30 september 2013 |

SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-13 till SSM

Var tredje år lämnar kärnavfallsbolaget SKB in en forsknings- och utvecklingsrapport till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I rapporten redovisar bolaget det planerade arbetet för de kommande åren inom kärnavfallsområdet. Rapporten benämns Fud och den senaste, Fud-13, lämnades in till SSM den 30 september 2013.

Enligt kärntekniklagen är det ett villkor för att kärnkraftverk ska få drivas att ägarna var tredje år redovisar ett allsidigt forskningsprogram för hanteringen och slutförvaringen av det svenska kärnavfallet. Forskningsprogrammet tas fram av kärnavfallsbolaget SKB och är i år benämnt Fud-2013. Årets Fud-program lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 30 september. Fud-13 går nu ut på allmän remiss. Remissyttranden ska vara hos myndigheten senast 31 december 2013. SSM sammanställer därefter remissyttrandena och lämnar ett yttrande över forskningsprogrammet till regeringen senast den 31 mars. Även Kärnavfallsrådet ska lämna ett särskilt yttrande över Fud-13 till regeringen. 

Slutligen beslutar regeringen under senhösten 2014 om forskningsprogrammet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen och kan villkora sitt beslut.

Strålsäkerhetsmyndigheten anordnar ett informationsmöte om Fud-13 för remissinstanserna i Stockholm den 23 oktober, se MKG:s kalendarium.

Vad gäller slutförvarsarbetet för det använda kärnbränslet är SKB mitt uppe i en tillståndsprocess hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Om SKB får tillstånd räknar de med att starta bygget år 2019 och ta det i drift år 2029.

Du kan ladda ner året Fud-program nedan samt hitta en länk till tidigare Fud-processer.

 

Länkar:

SKB:s forskningsprogram Fud-13 >> (22 MB)

Nyhet på SKB:s hemsida >> 

Nyhet på SSM:s hemsida >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att SKB presenterar Fud-13, 131023 >>

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Om slutförvarsansökan på MKG:s hemsida >>

Logga in