15 mars 2017 |

SKB lämnar översiktligt bemötande i sak i hamnmålet

Den 15 mars har kärnavfallsbolaget SKB lämnat ett översiktligt bemötande till Marks- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid Forsmarks hamn. Kärnavfallsbolaget har noterat att de behov av ytterligare villkor för hamnverksamheten som flera remissinstanser påtalat rör kärnbränsleslutförvarsmålet samt SFR 2-målet. Bolaget vill därför senast den 30 juni 2017 återkomma till villkorsfrågorna i samband med att bolaget kommenterar på remissinstansers synpunkter på bolagets komplettering V och bemötande i sak i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har den 15 mars lämnat ett vad bolaget kallar översiktligt bemötande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt av inkomna synpunkter på bolagets ansökan om tillstånd till utökad hamnverksamhet vid Forsmarks hamn. Bolaget vidhåller att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) ska godkännas, samt att tillstånd för den sökta verksamheten ska lämnas. Därutöver har kärnavfallsbolaget konstaterat att remissinstansers synpunkter om behov av ytterligare villkor för hamnverksamheten till viss del rör frågor som bör hanteras i tillståndsprövningarna av slutförvaret för använt kärnbränsle, respektive tillbyggnaden av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och vill därför återkomma till villkorsfrågorna. Bolaget menar att det med en sådan handläggning säkerställs att hamnmålet vid behov kan tillföras ytterligare relevant prövningsunderlag från kärnbränsleslutförvarsmålet och SFR 2-målet. Samt att eventuella synpunkter, relaterade till hamnverksamheten, som framförs i respektive mål kan beaktas inom ramen för hamnmålet.

Kärnavfallsbolaget avser därför att i samband med att bolaget kommenterar på remissinstansers synpunkter på bolagets komplettering V och bemötande i sak i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle lämna ett yttrande i hamnmålet där villkorsfrågor m.m. bemöts och en eventuell uppdaterad villkorssammanställning presenteras. Detta vill bolaget göra senast den 30 juni 2017. I övrigt anser bolaget att hamnmålet bör tas till slutligt avgörande efter det att kärnbränsleslutförvarsansökan och ansökan om SFR-tillbyggnaden ges tillåtlighet av regeringen, i och med att hamnverksamheten utgör en följdverksamhet av dessa verksamheter i Forsmark.

 

Länkar:

SKB:s översiktliga bemötande, 170315 >> 

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida:

SKB yttrar sig över samordning av mål, 170310 >>

SKB ges tillfälle att yttra sig över samordning av mål och att bemöta synpunkter i sak i hamnmålet, 170302 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak till domstolen och SSM, 170214 >> 

Logga in