18 april 2018 |

Riksdagen beslutade om ny strålskyddslag

Den 18 april röstade riksdagen ja till en ny strålskyddslag. I den nya lagen genomförs EU:s strålskyddsdirektiv och lagen innehåller nya bestämmelser om krav på finansiell säkerhet och utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. Lagen träder i kraft 1 juni 2018.

Den 4 december föreslog regeringen i ett nytt lagförslag att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. EU:s strålskyddsdirektiv kommer att genomföras i den nya lagen. Bestämmelser om att verksamhetsutövaren ska ha tillräckliga resurser och om krav på finansiell säkerhet förs in liksom nya bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. Vissa av de bestämmelser som i dag finns i förordning eller i myndighetsföreskrifter har sådan grundläggande betydelse för strålskyddet att även de föreslogs tas in i lagen. En proposition skickades till riksdagen den 15 februari och den 18 april tog riksdagen beslut om lagens genomförande. Lagen träder i kraft den 1 juni 2018. 

Lagförslaget bygger ursprungligen på en utredning utförd av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM som skickades till regeringen 30 juni 2016. Nyheten om SSM:s utredning finns nedan.

 

Nyheter 

Om lagen på riksdagens hemsida >> 

Om propositionen på regeringens hemsida >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om lagrådsremissen om ny strålskyddslag, 171204 >> 

SSM: Så kan EU:s strålskyddsdirektiv implementeras, 160630 >>

Logga in