21 mars 2018 |

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Kärnavfallsrådet anordnade den 21 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet: Beslut under osäkerhet”. Rådet överlämnade rapporten till regeringen den 18 februari.

Den 21 mars höll Kärnavfallsrådet ett seminarium på Näringslivets hus i Stockholm. På seminariet deltog representanter från rådet som gjorde presentationer utgående från frågeställningarna som hanteras i den kunskapslägesrapport som Kärnavfallsrådet lämnade till regeringen den 18 februari. Syftet med rapporten är att ”belysa de frågor som Kärnavfallsrådet anser särskilt relevanta, och klargöra Kärnavfallsrådets synpunkter i dessa”. I år hade rapporten titeln "Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet". Rapporten och alla presentationer från seminariet finns att ladda ner nedan.

Efter inledande ord av Kärnavfallsrådets ordförande Carl-Reinhold Bråkenhielm startade seminariet med en presentation om ”Kompetensförsörjning av osäkerheter kring kopparkapseln” av Ingmar Persson. Persson pekade på betydelsen av att tillräckliga resurser säkerställs för utbildning och forskning inom flera relevanta områden. Lennart Johansson tog därefter vid och pratade om säkra gränser, dos och risk. Han menade att osäkerheten i den riskbedömning som ligger bakom dagens gränsvärden är betydligt mindre än för ett par decennier sedan, baserat på en större mängd data samt flera nogrannare och av varandra oberoende analyser. Carl-Reinhold Bråkenhielm tog vid igen och höll en presentation om etisk osäkerhet. Bråkenhielm talade om tre aspekter av etisk osäkerhet, d.v.s. vilka handlingsalternativen är, vilka konsekvenserna är och vad som är moraliskt relevant? Mikael Karlsson talade därefter om osäkerhet och risk, som mångfacetterade begrepp.

Seminariets senare del rörde juridiska frågor. Ingvar Persson talade om ansvaret för slutförvaret efter förslutning, något som mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen. Domstolen anser att ansökan om ett slutförvarssystem är tillåtligt endast om det klargörs vem som har ansvaret på mycket lång sikt. Efter Persson talade Gábor Szendrö, som är ansvarig för utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet hos regeringen som ska redovisas den 1 oktober 2018.

Ingvar Persson avslutade dagen med en kort redovisning av den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen, som genomförs hos Strålsäkerhetsmyndigheten efter ett eventuellt beslut om tillstånd av regeringen.

 

Länkar:

Seminarieprogram, 180227 >> 

Om seminariet på Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Nyhet på MKG om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport, 180218 >>

Presentationer från seminariet:

 Inledning, av Carl-Reinhold Bråkenhielm >>

 Kompetensförsörjning av osäkerheter kring kopparkapseln, Ingmar Persson >> 

 Säkra gränser? Om dos och risk, Lennart Johansson >>

 Etisk osäkerhet, Carl-Reinhold Bråkenhielm >>

 Osäkerhet och risk, mångfacetterade begrepp, Mikael Karlsson >> (ingen presentation)

 Ansvaret för slutförvaring av använt kärnbränsle, Ingvar Persson >>

 Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet, Gábor Szendrö >> 

 Stegvis prövning enligt kärntekniklagen, Ingvar Persson >> 

 

Logga in