatering: Regeringen har skickat ut Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Genomförandet av kärnsäkerhetsdirektivet (2014/87/Euratom) och strålskyddsdirektivet (2013/59/Euratom) medför förändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220) samt i Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, föreskrifter, vilka i sin tur ger upphov till behov av förändringar i avgiftsförordningen. Bl.a. föreslås att kravet på tillstånd enligt strålskyddslagen kan ersättas med en anmälan i de fall där det anses tillräckligt ur strålskyddssynpunkt. För att täcka SSM:s kostnader för att hantera dessa anmälningar behöver avgiftsförordningen rymma en anmälningsavgift. 

Remissvar ska ha kommit in senast 2 oktober. 

 

Länkar:

Uppdatering: Nyhet på regeringens hemsida om förslagen till nya avgiftsnivåer, 171115 >>

Nyhet på regeringens hemsida där också remissvaren om strukturella förändringar finns tillgängliga >>

Regeringens remiss, 170906 >> 

SSM:s missiv om förslag till ändring av förordning, 170420 >>

SSM:s PM med författningskommentarer till avgiftsförordningen, 170329 >>

Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:463) >>

Logga in