9 mars 2015 |

Remiss ute om nationell plan för radioaktivt avfall i Sverige

Senast den 24 augusti 2015 ska Sverige anmäla innehållet av ett nationellt program för en säker och ansvarsfull hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall till EU-kommissionen. Detta enligt EU:s kärnavfallsdirektiv från 2011. Den 9 mars publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett utkast på en ”nationell plan för allt radioaktivt avfall” som ska innehålla den redovisning som är nödvändig enligt direktivet. SSM efterfrågar synpunkter på planen skriftligen eller vid seminariet som anordnas den 26 mars i Stockholm.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell plan för hanteringen av radioaktivt avfall. Planen ska uppfylla den redovisning av ett nationellt program som är nödvändig enligt EU:s kärnavfallsdirektiv från 2011 och som ska skickas till EU-kommissionen senast den 24 augusti i år. Den 9 mars publicerade SSM ett utkast på planen på sin hemsida och den har skickats ut till aktörer inom kärnavfallsområdet. 

Planen beskriver övergripande de svenska principerna (handlings-linjerna), det organisatoriska och rättsliga ramverket (ramverket) samt de strategier (nationella program) som styr omhändertagandet av samtliga typer av radioaktivt avfall i Sverige, idag och i framtiden. Vidare redovisas en förteckning över mängden använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt uppskattningar av framtida kvantiteter. 

Synpunkter på myndighetens utkast kan skickas in skriftligen eller lämnas vid seminariet som anordnas den 26 mars i myndighetens lokaler i Stockholm.

 

Länkar:

SSM:s utkast på nationell plan >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om seminariet den 26 mars >> 

Nyhet på SSM:s hemsida, 150309 >>

Logga in