14 september 2017 |

Riksrevisionen kritiserar SSM:s tillsynsarbete

Riksrevisionens granskning (RiR 2017:17) publicerad den 14 september visar att tillsyn av svenska kärnkraftsreaktorer inte görs i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat. Granskningen visar också att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inte gör systematiska riskbedömningar vid planering och prioritering av tillsynen, vilket innebär att det är oklart om de mest angelägna insatserna utförs.

Av den granskning som Riksrevisionen publicerade den 14 september framgår att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inte fullt ut använt de anslag de fått. Detta gällde efter Fukushima-katastrofen 2012, där SSM fick 15 miljoner kronor mer än vad myndigheten hade begärt. Likaså under 2014 när den statliga kraftkoncernen Vattenfall avslutade all planering av ny kärnkraft. Revisionen pekar även på bristande systematiska riskbedömningar i tillsynsarbetet och att SSM inte förmår redovisa och följa upp tillsynsarbetet tillräckligt. 

SSM svarar på kritiken på sin hemsida där de tonar ner frågan och menar att bristerna inte haft en direkt påverkan på kärnkraftsäkerheten. SSM skriver att det finns slutsatser och rekommendationer som kommer vara till nytta i myndighetens utvecklingsarbete. Avdelningschefen på SSM med ansvar för reaktorsäkerhet, Michael Knochenhauer säger: ”Vi håller till exempel med om den kritik och de rekommendationer som rör återrapportering av genomförd tillsyn till regering och riksdag där återkopplingen behöver bli bättre och mera detaljerad”.

 

Länkar:

Nyhet på Riksrevisionens hemsida >> 

Riksrevisionens granskningsrapport, 170914 >> 

Strålsäkerhetsmyndighetens bemötande på myndighetens hemsida, 170915 >>

Nyhet på  AffärsLiv24: ”Kritik mot tillsyn av kärnkraften”, 170914 >>

Logga in