21 mars 2011 |

Seminarium om prövningen av slutförvarsansökan

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, höll den 21 mars ett seminarium om hur myndigheten, miljödomstolen och kärnavfallsrådet planerar att arbeta med sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Hur kommer prövningen av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark att gå till? Det var frågan på ett seminarium den 21 mars i Naturskyddsföreningens lokaler i Stockholm, bara en kort tid efter det att ansökningarna lämnats in den 16 mars. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen hade till seminariet bjudit in Eva Simic, projektledare för prövningen av slutförvarsansökan på Strålsäkerhetsmyndigheten, Johan Svensson, rådman på Nacka tingsrätt och Peter Andersson, kanslisekreterare på Kärnavfallsrådet.

Ansökningarna kommer att prövas enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen av Strålsäkerhetsmyndigheten och enligt miljöbalken av Miljödomstolen i Nacka. Eva Simic redogjorde för Strålsäkerhetsmyndighetens upplägg för prövningen av ansökan och hur myndigheten kommer att informera om sitt arbete. Till myndighetens hjälp kommer internationella och nationella externa experter att granska ansökan inom området långsiktig säkerhet. Även OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA kommer att genomföra en granskning, förutom av den långsiktiga säkerheten även av platsval- och metodsvalsprocessen. I en inledande sakgranskning kommer myndigheten att undersökas om ansökan kan godtas till prövning eller om mer omfattande kompletteringar behövs. Krav på kompletteringar kommer även att meddelas domstolen (se nedan).

Efter eventuella kompletteringar har inkommit startas huvudgranskningsfasen. Myndighetens prövning kommer slutligen att resultera i två yttranden och två granskningsrapporter till regeringen (om slutförvaret och inkapslingsanläggningen/Clab). Yttrandena kommer även att vara underlag för miljödomstolens prövning.

Miljödomstolen bereder målet om ett slutförvar inför regeringens prövning och lämnar avslutningsvis ett yttrande på om verksamheten bör tillåtas eller inte till regeringen. Även domstolen börjar med ett kompletteringsstadie innan prövningsstadiet startar.

Det är först vid prövningsstadiets start som domstolen kungör ansökan. Miljödomstolen kommer att börja kompletteringsstadiet med att skicka ut ansökan på en relativt bred remiss med en förfrågan om vilka kompletteringsbehov som myndigheter, organisationer och kommuner önskar. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB får sedan en möjlighet att bemöta dessa önskemål och eventuellt hålls det en förhandling innan domstolen eventuellt gör ett föreläggande med krav på kompletteringar.

Kärnavfallsrådet kommer att fungera som ett stöd till miljödepartementet och kommer inte göra en heltäckande granskning. Rådet har en friare ställning jämfört med myndigheten och miljödomstolen och kan därför lyfta andra frågor som till exempel etiska frågor eller bredare samhällsfrågor.

Presentationer från seminariet finns att ladda ner nedan.

Vid seminariet diskuterades domstolens och myndighetens tidsplan för prövningen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare uppfattat att kompletteringsfasen skulle ta 2-3 månader och Miljödomstolens kungörelse av ansökan skulle kunna ske redan till sommaren 2011. På seminariet framkom att domstolens remisshantering skulle ta längre tid och en kungörelse tidigast skulle kunna ske första halvåret 2012.

[Komplettering] När Miljödomstolen i början av april skickade ut sin ansökan på remiss med en förfrågan om vilka önskemål om kompletteringar det finns så visar det sig att tidsplanen är ännu mer utsträckt. Miljödomstolen vill ha in kompletteringsönskemål till den 16 april 2012. Domstolen räknar sedan med att komma med ett eventuellt föreläggande om kompletteringar i slutet av 2012. Utan ett sådant föreläggande kan ansökan kungöras i början av 2013 men vid större kompletteringsbehov blir det senare. Länkar till nyheter på MKG:s hemsida om domstolens förfrågan om kompletteringar och om den tidsplan som Miljödomstolen skickat till sökanden (kraftbolagens kärnavfallsbolag SKB) finns nedan.


Länkar:

Strålsäkerhetsmyndighetens presentation ”SSM:s beredning av SKB:s ansökningar avseende slutförvarssystemet” av Eva Simic, 110321 >>

Miljödomstolens presentation ”Miljödomstolens prövning av slutförvaret” av Johan Svensson, 110321 >> 

Kärnavfallsrådets presentation ”Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan" Peter Andersson, 110321 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om Miljödomstolens förfrågan om kompletteringar >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om Miljödomstolens tidsplan för prövning >>

Logga in