2 mars 2017 |

SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 2 mars berett kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB tillfälle att yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Kärnavfallsbolaget har också getts tillfälle att lämna ett bemötande av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Senast den 15 mars 2017 vill domstolen ha in bolagets synpunkter i respektive mål.

Den 2 mars skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt en underrättelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB där bolaget bereds tillfälle att senast den 15 mars 2017 yttra sig över om det finns samband mellan bolagets fyra pågående mål hos domstolen – målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle (M1333-11), målet om SFR 2 (M7062-14), målet om utökad hamnverksamhet (M6009-16), samt målet om art- och habitatdirektivet (M4617-13) – och om det finns behov av samordnad prövning av ansökningarna i dessa mål. Bolagets har också beretts tillfälle att lämna synpunkter på kärnbränsleförvarsmålets fortsatta handläggning. 

I samma underrättelse gav domstolen kärnavfallsbolaget även tillfälle att senast den 15 mars 2017 lämna ett bemötande av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn, samt att lämna synpunkter på hamnmålets fortsatta handläggning.

Naturskyddsföreningen och MKG uppgav i sitt yttrande den 14 februari 2017 som svar på domstolens fråga om samband mellan ansökningarna och behov av samordnad prövning att föreningarna anser att prövningen av ansökningarna i kärnbränsleförvarsmålet och artskyddsmålet bör samordnas och att målen bör tas upp till gemensam huvudförhandling. I övrigt överlämnar föreningarna frågan om samordnad prövning av övriga mål till domstolen. Föreningarna anser dock att en samordnad prövning av SKB:s samtliga ansökningar ökar möjligheterna till att bedöma de kumulativa effekterna av de ansökta verksamheterna. Se länk nedan till nyhet om föreningarnas yttrande.

Efter att kärnavfallsbolaget lämnat sitt yttrande förväntas domstolen att fatta ett beslut om processfrågorna.

 

Länkar:

Underrättelse från MMD till SKB, 170302 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM, 170214 >>  

MMD kungör ansökan om utökad hamnverksamhet, 161123 >> 

Domstolen vill få en bättre överblick över SKB:s alla ansökningar, 161102 >>

Logga in