17 juni 2010 |

Riksdagen röstade ja till nya kärnreaktorer

Riksdagen röstade den 17 juni ja till nya kärnkraftsreaktorer och ökat skadeståndskrav för reaktorägare. Från och med den 1 januari 2011 kommer förbudet mot ny kärnkraft att upphävas. Den nuvarande avvecklingslagen tas bort redan den 1 augusti.

De två propositionerna ”Kärnkraft – förutsättningar för generationsskifte” och ”Kärnkraft – ökat skadeståndsansvar” röstades den 17 juni igenom i riksdagen med endast två rösters övervikt.

Beslutet om ett ja till nya kärnkraftsreaktorer innebär att nya kärnkraftsreaktorer ska få ersätta gamla som tas ur drift. Om nya reaktorer byggs får dessa endast uppföras på platser där det redan finns kärnkraftverk i drift, det vill säga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Totalt ska det inte få finnas fler än dagens tio reaktorer.

Enligt regeringens förslag skulle förbudet mot ny kärnkraft upphävas den 1 augusti 2010. Riksdagen har nu senarelagt detta datum till den 1 januari 2011. Däremot tas den lag som reglerar avveckling av gamla reaktorer bort redan den 1 augusti.

Riksdagen tydliggör också att staten inte ska få subventionera nya kärnkraftssatsningar. Regeringen uppmanas därför att återkomma till riksdagen om lagförslag i frågan eller "andra åtgärder med innebörden att direkta eller indirekta statliga subventioner inte kan påräknas". Beslutet rörande skadestånd för kärnkraftsolyckor innebär att ägare till kärnkraftsreaktorer ska bli obegränsat skadeståndsskyldiga vid kärnkraftsolyckor. Det medför att ett bolags alla tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas. Bolagen ska också vara skyldiga att ha en försäkring eller en annan ekonomisk säkerhet som täcker skadeståndsansvaret upp till 1 200 miljoner euro, cirka 12 miljarder kronor. I dag uppgår skadeståndsansvaret och kravet på säkerhet till cirka tre miljarder kronor. I praktiken blir dock inte ansvaret obegränsat eftersom reaktorägarnas moderbolag inte görs skadeståndsskyldiga och en reaktorolycka kan orsaka kostnader för hundratals miljarder.

Bakgrunden till ändringarna är att den internationella Pariskonventionen ska ändras så att kravet på säkerhet höjs till lägst 700 miljoner euro, cirka 7 miljarder kronor. Riksdagen godkände på regeringens förslag ändringen av konventionen.

Länkar:

Snabbprotokoll från riksdagsdebatten den 17 juni 2010 >>

Riksdagens sammanfattning om beslutet ”Kärnkraft – förutsättningar för generationsskifte” >>

Riksdagens sammanfattning om beslutet ”Kärnkraft – Ökat skadeståndsansvar” >>

Nyhet på MKG:s hemsida om propositionerna >>

Logga in