29 september 2016 |

SKB har lämnat in Fud-16 till SSM

Vart tredje år lämnar kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in ett forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I rapporten redovisar bolaget det planerade arbetet för hur använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand samt arbetet för rivning av kärnkraftsreaktorerna. Fud-16 lämnades över till myndigheten den 29 september.

Ett av villkoren för att kärnkraftverk ska få drivas enligt kärntekniklagen är att ägarna var tredje år redovisar ett allsidigt forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprogram (Fud) för hanteringen och slutförvaringen av det svenska kärnavfallet och för rivningen av kärnkraftsreaktorerna. Fud-programmet tas fram av kärnavfallsbolaget, SKB. 

Den 29 september överlämnade bolaget 2016 års Fud-program till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten har i uppdrag av regeringen att granska och utvärdera Fud-programmet. För att inhämta synpunkter har SSM skickat ut programmet på remiss. Remissinstanserna ska lämna sina synpunkter till myndigheten senast den 31 december 2016. SSM sammanställer därefter remissyttrandena och lämnar ett yttrande över Fud-programmet till regeringen senast den 31 mars 2017. Även Kärnavfallsrådet lämnar in ett separat yttrande om programmet till regeringen. Regeringen beslutar under senhösten 2017 om Fud-programmet uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

SSM anordnar ett informationsmöte om Fud-16 i Stockholm den 19 oktober (se länk till kalendernyhet). I länkarna nedan finner du också 2016 års Fud-program, samt en länk till tidigare Fud-processer där du kan hitta gamla Fud:ar.

 

Länkar:

SKB:s forskningsprogram Fud-16 >>

Nyhet om Fud-programmet 2016 på SKB:s hemsida >>

Nyhet om Fud-programmet 2016 på SSM:s hemsida >> 

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om att SKB presenterar Fud-16 den 19 oktober 2016 >> 

Om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

Om slutförvarsansökan på MKG:s hemsida >>

Logga in