21 februari 2013 |

SGU har skickat in sitt yttrande om kompletteringsbehov till mark- och miljödomstolen

Den 2 november 2012 fick Sveriges geologiska undersökning, SGU, frågan om vilka kompletteringsbehov det finns i ansökan om ett slutförvar av mark- och miljödomstolen. SGU har den 21 februari 2013 skickat in sitt svar. SGU vill bl.a. se vidare undersökningar om gasers påverkan på slutförvaret samt hur åtgärdsplanen vid grundvattensänkningar påverkar de känsliga våtmarksområdena.

SGU börjar med att kort beskriva att kunskapen om gasers produktion, ursprung och migration i geosfären är av intresse vid riskbedömningen av ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle. Därför anser SGU att ansökan bör kompletteras med vidare undersökningar inom detta område.

SGU tar tidigt i sitt yttrande upp sökandens åtgärdsplan vid en grundvattensänkning, nämligen tillförsel av vatten till de mest värdefulla våtmarksobjekten för att förebygga en naturpåverkan. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, vill redovisa denna plan i ett senare skede i prövningsprocessen av ansökan. SGU anser att denna fråga bör ingå som en del i tillståndsprövningen.

Fler synpunkter på kompletteringsbehov finns beskrivna i SGU:s yttrande. Bland annat brister ansökan i redovisningarna av miljömålspåverkan, jordarternas genomsläpplighet i relation till vattenverksamheten, ny data rörande tektoniska strukturer, modelleringsverktyg avseende reaktivering av sprickor samt sannolikheten för jordbävningar. Du kan ladda ner och läsa hela yttrandet nedan.

SKB fick den 7 november ett föreläggande från mark- och miljödomstolen att senast den 2 april 2013 svara på de synpunkter som framförts. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och övriga remissinstanser skickade in sina yttranden den 1 juni 2012 samt att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet lämnade in sina yttranden i slutet av oktober 2012. När yttrande från SGU har inkommit, skriver domstolen, så får frågan väckas om detta kan medföra att SKB:s svarstid måste förlängas.

 

Länkar:

SGU:s yttrande om kompletteringsbehov, 120221 >>

Här finner du samtliga inlämnade yttranden i tillståndsprövningen hos domstolen >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav, 121107 >> 

Logga in